Monday, 21 February 2022

Prayers 21st February 2022, Sholat 21 Februari 2022, 21 Şubat 2022 duaları, 祈禱 2022 年 2 月 21 日,

Rise within me like the star 

And make me restless

Till I journey on

To seek my peace in you

 

Song “Be still”

https://youtu.be/Bm8OAXerfdg

 

A candle is lit.

 

I light a candle for light, sending

prayers high into the inky heavens and

dreams deep into our human soul.

 

We light a candle for light. May it light our way.

 

The Lord’s Prayer in our own language

 

Psalm 78

 

He chose his servant David,
    calling him from the sheep pens.

 

We pray for people and situations that are on our heart today ...

For the people of Ukraine, Canada, Hong Kong, Syria, Belarus, Yemen, Ethiopia, Eritrea, Taiwan, for teaching staff, for hospital staff dealing with Covid, for people who are lonely, for people who are hungry, for staff in care homes, for people suffering from war, for people imprisoned, for those suffering from storms and cyclones, for people suffering from climate change, for the vulnerable and those sick and dying, for the homeless, for asylum seekers and refugees, for governments and multinationals because we must give a better future to our children and grandchildren.  

May we not fail you though we face great dangers. 

Give me your peace, your wisdom and your strength. Amen

 

When the star in the sky has gone

And the wise men have gone back to their homes

The real work of Christmas begins

To find the lost, heal the broken, feed the hungry and release the prisoner. Amen

  

© Janet Morley adapted

 

Bangkitlah dalam diriku seperti bintang

Dan membuatku gelisah

Sampai aku melanjutkan perjalanan

Untuk mencari kedamaianku di dalam dirimu

 

Lagu “Diam”

https://youtu.be/Bm8OAXerfdg

 

Sebuah lilin dinyalakan.

 

Saya menyalakan lilin untuk penerangan, mengirim

doa tinggi ke langit bertinta dan

mimpi jauh ke dalam jiwa manusia kita.

 

Kami menyalakan lilin untuk penerangan. Semoga itu menerangi jalan kita.

 

Doa Bapa Kami dalam bahasa kami sendiri

 

Mazmur 78

 

Dia memilih hamba-Nya Daud,

    memanggilnya dari kandang domba.

 

Kami berdoa untuk orang-orang dan situasi yang ada di hati kami hari ini ...

Untuk orang-orang Ukraina, Kanada, Hong Kong, Suriah, Belarusia, Yaman, Ethiopia, Eritrea, Taiwan, untuk staf pengajar, untuk staf rumah sakit yang menangani Covid, untuk orang yang kesepian, untuk orang yang lapar, untuk staf yang dirawat rumah, untuk orang yang menderita perang, untuk orang yang dipenjara, untuk mereka yang menderita badai dan topan, untuk orang yang menderita perubahan iklim, untuk yang rentan dan mereka yang sakit dan sekarat, untuk tunawisma, untuk pencari suaka dan pengungsi, untuk pemerintah dan perusahaan multinasional karena kita harus memberikan masa depan yang lebih baik untuk anak cucu kita.

Semoga kami tidak mengecewakan Anda meskipun kami menghadapi bahaya besar.

Beri aku kedamaianmu, kebijaksanaanmu dan kekuatanmu. Amin

 

Ketika bintang di langit telah pergi

Dan orang bijak telah kembali ke rumah mereka

Pekerjaan Natal yang sebenarnya dimulai

Untuk menemukan yang hilang, menyembuhkan yang patah, memberi makan yang lapar, dan membebaskan tawanan. Amin

 

Yıldız gibi yüksel içimde

Ve beni huzursuz et

ben yolculuğa çıkana kadar

Huzurumu sende aramak için

 

"Sakin ol" şarkısı

https://youtu.be/Bm8OAXerfdg

 

Bir mum yakılır.

 

Işık için bir mum yakıyorum, gönderiyorum

mürekkebi göklere yükselen dualar ve

insan ruhumuzun derinliklerinde rüyalar.

 

Işık için bir mum yakıyoruz. Yolumuzu aydınlatsın.

 

Rab'bin Duası kendi dilimizde

 

Mezmur 78

 

kulu Davud'u seçti,

    onu ağıllardan çağırıyor.

 

Bugün yüreğimizde olan kişi ve durumlar için dua ediyoruz...

Ukrayna, Kanada, Hong Kong, Suriye, Beyaz Rusya, Yemen, Etiyopya, Eritre, Tayvan halkı için, öğretim elemanları için, Covid ile ilgilenen hastane personeli için, yalnız insanlar için, aç insanlar için, bakımdaki personel için evler, savaştan muzdarip insanlar için, hapsedilen insanlar için, fırtına ve kasırgalardan muzdarip olanlar için, iklim değişikliğinden muzdarip insanlar için, savunmasızlar ve hastalar ve ölmek üzere olanlar, evsizler, sığınmacılar ve mülteciler, hükümetler ve çok uluslu şirketler için çünkü çocuklarımıza ve torunlarımıza daha iyi bir gelecek vermeliyiz.

Büyük tehlikelerle karşı karşıya olsak da sizi hayal kırıklığına uğratmayalım.

Bana huzurunu, bilgeliğini ve gücünü ver. Amin

 

Gökyüzündeki yıldız gittiğinde

Ve bilge adamlar evlerine geri döndüler.

Noel'in asıl işi başlıyor

Kayıpları bulmak, kırıkları iyileştirmek, açları doyurmak ve tutsağı serbest bırakmak. Amin

 

像星星一樣在我心中升起

讓我不安

直到我繼續前行

在你身上尋求我的平安

 

歌曲《靜下心來》

https://youtu.be/Bm8OAXerfdg

 

一根蠟燭被點燃。

 

我為光點蠟燭,送

向漆黑的天空祈禱,

夢想深入我們人類的靈魂。

 

我們為光點蠟燭。願它照亮我們的道路。

 

用我們自己的語言做主禱文

 

詩篇 78

 

他揀選了他的僕人大衛,

    從羊圈裡叫他。

 

我們為今天在我們心中的人和事祈禱......

獻給烏克蘭、加拿大、香港、敘利亞、白俄羅斯、也門、埃塞俄比亞、厄立特里亞、台灣的人民,獻給教職員工,獻給與新冠肺炎打交道的醫院工作人員,獻給孤獨的人,獻給飢餓的人,獻給護理人員家園,為飽受戰爭之苦的人,為被監禁的人,為遭受風暴和旋風的人,為遭受氣候變化之苦的人,為弱勢者和生病和垂死的人,為無家可歸者,為尋求庇護者和難民,為政府和跨國公司因為我們必須給我們的子孫後代一個更美好的未來。

儘管我們面臨著巨大的危險,但願我們不會讓你失望。

給我你的平安、你的智慧和你的力量。阿門

 

當天上的星星消失

智者們已經回到了他們的家園

聖誕節真正的工作開始了

尋找迷路的人,治愈受傷的人,餵飽飢餓的人,釋放囚犯。阿門

 

 

 

Winter

Winter

Total Pageviews