Saturday 21 May 2022

Prayers 22nd May 2022, Easter 6, John 5v1-9. Rugăciuni 22/5/22, 祈禱 22/5/22 年 6 月復活節 प्रार्थना 22/5/22The world belongs to God
The earth and all its people

How good and lovely it is

To live together in unity

Love and faith come together

Justice and peace join hands

God open our lips 

And our mouths shall proclaim your praise.

 

Song “He came down that we may have love”

https://youtu.be/SpjCB5V6Juk

 

For the things that divides us

Christ forgive us

For our greed that hurts others 

Christ forgive us

For our jealousy of others, our hardness and bitterness

Christ forgive us

For our indifference and apathy

Christ forgive us

For our lust which uses and abuses

Christ forgive us

 

Silence

 

May God forgive us, Christ renew us and the Spirit enable us to grow 

in love. Amen.

 

We say the Lord’s Prayer in our own language

 

Song “Peace like a river”

https://youtu.be/z5JY18JjtuY

 

Reflection on John 5v1-9. A Sabbath sign - a lame man is healed.


Jesus has left Galilee to attend a festival in Jerusalem and while there he comes across a weak man (literally) lying beside a pool which the locals believe has healing powers. In Aramaic it is called Bethesda. The gate is probably where St. Stephen's gate is today. During a 1930's excavation, some 100 meters North of the Temple mount, a pool 95 by 60 meters was discovered with foundations for five covered colonnades.   It was rumoured that the waters were stirred from time by the visit of an angel. The man had been ill for 38 years.

 

After assessing the mans predicament, Jesus asks him if he wants to be well/whole again. He answers that he cant get into the pool soon enough after it has been stirred and has no one to help him. Jesus then says to him "Get up, take up your bed/ roll (a straw-filled mattress used by the poor and sick) and walk." 

 

The man is immediately healed, but because it is the Sabbath Jesus gets the man into trouble from the religious authorities for breaking the Sabbath law by carrying his bed-matting. When quizzed, he can't identify who told him to do it, but later, when Jesus reminds him to strive to sin no more, he is able to report that it was Jesus who told him what to do. Confronted by the religious authorities, Jesus defends himself, but this only fires up their anger. (Gaslighting by political leaders is very prevalent today!)

 

This Sabbath healing is the first example of a growing opposition to the ministry of Jesus recorded in 5:1-7:52. This is outright and official opposition.

 

This is a new phase of Jesus ministry. Jesus is ministering with John the Baptist. His ministry is accompanied by signs and particular weight is given to the Exodus sign of manna in the wilderness. 

  

Jewish pietists concluded that the destruction of Jerusalem by the Babylonians was a direct result of a failure to keep the Mosaic Law. By the first century the Pharisees had laid down a detailed minutia of regulations which allowed a godly person to keep the Law in its entirety for the full appropriation of the blessings of the covenant. It was this thinking that allowed a young man to respond to Jesus’ summary of the Law saying "Teacher, I have kept all these since my youth", Mk.10:20. When it came to work on the Sabbath, Pharisaic minutia included regulations on such things as harvesting, an issue that got the disciples into hot water when they plucked grain on the Sabbath, Matt.12:1-7.

 

Addressing the charge levelled against his disciples, Jesus reminds the Pharisees that the Sabbath was made for people, not people for the Sabbath, Mk.2:27. The Jewish religious authorities, the Pharisees, should have applied a similar reasoning to the healing of the sick and disabled man by the Sheep Pool. rejoicing with joy at his healing rather than picking on him for breaking one of their traditional interpretations of the Law. 

 

The dialogue goes on to develop the absurdity of the charge made against Jesus. Jesus defends his messianic credentials by pointing out that he is doing Gods work on the Sabbath. Jesus defends his action not by discussing the law but by placing himself and his work on the same level as God. Breaking Sabbath law is one thing, but claiming equal status with God is another. The conflict continues and sides are chosen. We must make sure we choose the right side to follow too. Amen

  

Song “He will hold me fast”

https://youtu.be/BsA_UPXnluw

 

Prayers for our world our countries, our families and friends and ourselves

The Peace of God

Be upon everything our eyes see

Be upon all we hear

Be on our bodies that come from the earth

Be on our souls that come from heaven

For ever and ever. Amen

 

Zimbabwe blessing

https://youtu.be/OA1tVs7VNcY

 

Lumea îi aparține lui Dumnezeu

Pământul și toți oamenii săi

Ce bine si frumos este

Să trăim împreună în unitate

Dragostea și credința se unesc împreună

Dreptatea și pacea își unesc mâinile

Dumnezeu deschide-ne buzele

Și gurile noastre vor vesti lauda Ta.

