Saturday 7 May 2022

Easter 4 2022, John 10v11-30, 復活節 4 2022,Påsk 4 2022, Johannes 10v11-30, Paște 4 2022, Ioan 10v11-30, 約翰 10v11-30

Song “The King of Love”

https://youtu.be/zNnuM1Z8FzI

 

God is my shepherd

So I will not need anything else

He provides me with food and water

And restores my soul


Song “The Lords my shepherd” https://youtu.be/pN4tPkX0MG0


The Lords Prayer in our own language

 

Reflection on John 10v11-30

 

The story of the good shepherd has loads of images.


Shepherds-There is a famous picture of Jesus carrying a sheep on his shoulders. A sheep weighs 20-80K. Cats usually weigh 10-15 pounds so a small sheep would be 44 lbs or twice the weight of your cat. The shepherd would have carried it across his shoulders. Good shepherd's care for their sheep and protect them from predators, like wolves. 

 

Sheep are often enclosed in a field by a sheep gate. So the gate protects the sheep and controls what goes in and what goes out. Gates control space and are boundaries to activity. Gate keepers are important people like lock keepers and shepherds

 

Sheep and sheep dogs are trained to respond to the shepherd’s voice. A shout, a word, a whistle from the shepherd is a command to be obeyed. 

 

Sheep are often thought of as stupid. They aren’t. They can remember 50 different faces for 2 years which is more than humans can. The reason we view them as stupid is because we eat them and don’t want to give them a personality other than as food. Sheep are faithful to one another, mourn loss and devoted to their shepherd. They will die without a good shepherd.

 

The most powerful image of Jesus is as the good shepherd with the lost sheep on his shoulders. Jesus the good shepherd has come to seek and save the lost sheep. And the most well known biblical text is the “Lords my Shepherd” Psalm 23. So it’s a very powerful image of God too.

 

Shepherds themselves need to eat, sleep and rest because they are potentially on call to rescue lost sheep and they need to be alert and wise to wolves  (from where we get the expression a wolf in sheeps clothing).

 

Who in your life has been a good shepherd to you? Good shephers are priceless. A relative, a friend, a teacher, someone at church. 

 

In our time there are many voices competing for our attention. There are often strident voices in times of economic austerity and recession, like Hitler. Which voices do you listen to?

 

We may lose the voice of the good shepherd and go astray from time to time and fall into danger, perhaps following a voice that sounds strong and smart and seductive, playing to our economic needs.  We may follow a path that leads us away from Christ. Whose voice do we follow? What gate do we enter by? What gate do we lead others through? Good shepherds have integrity and want the best for us and lead us to water, refreshment, food, good grass and places of safety away from danger. They protect us and the vulnerable. . Especially the vulnerable and the lost. How do our leaders measure up to the image of the Good Shepherd? Do they feed us, water us and protect us from attack? Do they seek out the lost and vulnerable to bring them back into the fold? This is the measure. Don't go trusting any old shepherd!

 

Song “Led like a lamb”

https://youtu.be/tKQC7ZK_egM


Our prayers for our world


Psalm 23 Keith Green https://youtu.be/hg2kSbTKKdc

 

Even though I walk through the darkest valley, 
I will fear no evil,
for you are with me;
Surely your goodness and love will follow me
all the days of my life,
and I will dwell in the house of the Lord forever. Amen

Låten "The King of Love"

https://youtu.be/zNnuM1Z8FzI

Gud är min herde

Så jag kommer inte behöva något annat

Han förser mig med mat och vatten

Och återställer min själ

Låten "The Lords my shepherd" https://youtu.be/pN4tPkX0MG0

Herrens bön på vårt eget språk

Reflektion över Johannes 10v11-30

Berättelsen om den gode herden har massor av bilder

Herdar-Det finns en berömd bild av Jesus som bär ett får på sina axlar. Ett får väger 20-80K. Katter väger vanligtvis 10-15 pund så ett litet får väger 44 lbs eller dubbelt så mycket som din katt. Herden skulle ha burit den över sina axlar. God herde tar hand om sina får och skyddar dem från rovdjur, som vargar.

Fåren är ofta inneslutna på en åker av en fårgrind. Så grinden skyddar fåren och styr vad som går in och vad som går ut. Portar kontrollerar utrymmet och är gränser för aktivitet. Portvakter är viktiga personer som låsvakter och herdar

Får och fårhundar tränas i att svara på herdens röst. Ett rop, ett ord, en vissling från herden är en befallning som ska lyda.

Får anses ofta vara dumma. Det är de inte. De kan minnas 50 olika ansikten under 2 år vilket är mer än vad människor kan. Anledningen till att vi ser dem som dumma är för att vi äter dem och inte vill ge dem en annan personlighet än som mat. Fåren är trogna varandra, sörjer förlusten och hängivna sin herde. De kommer att dö utan en god herde.

