Saturday 13 February 2021

Epiphany 6, Sunday before Lent, 14th February 2021, 主顯節6,大齋節前的星期日,2021年2月13日, Epifani 6, Lent'ten önceki Pazar, 13 Şubat 2021We are called to be God people

To reconcile and make new

To live with respect for creation

To love and serve others

To seek justice and resist evil

To proclaim Jesus crucified and risen

 

Song “I the Lord of Sea and Sky”

https://youtu.be/uZTQF_9D3-Y

 

Readings: Mark 9v2-9 

 

Reflection-Transfiguration 

 

The story of is a difficult one for us to identify with. It is other worldly.

In my experience it is rare to do more than catch a glimpse of God, a 

whisper, a brush of angel's wings which transforms us. A man who came 

to see me asking for prayer struck me with his certainty of the existence of God despite not being a regular churchgoer. He told me he had watched his cousin die and she had talked to him of what she had seen and this car assembly man had been convinced of the existence of God, and life after death, ever since. I said to him "You are lucky, most people dont have such an experience."

The Psalms are full of the search for God, "O Lord, why do you hide 

your face from me?" Psalm 88, and always the encounter with 

God comes after much heart searching.

Moses encountered God after 40 days of fasting and praying and his 

face shone. And so it was given to those closest to Jesus that they should 

encounter God, in this way. 

Jesus has finally popped the question as to his identity and 8 days 

after this the four of them went up a mountain to pray, because it was 

difficult even then to pray in the middle of the city.

While Jesus was praying he was energised and became dazzling white. The symbolism reminds us of the white robes of the martyrs in the book of Revelation.

There are those who tell me that they can see auras around people 

which tell you about them, their spiritual disposition their state 

of health. I myself can't see auras but some painters would depict 

people especially holy people with such auras (El Greco for example).

It is not impossible to believe that Christ received such an input of 

divine energy that he shone.

The arrival of Moses and Elijah, sanctions Christ as the fulfilment of 

the Law and the Prophets but if you or I had been present we may have 

found it all terrifying or awe-ful.

In true Jewish fashion Peter wants to build a memorial or booths to 

commemorate the event. But God shows that Christ alone is to be 

worshipped. Peter uses the title, "Rabbi". 

The whole experience is so terrifying the disciples don't speak about 

it when they come down from the mountain. In fact they are pointed to 

the experience of the cross, and suffering which is the traditional 

lot of prophets.

It may be that some of us are lucky enough to have such a mountain 

experience and it will show in our faces. What is certain is that it 

will pass and we will once more be faced with the demands of the city.

This small group had gone away to pray. The practice of prayer does 

not guarantee such an experience although strange things may happen to 

us on the way to prayer. We may be transformed! And this may encourage 

us in our journey.

Can you remember a time when you had a transforming experience that really changed you? Can you talk about it?

 

 Light a candle to symbolize that no corner is too dark for God’s love to reach and one for someone you want to pray for.

 

Song  “Beauty for brokenness”

https://youtu.be/OaMPE53uP38

 

Blessing

 

The cross we will take it

The love we will give it

The blessing we will share it

 

我們被稱為神的人

調和並結識新朋友

尊重創造生活

愛和服務他人

尋求正義和抵抗邪惡

宣告耶穌被釘十字架並複活

 

歌曲我是海天之王

https://youtu.be/uZTQF_9D3-Y

 

閱讀:馬克9v2-9馬克https://www.biblegateway.com/passage/?search=Mark%209&version=NASB

 

反射變身

  的故事對我們來說很難識別。這是另一個世界。以我的經驗,很少能做的事情就是瞥見上帝,耳語,天使的翅膀刷動我們。一個來找我祈禱的人儘管不經常去教堂禮拜,卻以肯定神的存在打動了我。他告訴我他看過他表弟的死,她跟他說了所見所聞,從那時起,這個汽車裝配工人就確信上帝的存在以及死後的生命。我對他說:您很幸運,大多數人沒有這種經歷。詩篇充滿了對上帝的尋找,主阿,你為什麼向我隱藏自己的臉?詩篇88,與上帝的相遇總是經過許多心思之後的事。摩西在禁食和祈禱40天后遇到了上帝,他的臉也發光了。因此,最親近耶穌的人應該以這種方式遇到上帝。耶穌終於提出了有關他的身份的問題,此後八天,他們四個人上了一座山祈禱,因為即使到那時在市中心也很難祈禱。耶穌祈禱時,他充滿活力,白了眼花white亂。象徵意義使我們想起了啟示錄中烈士的白袍。有些人告訴我,他們可以看到周圍的人的光環,這些光環告訴您關於他們的信息,他們的精神狀況和健康狀況。我本人看不到光環,但有些畫家會描繪帶有這種光環的人,尤其是聖人(例如,埃爾·格雷科)。並非不可能相信基督接受瞭如此神聖的能量以致於他發光了。摩西和以利亞的到來,使基督成為律法和先知的應驗。但是,如果您或我在場,我們可能會發現這一切都是可怕的或令人敬畏的。彼得想以真正的猶太人方式建造紀念館或展位,以紀念這一事件。但是上帝表明,只有基督才能被崇拜。彼得使用標題猶太教教士。整個經歷是如此的可怕,使徒弟們從山上下來時不談論它。實際上,他們指的是十字架的經驗和苦難,這是傳統上的許多先知。也許我們當中有些人很幸運能夠有這樣的登山經歷,而且它會在我們的臉上展現出來。可以肯定的是它將過去,我們將再次面對城市的需求。這小群人去禱告了。祈禱的實踐並不能保證這種體驗,儘管在祈禱的路上我們可能會發生奇怪的事情。我們可能會改變!這可能會鼓勵我們前進。

您還記得曾經經歷過一次真正改變自己的變革經歷的時代嗎?你能談談嗎?