 

Cântec „El a coborât ca să avem dragoste”

https://youtu.be/SpjCB5V6Juk

 

Pentru lucrurile care ne despart

Hristos iartă-ne

Pentru lăcomia noastră care îi rănește pe alții

Hristos iartă-ne

Pentru gelozia noastră față de ceilalți, duritatea și amărăciunea noastră

Hristos iartă-ne

Pentru indiferența și apatia noastră

Hristos iartă-ne

Pentru pofta noastră care folosește și abuzează

Hristos iartă-ne

 

Tăcere

 

Dumnezeu să ne ierte, Hristos să ne înnoiască și Duhul să ne facă să creștem

îndrăgostit. Amin.

 

Spunem Rugăciunea Domnului în limba noastră

 

Cântec „Pacea ca un râu”

https://youtu.be/z5JY18JjtuY

 

Reflecție la Ioan 5:1-9

 

Un semn de Sabat - un om schiop este vindecat

Isus a părăsit Galileea pentru a participa la o sărbătoare în Ierusalim și, în timp ce acolo, a întâlnit un om slab (literalmente) care zăcea lângă o piscină despre care localnicii cred că are puteri vindecătoare. În aramaică se numește Bethesda. Poarta este probabil acolo unde se află astăzi poarta Sfântului Ștefan. În timpul unei săpături din anii 1930, la aproximativ 100 de metri nord de Muntele Templului, a fost descoperit un bazin de 95 pe 60 de metri cu fundații pentru cinci colonade acoperite. S-a zvonit că apele au fost agitate din timp de vizita unui înger. Bărbatul era bolnav de 38 de ani.

 

După ce a evaluat situația omului, Isus îl întreabă dacă vrea să fie din nou bine/întregi. El răspunde că nu poate intra în piscină suficient de curând după ce a fost agitată și nu are pe nimeni care să-l ajute. Atunci Isus i-a zis: „Scoală-te, ia-ți patul/rulul (o saltea plină de paie folosită de săraci și bolnavi) și umblă”.

 

Omul este vindecat imediat, dar pentru că este Sabat, Isus îl pune pe om în necazuri din partea autorităților religioase pentru că a încălcat legea Sabatului, cărându-și covorașul. Când este interogat, el nu poate identifica cine i-a spus să facă asta, dar mai târziu, când Isus îi reamintește să se străduiască să nu mai păcătuiască, el poate raporta că Isus a fost cel care i-a spus ce să facă. Confruntat cu autoritățile religioase, Isus se apără, dar acest lucru nu face decât să le aprindă mânia. (Lucrul cu gaz de către liderii politici este foarte răspândit astăzi!)

 

Această vindecare de Sabat este primul exemplu de opoziție crescândă față de lucrarea lui Isus, consemnată în 5:1-7:52. Aceasta este o opoziție totală și oficială.

 

Aceasta este o nouă fază a slujirii lui Isus. Isus slujește cu Ioan Botezătorul. Slujirea lui este însoțită de semne și o pondere deosebită i se acordă semnului Manei Exodul în pustie.

  

Pietiștii evrei au ajuns la concluzia că distrugerea Ierusalimului de către babilonieni a fost un rezultat direct al eșecului de a respecta Legea mozaică. Până în primul secol, fariseii stabiliseră o serie de reguli detaliate care permiteau unei persoane evlavioase să țină Legea în întregime pentru însuşirea deplină a binecuvântărilor legământului. Această gândire a permis unui tânăr să răspundă la rezumatul Legii făcut de Isus spunând „Învățătorule, toate acestea le-am păstrat din tinerețea mea”, Marcu 10:20. Când era vorba de lucru în Sabat, detaliile fariseice au inclus reglementări cu privire la lucruri precum recoltarea, o problemă care i-a făcut pe ucenici în apă fierbinte când smulgeau cereale în Sabat, Matei 12:1-7.

 

Adresându-se acuzației aduse ucenicilor săi, Isus le reamintește fariseilor că Sabatul a fost făcut pentru oameni, nu pentru oameni pentru Sabat, Marcu 2:27. Autoritățile religioase evreiești, fariseii, ar fi trebuit să aplice un raționament similar în cazul vindecării omului bolnav și cu handicap prin Bazinul Oilor. bucurându-se cu bucurie de vindecarea lui, mai degrabă decât să se apuce de el pentru că a încălcat una dintre interpretările lor tradiționale ale Legii.