Den mäktigaste bilden av Jesus är som den gode herden med det förlorade fåret på sina axlar. Jesus, den gode herden, har kommit för att söka och rädda det förlorade fåret. Och den mest välkända bibliska texten är "Herrar min herde" Psalm 23. Så det är också en mycket kraftfull bild av Gud. 

Herdar behöver själva äta, sova och vila eftersom de potentiellt är på jour för att rädda förlorade får och de behöver vara uppmärksamma och kloka på vargar (därifrån vi får uttrycket en varg i fårkläder).

Vem i ditt liv har varit en god herde för dig? Goda herdar är ovärderliga. En släkting, en vän, en lärare, någon i kyrkan.

I vår tid finns det många röster som tävlar om vår uppmärksamhet. Det finns ofta hårda röster i tider av ekonomisk åtstramning och lågkonjunktur, som Hitler. Vilka röster lyssnar du på?

Vi kan förlora den gode herdens röst och gå vilse då och då och hamna i fara, kanske efter en röst som låter stark och smart och förförisk, och spelar till våra ekonomiska behov. Vi kan följa en väg som leder oss bort från Kristus. Vems röst följer vi? Vilken port går vi in ​​genom? Vilken port leder vi andra genom? Goda herdar har integritet och vill det bästa för oss och leder oss till vatten, förfriskningar, mat, bra gräs och platser för säkerhet borta från fara. De skyddar oss och de utsatta. . Särskilt de utsatta och de vilsna. Hur mäter sig våra ledare med bilden av den gode herden? Matar de oss, vattnar oss och skyddar oss från attacker? Söker de de förlorade och sårbara för att föra dem tillbaka till fållan? Detta är måttet. Gå inte och lita på någon gammal herde!

Låten "Led like a lamb"

https://youtu.be/tKQC7ZK_egM

Våra böner för vår värld

Psalm 23 Keith Green https://youtu.be/hg2kSbTKKdc

Även om jag går genom den mörkaste dalen,

Jag kommer ej frukta någon ondska,

ty du är med mig;

Säkert kommer din godhet och kärlek att följa mig

alla dagar i mitt liv,

och jag skall bo i Herrens hus för evigt. Amen

Cântecul „Regele iubirii”

https://youtu.be/zNnuM1Z8FzI

Dumnezeu este păstorul meu

Deci nu voi avea nevoie de nimic altceva

El îmi oferă mâncare și apă

Și îmi restabilește sufletul

Cântecul „Domnii, păstorul meu” https://youtu.be/pN4tPkX0MG0

Rugăciunea Domnului în limba noastră

Reflecție la Ioan 10v11-30

Povestea păstorului bun are o mulțime de imagini

Păstori - Există o imagine faimoasă a lui Isus purtând o oaie pe umeri. O oaie cântărește 20-80K. Pisicile cântăresc de obicei 10-15 kilograme, așa că o oaie mică ar avea 44 de kilograme sau de două ori mai mult decât pisica ta. Păstorul ar fi purtat-o ​​pe umeri. Păstorul bun are grijă de oile lor și le protejează de prădători, precum lupii.

Oile sunt adesea închise într-un câmp de o poartă pentru oi. Deci poarta protejează oile și controlează ce intră și ce iese. Porțile controlează spațiul și sunt limite ale activității. Păzitorii porților sunt oameni importanți, cum ar fi deținătorii de lacăte și păstorii

Oile și câinii ciobanilor sunt dresați să răspundă la vocea ciobanului. Un strigăt, un cuvânt, un fluier de la păstor este o poruncă de ascultat.

Oile sunt adesea considerate proaste. Ei nu sunt. Ei își pot aminti 50 de fețe diferite timp de 2 ani, ceea ce este mai mult decât pot oamenii. Motivul pentru care îi considerăm proști este pentru că le mâncăm și nu vrem să le dăm o altă personalitate decât ca hrană. Oile sunt credincioase unele altora, plâng pierderea și devotate păstorului lor. Vor muri fără un păstor bun.

Cea mai puternică imagine a lui Isus este cea a păstorului bun cu oaia pierdută pe umerii lui. Isus păstorul cel bun a venit să caute și să salveze oaia pierdută. Iar cel mai cunoscut text biblic este „Doamne, Păstorul meu” Psalmul 23. Deci este și o imagine foarte puternică a lui Dumnezeu.

Păstorii înșiși trebuie să mănânce, să doarmă și să se odihnească, deoarece sunt potențial de gardă pentru a salva oile pierdute și trebuie să fie atenți și înțelepți cu lupii (de unde obținem expresia un lup în haine de oaie).

Cine în viața ta a fost un păstor bun pentru tine? Păstorii buni sunt neprețuiți. O rudă, un prieten, un profesor, cineva la biserică.

În timpul nostru, există multe voci care concurează pentru atenția noastră. Există adesea voci stridente în vremuri de austeritate economică și recesiune, precum Hitler. Ce voci asculți?