 

點燃一支蠟燭,象徵著沒有一個角落太黑暗,無法觸及上帝的愛,也沒有一個角落想要祈禱。

 

歌曲美麗的破碎

https://youtu.be/OaMPE53uP38

 

祝福

 

十字架,我們將它

我們將給予的愛

我們將分享的祝福

 

Tanrı insanlar olmaya çağrıldık

Uzlaşmak ve yenisini yapmak için

Yaratıma saygılı yaşamak

Başkalarını sevmek ve onlara hizmet etmek

Adalet aramak ve kötülüğe direnmek

İsa'nın çarmıha gerildiğini ve dirildiğini ilan etmek için

 

Şarkı "Ben Deniz ve Gökyüzünün Efendisi"

https://youtu.be/uZTQF_9D3-Y

 

Okumalar: Mark 9v2-9 Markhttps: //www.biblegateway.com/passage/? Search = Mark% 209 & version = NASB

 

Yansıma-Başkalaşım

  Hikayesi bizim için özdeşleşmek için zor bir hikaye. Başka bir dünyevidir. Tecrübelerime göre, Tanrı'yı ​​bir an için yakalamaktan, bir fısıltıdan, bizi dönüştüren bir melek kanatları fırçasından daha fazlasını yapmak nadirdir. Beni görmeye gelen ve dua isteyen bir adam, kiliseye giden biri olmamasına rağmen, Tanrı'nın varlığından emin olduğuyla bana vurdu. Bana kuzeninin ölümünü izlediğini ve onunla gördüklerinden bahsettiğini ve o zamandan beri bu araba montajcısının Tanrı'nın varlığına ve ölümden sonra yaşama ikna olduğunu söyledi. Ona "Şanslısın, çoğu insanın böyle bir deneyimi yok" dedim. Mezmurlar Tanrı arayışıyla doludur, "Ey Tanrım, neden yüzünü benden saklıyorsun?" Mezmur 88 ve Tanrı'yla karşılaşmak her zaman çok fazla yürekten araştırmanın ardından gelir. Musa, 40 gün oruç tutup dua ettikten sonra Tanrı ile karşılaştı ve yüzü parladı. Ve böylece İsa'ya en yakın olanlara Tanrı ile bu şekilde karşılaşmaları verildi. İsa nihayet kimliğiyle ilgili soruyu gündeme getirdi ve bundan 8 gün sonra dördü dua etmek için bir dağa çıktı, çünkü o zamanlar şehrin ortasında dua etmek zordu. İsa dua ederken enerjildi ve göz kamaştırıcı beyaz oldu. Sembolizm bize Vahiy kitabındaki şehitlerin beyaz cüppelerini hatırlatır. İnsanların etrafındaki auraları görebildiklerini söyleyenler var, size kendilerinden bahsediyorlar, ruhsal eğilimleri sağlık durumlarını. Ben auraları göremiyorum ama bazı ressamlar insanları özellikle kutsal insanları bu tür auralarla tasvir eder (örneğin El Greco). Mesih'in parlayacak kadar ilahi enerji girdisi aldığına inanmak imkansız değildir. Musa ve İlyas'ın gelişi, Yasanın ve Peygamberlerin yerine getirilmesi olarak Mesih'i onaylar, ancak siz veya ben orada olsaydık, her şeyi korkunç veya dehşet verici bulabilirdik. Gerçek Yahudi tarzında Peter, olayı anmak için bir anıt veya standlar inşa etmek ister. Ancak Tanrı, yalnızca Mesih'e tapınılması gerektiğini gösterir. Peter, "Haham" başlığını kullanır. Tüm deneyim o kadar korkutucu ki, öğrenciler dağdan indiklerinde bunun hakkında konuşmuyorlar. Aslında, haç deneyimine ve geleneksel peygamberlerin çoğu olan acıya işaret ediliyorlar. Belki bazılarımız böyle bir dağ deneyimi yaşayacak kadar şanslı olabilir ve bu yüzümüzde görünecektir. Kesin olan şu ki geçecek ve bir kez daha şehrin talepleriyle karşı karşıya kalacağız. Bu küçük grup dua etmeye gitmişti. Dua etme yolunda başımıza tuhaf şeyler gelse de, dua pratiği böyle bir deneyimi garanti etmez. Dönüşebiliriz! Bu da yolculuğumuzda bizi cesaretlendirebilir.

Sizi gerçekten değiştiren dönüştürücü bir deneyimin olduğu bir zamanı hatırlıyor musunuz? Bunun hakkında konuşabilir misin?

 

 Tanrı'nın sevgisinin ulaşamayacağı ve dua etmek istediğiniz biri için hiçbir köşenin karanlık olmadığını sembolize etmek için bir mum yakın.

 

"Kırıklık için güzellik" şarkısı

https://youtu.be/OaMPE53uP38

 

Kutsama

 

Haç alacağız

Vereceğimiz aşk

Paylaşacağımız nimet

 

  

Winter

Winter

Total Pageviews