Monday 1 April 2024

Prayers April 3rd 2024, 2024 年 4 月 3 日祈禱,Gebeden 3 april 2024,We call on the power of God

To meet us in our helplessness

God in our thinking

God in our speaking

We call on the clarity of God

To meet us in our confusion

We call on the mercy of God

To meet us in our brokenness

God in our meeting, God in our parting. 

 

We say the Lords Prayer in our own language

 

Reading Psalm 6

Lord, do not rebuke me in your anger
    or discipline me in your wrath.
2 Have mercy on me, Lord, for I am faint;
    heal me, Lord, for my bones are in agony.
3 My soul is in deep anguish.
    How long, Lord, how long?

4 Turn, Lord, and deliver me;
    save me because of your unfailing love.

 

We pray for peace in Gaza, for Israeli hostages, for peace in Ukraine, for Russia, for work to halt climate change, for the 100 million people who are displaced wandering around the globe looking for a new home and grieving the loss of their homeland, for the homeless, the hungry, the distressed.  May God’s hand be upon us in these difficult times, your angels protect us and the Holy Spirit work in and around us. Amen

 

Song “Agnes Dei" https://youtu.be/HPBmFwBSGb0?feature=shared

This is the day that God has made

We will rejoice and be glad in it

We will not offer to God offerings that count as nothing 

Go in peace to love and serve the Lord

We will seek peace and pursue it. Amen 

 

© Iona Community adapted

 

我們呼求神的力量

在無助中遇見我們

神在我們的思想中

神在我們的話中

我們呼求神的明晰

在迷惘中遇見我們

我們呼求上帝的憐憫

在我們的破碎中遇見我們

神在我們的相遇,神在我們的離別。

 

我們用自己的語言念主禱文

 

讀詩篇 6

主啊,求祢不要在怒中責備我

     或在怒中管教我。

耶和華啊,求祢憐憫我,因為我軟弱;

     主啊,請醫治我,因為我的骨頭很痛苦。

我的靈魂陷入深深的痛苦之中。

     多久了,主啊,多久了?

耶和華啊,求祢轉動我,拯救我;

     因你堅定不移的愛而拯救我。

 

我們為加薩的和平、為以色列人質、為烏克蘭的和平、為俄羅斯、為阻止氣候變遷的努力、為在全球各地尋找新家園、為失去家園而悲痛的一億流離失所者祈禱。 ,為無家可歸歸者、飢餓者、痛苦者。 願上帝的手在這些困難時期臨到我們身上,願你的天使保護我們,願聖靈在我們裡面和周圍工作。 阿門

 

歌曲《艾格妮絲·戴伊》https://youtu.be/HPBmFwBSGb0?feature=shared 

 

這是上帝所創造的日子

我們會因此而歡欣鼓舞

我們不會向神獻上無足輕重的供物

平安去愛主、事奉主

我們將尋求並追求和平。 阿門

 

 

Wij doen een beroep op de kracht van God

Om ons te ontmoeten in onze hulpeloosheid

God in ons denken

God in ons spreken

Wij doen een beroep op de helderheid van God

Om ons tegemoet te treden in onze verwarring

Wij roepen de barmhartigheid van God aan

Om ons te ontmoeten in onze gebrokenheid

God in onze ontmoeting, God in ons afscheid.

 

Wij zeggen het Onze Vader in onze eigen taal

 

Psalm 6 lezen

Heer, bestraf mij niet in uw woede

     of disciplineer mij in uw toorn.

2Heb medelijden met mij, Heer, want ik ben zwak;

     Genees mij, Heer, want mijn botten lijden pijn.

3Mijn ziel verkeert in diepe angst.

     Hoe lang, Heer, hoe lang?

4 Bekeer u, Heer, en bevrijd mij;

     red mij vanwege uw onfeilbare liefde.

 

We bidden voor vrede in Gaza, voor Israëlische gijzelaars, voor vrede in Oekraïne, voor Rusland, voor werk om de klimaatverandering een halt toe te roepen, voor de 100 miljoen ontheemden die over de hele wereld rondzwerven op zoek naar een nieuw huis en rouwen om het verlies van hun thuisland , voor de daklozen, de hongerigen, de noodlijdenden. Moge Gods hand op ons zijn in deze moeilijke tijden, mogen uw engelen ons beschermen en mag de Heilige Geest in en om ons heen werken. Amen

 

Lied “Agnes Dei”https://youtu.be/HPBmFwBSGb0?feature=shared

 

Dit is de dag die God heeft gemaakt

Wij zullen ons erover verheugen en blij zijn

Wij zullen God geen offers brengen die als niets tellen

Ga in vrede om de Heer lief te hebben en te dienen

Wij zullen vrede zoeken en die nastreven. Amen

 

 

 

  

Winter

Winter

Total Pageviews