 

Dialogul continuă să dezvolte absurditatea acuzației aduse lui Isus. Isus își apără acreditările mesianice subliniind că el face lucrarea lui Dumnezeu în Sabat. Isus își apără acțiunea nu discutând despre lege, ci plasându-se pe sine și lucrarea lui la același nivel cu Dumnezeu. Încălcarea legii Sabatului este una, dar pretinderea unui statut egal cu Dumnezeu este alta. Conflictul continuă și părțile sunt alese. Trebuie să ne asigurăm că alegem și partea potrivită de urmat. Amin

  

Cântecul „El mă va ține tare”

https://youtu.be/BsA_UPXnluw

 

 

Rugăciuni pentru lumea noastră, țările noastre, familiile și prietenii noștri și pentru noi înșine

Pacea lui Dumnezeu

Fii asupra a tot ceea ce văd ochii noștri

Fii peste tot ce auzim

Fii pe trupurile noastre care vin de pe pământ

Fii pe sufletele noastre care vin din ceruri

Pentru totdeauna. Amin

 

Zimbabwe binecuvântare

https://youtu.be/OA1tVs7VNcY

 

世界屬於上帝

地球和它所有的人

它是多麼美好和可愛

團結一致地生活在一起

愛與信仰並存

正義與和平攜手共進

上帝打開我們的嘴唇

我們的口要傳揚你的讚美。

 

歌曲他下來是為了我們可能有愛

https://youtu.be/SpjCB5V6Juk

 

對於那些分裂我們的東西

基督原諒我們

為了我們傷害他人的貪婪

基督原諒我們

因為我們對別人的嫉妒,我們的剛硬和苦毒

基督原諒我們

對於我們的冷漠和冷漠

基督原諒我們

為了我們使用和濫用的慾望

基督原諒我們

 

安靜

 

願上帝寬恕我們,基督更新我們,聖靈使我們成長

戀愛。阿門。

 

我們用我們自己的語言念主禱文

 

歌曲《和平如江河》

https://youtu.be/z5JY18JjtuY

 

反思約翰福音 5:1-9

 

一個安息日的標誌——一個瘸腿的人被治癒了

耶穌離開加利利去耶路撒冷參加一個節日,在那裡他遇到了一個軟弱的人(字面意思)躺在一個當地人認為有治愈能力的水池旁邊。在阿拉姆語中,它被稱為貝塞斯達。大門可能就是今天的聖史蒂芬大門所在的位置。在1930 年代的一次挖掘工作中,在聖殿山以北約 100 米處,發現了一個 95 x 60 米的水池,其中有五個有頂柱廊的地基。有傳言,由於天使的到來,水被攪動了。這名男子病了 38 年。

 

在評估了男人的困境之後,耶穌問他是否想恢復健康。他回答,池子被攪動後,他不能很快進入池子,而且沒有人幫助他。耶穌然後對他起來,拿起你的床/卷(窮人和病人使用的用稻草填充的床墊)並走路。

 

這個人立刻就痊癒了,但因為是安息日,耶穌給這個人帶來了宗教當局的麻煩,因為他帶著他的褥墊違反了安息日的律法。當被問到時,他無法確定是誰告訴他這樣做的,但後來,當耶穌提醒他不要再犯罪時,他能報告是耶穌告訴他該怎麼做。面對宗教當局,耶穌為自己辯護,但這只會激起他們的憤怒。 (政治領導人的煤氣燈在今天非常普遍!)

 

安息日醫治是第一個反對耶穌事工的例子,記載在 5:1-7:52。這是徹底和官方的反對。

 

這是耶穌事工的一個新階段。耶穌與施洗約翰一起服侍。他的事工伴隨著標誌,特別重視曠野中嗎哪的出埃及記標誌。

  

猶太虔誠者得出結論,巴比倫人摧毀耶路撒冷是未能遵守摩西律法的直接結果。到公元一世紀,法利賽人已經制定了詳細的規章制度,允許敬虔的人遵守完整的律法,以充分領受聖約的祝福。正是這種想法讓一個年輕人回應了耶穌對律法的總結:老師,我從小就遵守了這一切,馬可福音 10:20。當談到在安息日工作時,法利賽人的細節包括諸如收割之類的規定,當門徒在安息日摘穀物時,這個問題使他們陷入困境,馬太福音 12:1-7

 

