Tuesday 8 December 2020

Prayers 8th December 2020, Rugăciuni 8 decembrie 2020, 祈禱2020年12月8日,


 

Come Holy Child

Stir in the womb of our complacency

Shepherd us

Whisper through our lives

Be born in us today

 

Song “Call on the name of the Lord” 

https://youtu.be/6CKCThJB5w0

 

Prayer for Gods help

 

Forgive me

When I choose the wrong way

Restore me

Help me to have compassion for myself and others

To create a world that is good and just

And to carry your dream within me

 

The Lord’s Prayer in our own language

Reading Psalm 63

I have seen you in the holy place
    and beheld your power and your glory.
Because your love is better than life,
    my lips will glorify you.
I will praise you as long as I live,
    and in your name I will lift up my hands.
I will be fully satisfied as with the richest of foods;
    with singing lips my mouth will praise you.

 

Our Prayers

We pray for people and situations that are on our hearts today ongoing lockdown, those in schools and hospitals, the hope of a vaccine, Hong Kong, Syria, Yemen, Ethiopia, Malaysia, Palestine, our governments, the Rohinga Muslims, Muslims being persecuted in China, protection for key workers, protection for Black and Asian people, for people on low or no incomes, for those with underlying health conditions and those over 60, care for those who are alone and those suffering with depression, protection for asylum seekers and refugees and ensuring that food is reaching the vulnerable…and global warming. 

May we not fail you though we face great dangers. 

Give us your peace, your wisdom and your strength. Amen

 

Closing Responses

 

In our watching and in our waiting

Come Lord Jesus

In our hopes and our fears

Come Lord Jesus

In our homes and in our world

Come Lord Jesus

When least expected.

 

With thanks to © Janet Morley and the Iona Community adapted

 

來聖子

在我們自滿的子宮中攪拌

牧養我們

在我們的生活中耳語

今天出生於我們

 

歌曲呼喚耶和華的名

https://youtu.be/6CKCThJB5w0

 

祈求神的幫助

 

原諒我

當我選擇錯誤的方式

恢復我

幫助我對自己和他人抱有同情心

創造一個美好而公正的世界

並將你的夢想帶入我的內心

 

用我們自己的語言禱告

閱讀詩篇63

我在聖地見過你

    看到你的力量和榮耀。

3因為愛比生命更好,

    我的嘴唇會榮耀你。

4只要我活著,我就會稱讚你,

    我奉你的名舉起手來。

5我會對最豐富的食物完全滿意;

    用嘴唇唱歌,我的嘴會讚美你。

 

我們的祈禱

我們為今天持續不斷的封鎖中的人們和局勢,學校和醫院中的人們和局勢祈禱,希望接種疫苗,香港,敘利亞,也門,埃塞俄比亞,馬來西亞,巴勒斯坦,我們的政府,羅欣加穆斯林,受到迫害的穆斯林祈禱在中國,為關鍵工人提供保護,為黑人和亞洲人提供保護,為低收入或沒有收入的人提供保護,為那些基礎疾病和60歲以上的人提供服務,為獨身者和抑鬱症患者提供照料,為尋求庇護者提供保護和難民,並確保糧食到達弱勢群體……以及全球變暖。

儘管我們面臨巨大的危險,但願我們不會讓您失望。

給我們您的平安,您的智慧和力量。阿門

 

結束回應

 

在我們的觀察和等待中

來主耶穌

在我們的希望和恐懼中

來主耶穌

在我們的家中和我們的世界中

來主耶穌

最不期望的時候。

 

感謝©Janet MorleyIona Community的改編

 

 

Vino Sfinte Copile

Se amestecă în pântecele mulțumirii noastre

Păstorește-ne

Șoptește prin viețile noastre

Fii născut în noi astăzi

 

Cântec „Chemați numele Domnului”

https://youtu.be/6CKCThJB5w0

 

Rugăciunea pentru ajutorul zeilor

 

Iarta-ma

Când aleg calea greșită

Restaurează-mă

Ajută-mă să am compasiune pentru mine și pentru ceilalți

Pentru a crea o lume care este bună și dreaptă

Și să-ți duci visul în mine

 

Rugăciunea Domnului în limba noastră

 

Citirea Psalmului 63

Te-am văzut în locul sfânt

    și ți-au văzut puterea și slava.

3 Pentru că dragostea ta este mai bună decât viața,

    buzele mele te vor preamări.

4 Te voi lăuda cât voi trăi,

    și în numele tău voi ridica mâinile.

5 Voi fi pe deplin mulțumit ca și cu cele mai bogate alimente;

    cu buze cântătoare, gura mea te va lăuda.

 

Rugăciunile noastre

Ne rugăm pentru oameni și situații care sunt astăzi în inima noastră, blocarea continuă, cele din școli și spitale, speranța unui vaccin, Hong Kong, Siria, Yemen, Etiopia, Malaezia, Palestina, guvernele noastre, musulmanii rohinga, musulmanii fiind persecutați în China, protecție pentru lucrătorii cheie, protecție pentru persoanele negre și asiatice, pentru persoanele cu venituri mici sau deloc, pentru cei cu condiții de sănătate subiacente și cei peste 60 de ani, îngrijirea pentru cei care sunt singuri și cei care suferă de depresie, protecția pentru solicitanții de azil și refugiați și asigurarea faptului că alimentele ajung la vulnerabili ... și la încălzirea globală.

Fie să nu vă dăm greș, deși ne confruntăm cu mari pericole.

Dă-ne pacea, înțelepciunea și puterea ta. Amin

 

Răspunsuri de închidere

 

În vizionarea noastră și în așteptarea noastră

Vino Doamne Iisuse

În speranțele și temerile noastre

Vino Doamne Iisuse

În casele noastre și în lumea noastră

Vino Doamne Iisuse

Când cel mai puțin așteptat.

 

Cu mulțumiri © Janet Morley și Iona Community adaptate

 

Winter

Winter

Total Pageviews