S-ar putea să pierdem vocea păstorului bun și să ne rătăcim din când în când și să cădem în pericol, poate urmând o voce care sună puternică, inteligentă și seducătoare, jucându-ne cu nevoile noastre economice. Putem urma o cale care ne duce departe de Hristos. A cui voce o urmărim? Pe ce poarta intram? Prin ce poartă îi conducem pe alții? Păstorii buni au integritate și vor ce este mai bun pentru noi și ne conduc la apă, înviorare, hrană, iarbă bună și locuri sigure departe de pericol. Ei ne protejează pe noi și pe cei vulnerabili. . Mai ales cei vulnerabili și cei pierduți. Cum se potrivesc liderii noștri cu imaginea Păstorului Bun? Ne hrănesc, ne udă și ne protejează de atacuri? Îi caută pe cei pierduți și vulnerabili pentru a-i aduce înapoi în staul? Aceasta este măsura. Nu te încrede în vreun cioban bătrân!

Cântec „Condus ca un miel”

https://youtu.be/tKQC7ZK_egM

Rugăciunile noastre pentru lumea noastră

Psalmul 23 Keith Green https://youtu.be/hg2kSbTKKdc

Chiar dacă merg prin cea mai întunecată vale,

Nu mă voi teme de niciun rău,

căci tu ești cu mine;

Cu siguranță bunătatea și dragostea ta mă vor urma

toate zilele vieții mele,

și voi locui în casa Domnului pentru totdeauna. Amin

 

歌曲《愛之王》

https://youtu.be/zNnuM1Z8FzI

上帝是我的牧羊人

所以我不需要其他任何東西

他為我提供食物和水

並恢復我的靈魂

歌曲上主我的牧羊人” https://youtu.be/pN4tPkX0MG0

用我們自己的語言進行主禱文

反思約翰 10v11-30

好牧羊人的故事有很多畫面

牧羊人——有一張耶穌肩上扛著羊的著名照片。一隻綿羊重20-80K。貓通常重 10-15 磅,因此一隻小綿羊的重量為 44 磅或兩倍於貓的重量。牧羊人會把它扛在肩上。好牧羊人會照顧他們的羊群,並保護它們免受狼等掠食者的傷害。

羊經常被羊門圍在田地裡。所以大門保護著羊,控制著什麼進出什麼。門控制空間,是活動的邊界。看門人是重要的人,就像鎖門人和牧羊人一樣

綿羊和牧羊犬被訓練來回應牧羊人的聲音。牧羊人的一聲喊叫,一句話,一聲口哨,都是要服從的命令。

羊常常被認為是愚蠢的。他們不是。他們可以記住 50 種不同的面孔 2 年,這比人類還多。我們認為它們愚蠢的原因是因為我們吃它們並且不想賦予它們作為食物以外的個性。綿羊彼此忠誠,哀悼失去並忠於他們的牧羊人。沒有好牧人,他們就會死去。

 耶穌最有力的形像是肩上負著迷羊的好牧羊人。好牧人耶穌來尋找和拯救迷失的羊。最著名的聖經文本是耶和華我的牧羊人詩篇 23。所以它也是一個非常強大的上帝形象。

牧羊人自己需要吃飯、睡覺和休息,因為他們可能隨時待命去拯救迷失的羊,他們需要對狼保持警惕和智慧(我們從那裡得到了披著羊皮的狼的表達)。

你生命中誰是你的好牧羊人?好牧羊人是無價的。親戚,朋友,老師,教堂裡的某個人。

在我們這個時代,有許多聲音在爭奪我們的注意力。在經濟緊縮和衰退時期,經常會有尖的聲音,比如希特勒。你聽哪些聲音?

我們可能會失去好牧人的聲音,時不時走入歧途,陷入危險,也許會跟隨一個聽起來強大、聰明、誘人的聲音,以滿足我們的經濟需求。我們可能會走一條使我們遠離基督的道路。我們聽從誰的聲音?我們從什麼門進去?我們帶領別人通過什麼門?好牧羊人有正直,希望我們得到最好的,並帶領我們到水、茶點、食物、好草和遠離危險的安全地方。他們保護我們和弱勢群體。 .尤其是弱勢群體和迷失者。我們的領袖如何與好牧人的形象相稱?他們餵養我們、澆灌我們並保護我們免受攻擊嗎?他們是否會尋找迷失和脆弱的人將他們帶迴圈子?這是措施。不要相信任何老牧羊人!

歌曲像羔羊一樣被帶領

https://youtu.be/tKQC7ZK_egM

 我們為我們的世界祈禱

 詩篇 23 基思·格林 https://youtu.be/hg2kSbTKKdc

 即使我走過最黑暗的山谷,

我心無所懼,

因為你與我同在;

你的善良和愛一定會跟隨我

我生命中的所有日子,

我要永遠住在耶和華的殿中。阿門

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Winter

Winter

Total Pageviews