針對對門徒的指控,耶穌提醒法利賽人,安息日是為人設立的,而不是人為安息日設立的,可 2:27。猶太宗教權威法利賽人應該用類似的推理來治療羊池裡的病人和殘疾人。為他的痊癒而欣喜若狂,而不是指責他違反了他們對法律的傳統解釋之一。

 

對話繼續發展對耶穌的指控的荒謬性。耶穌通過指出他在安息日做上帝的工作來捍衛他的彌賽亞證書。耶穌為自己的行為辯護,不是通過討論法律,而是將自己和他的工作與上帝置於同一水平。違反安息日的律法是一回事,但聲稱與上帝同等的地位是另一回事。衝突仍在繼續,雙方選擇了。我們必須確保我們也選擇了正確的一面。阿門

  

歌曲他會緊緊抓住我

https://youtu.be/BsA_UPXnluw

 

為我們的世界、我們的國家、我們的家人和朋友以及我們自己祈禱

上帝的平安

關注我們眼睛所見的一切

我們聽到的一切

在我們來自地球的身體上

留在我們來自天堂的靈魂上

永永遠遠。阿門

 

津巴布韋祝福

https://youtu.be/OA1tVs7VNcY

 

दुनिया भगवान की है

पृथ्वी और उसके सभी लोग

कितना अच्छा और प्यारा है

एकता में एक साथ रहने के लिए

प्यार और विश्वास एक साथ आते हैं

न्याय और शांति हाथ मिलाएं

भगवान हमारे होंठ खोलो

और हमारे मुंह तेरी स्तुति का प्रचार करेंगे।

 

गीत "वह नीचे आया ताकि हम प्यार कर सकें"

https://youtu.be/SpjCB5V6Juk

 

उन चीजों के लिए जो हमें विभाजित करती हैं

मसीह हमें क्षमा करें

हमारे लालच के लिए जो दूसरों को चोट पहुँचाता है

मसीह हमें क्षमा करें

दूसरों से हमारी ईर्ष्या के लिएहमारी कठोरता और कड़वाहट के लिए

मसीह हमें क्षमा करें

हमारी उदासीनता और उदासीनता के लिए

मसीह हमें क्षमा करें

हमारी वासना के लिए जो इस्तेमाल करती है और गाली देती है

मसीह हमें क्षमा करें

 

मौन

 

भगवान हमें क्षमा करेंमसीह हमें नवीनीकृत करें और आत्मा हमें बढ़ने के लिए सक्षम करें

प्यार में। तथास्तु।

 

हम अपनी भाषा में प्रभु की प्रार्थना कहते हैं

 

गीत "नदी की तरह शांति"

https://youtu.be/z5JY18JjtuY

 

यूहन्ना 5:1-9 पर चिंतन

 

सब्त का चिन्ह - एक लंगड़ा आदमी चंगा हो जाता है

यीशु ने गलील को यरूशलेम में एक उत्सव में भाग लेने के लिए छोड़ दिया है और वहाँ पर वह एक कमजोर आदमी (शाब्दिक रूप सेएक पूल केपास लेटा हुआ हैजिसके बारे में स्थानीय लोगों का मानना ​​​​है कि उसके पास उपचार शक्तियाँ हैं। अरामी भाषा में इसे बेथेस्डा कहते हैं। गेट शायदवह जगह है जहां आज सेंट स्टीफंस गेट है। 1930 के उत्खनन के दौरानटेंपल माउंट के उत्तर में लगभग 100 मीटर की दूरी पर, 95 गुणा 60 मीटर केएक पूल की खोज की गई थी जिसमें पांच ढके हुए उपनिवेशों की नींव थी। यह अफवाह थी कि एक देवदूत के आने से पानी में समय-समय परहलचल होती रही। वह आदमी 38 साल से बीमार था।

 

मनुष्य की दुर्दशा का आकलन करने के बादयीशु ने उससे पूछा कि क्या वह फिर से स्वस्थ होना चाहता है। वह जवाब देता है कि हड़कंप मचने केबाद वह जल्द ही पूल में नहीं जा सकता है और उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं है। फिर यीशु ने उससे कहा, "उठोअपना बिस्तर / रोल (गरीबोंऔर बीमारों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला पुआल से भरा गद्दाउठा लो और चलो।"

 

वह आदमी तुरंत चंगा हो जाता हैलेकिन क्योंकि यह सब्त का दिन हैयीशु ने अपने बिस्तर की चटाई लेकर सब्त के कानून को तोड़ने के लिए धार्मिकअधिकारियों से उस व्यक्ति को परेशानी में डाल दिया। जब पूछताछ की गईतो वह यह नहीं पहचान सकता कि उसे ऐसा करने के लिए किसने कहाथालेकिन बाद मेंजब यीशु ने उसे याद दिलाया कि अब और पाप करने का प्रयास नहीं करना हैतो वह यह रिपोर्ट करने में सक्षम है कि यह यीशु हीथा जिसने उसे बताया था कि उसे क्या करना है। धार्मिक अधिकारियों द्वारा सामना किए जाने परयीशु अपना बचाव करते हैंलेकिन यह केवलउनके क्रोध को भड़काता है। (राजनीतिक नेताओं द्वारा गैसलाइटिंग आज बहुत प्रचलित है!)

 

यह सब्त चंगाई 5:1-7:52 में दर्ज यीशु की सेवकाई के बढ़ते विरोध का पहला उदाहरण है। यह एकमुश्त और आधिकारिक विरोध है।

 

यह यीशु की सेवकाई का एक नया चरण है। यीशु यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के साथ सेवकाई कर रहा है। उनकी सेवकाई संकेतों के साथ होती हैऔर जंगल में मन्ना के निर्गमन चिन्ह को विशेष महत्व दिया जाता है।

  

यहूदी पीटिस्टों ने निष्कर्ष निकाला कि बेबीलोनियों द्वारा यरूशलेम का विनाश मोज़ेक कानून को बनाए रखने में विफलता का प्रत्यक्ष परिणाम था।पहली शताब्दी तक फरीसियों ने नियमों का एक विस्तृत विवरण निर्धारित किया था जो एक ईश्वरीय व्यक्ति को वाचा की आशीषों के पूर्ण विनियोगके लिए व्यवस्था को पूरी तरह से रखने की अनुमति देता था। यह वह सोच थी जिसने एक युवक को यीशु के कानून के सारांश का जवाब देने कीअनुमति दी, "गुरुमैंने अपनी युवावस्था से इन सभी को रखा है", मरकुस 10:20 जब सब्त के दिन काम करने की बात आईतो फरीसी मिनुटिया नेकटाई जैसी चीजों पर नियमों को शामिल कियाएक ऐसा मुद्दा जिसने शिष्यों को सब्त के दिन अनाज तोड़ने पर गर्म पानी में डाल दियामत्ती 12:1-7

 

अपने शिष्यों के खिलाफ लगाए गए आरोप को संबोधित करते हुएयीशु ने फरीसियों को याद दिलाया कि सब्त लोगों के लिए बनाया गया थाकि लोगों के लिए सब्त के लिएमरकुस 2:27 यहूदी धार्मिक अधिकारियोंफरीसियों कोभेड़ पूल द्वारा बीमार और विकलांग व्यक्ति के उपचार केलिए इसी तरह के तर्क को लागू करना चाहिए था। कानून की उनकी पारंपरिक व्याख्याओं में से एक को तोड़ने के लिए उसे चुनने के बजाय उसकेउपचार पर खुशी के साथ आनन्दित होना।

 

संवाद यीशु के खिलाफ लगाए गए आरोप की बेरुखी को विकसित करने के लिए जारी है। यीशु ने अपनी मसीहाई प्रमाणिकता का बचाव यह बतातेहुए किया कि वह सब्त के दिन परमेश्वर का कार्य कर रहा है। यीशु अपने कार्य का बचाव व्यवस्था पर चर्चा करने के द्वारा नहीं बल्कि स्वयं को औरअपने कार्य को परमेश्वर के समान स्तर पर रखकर करते हैं। सब्त के नियम को तोड़ना एक बात हैलेकिन परमेश्वर के साथ बराबरी का दावा करनादूसरी बात है। संघर्ष जारी है और पक्ष चुने जाते हैं। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम अनुसरण करने के लिए सही पक्ष का भी चयन करें। तथास्तु

  

गीत "वह मुझे पकड़ लेगा"

https://youtu.be/BsA_UPXnluw

 

हमारी दुनिया हमारे देशोंहमारे परिवारों और दोस्तों और खुद के लिए प्रार्थना

भगवान की शांति

हर उस चीज़ पर हो जो हमारी नज़रें देखती हैं

हम सब पर रहें

हमारे शरीर पर हो जो पृथ्वी से आते हैं

हमारी आत्माओं पर रहो जो स्वर्ग से आती हैं

हमेशा हमेशा के लिए। तथास्तु

 

जिम्बाब्वे आशीर्वाद

https://youtu.be/OA1tVs7VNcY

 

 

 

 

Winter

Winter

Total Pageviews