Monday 23 May 2022

Prayers 23rd May 2022, Rugăciuni 23 mai 2022, 祈禱 2022 年 5 月 23 日, Молитвы 23 мая 2022 г.,

I thank you God for the day you have gifted me

I offer my praise and thanks to you

Open my heart and my mind 

To your Spirit

And give me your presence

In my life today

 

Song “There is a hope”

https://youtu.be/qyMWBx6vvJo

 

Loving God

I often get it wrong

Send your Spirit

To work in me

To realign me

So that I may know 

Your joy, your peace, your shalom

 

We say the Lord’s Prayer in our own language

 

Psalm 94

 

How long, Lord, shall the wicked—
How long shall the wicked triumph?
They pour out words, they speak arrogantly;
All who do injustice boast.
They crush Your people, Lord,
And afflict Your inheritance.
They kill the widow and the stranger
And murder the orphans.
They have said, “The Lord does not see,
Nor does the God of Jacob perceive.”

 

We pray for all those we know who need our help and prayers ….and the many others we carry in our hearts. 

 

For Ukraine Syria, Afghanistan, Nigeria, Yemen, Myanmar, the Rohingyas, the Uighurs, Hong Kong, Belarus, Eritrea, Ethiopia, our own country, climate change, doctors and nurses, carers, teachers, those confronting injustice, our families and friends and ourselves…

 

Spirit of the Living God present with us now enter our bodies, minds and spirits and heal us of all that harms us. Let your angels be beside us at this time. In Jesus Name we pray. Amen

 

Song “You don’t have to worry”

https://youtu.be/u6eoPzwdR9Q

 

God to enfold me

God to surround me

God in my sleeping

God in my waking

God in my watching

God in my hoping

God in my life

God in my soul

God in my heart

 

With thanks to © Iona Community adapted

 

Îți mulțumesc Doamne pentru ziua în care m-ai dăruit

Vă ofer laudele și mulțumirile mele

Deschide-mi inima si mintea

Spre Duhul vostru

Și dă-mi prezența ta

În viața mea de azi

 

Cântecul „Există o speranță”

https://youtu.be/qyMWBx6vvJo

 

Iubitor de Dumnezeu

De multe ori înțeleg greșit

Trimite Duhul tău

Să lucreze în mine

Să mă realinieze

Ca să știu

Bucuria ta, pacea ta, shalomul tău

 

Spunem Rugăciunea Domnului în limba noastră

 

Psalmul 94

 

Până când, Doamne, cei răi vor...

Până când vor triumfa cei răi?

4 Ei varsă cuvinte, vorbesc cu trufie;

Toți cei care fac nedreptate se laudă.

5 Ei zdrobesc poporul Tău, Doamne,

Și strică moștenirea Ta.

6 Ei ucid pe văduva și pe străin

Și ucideți orfanii.

7 Ei au zis: „Domnul nu vede,

Nici Dumnezeul lui Iacov nu vede.”

 

Ne rugăm pentru toți cei pe care îi cunoaștem care au nevoie de ajutorul și rugăciunile noastre... și pentru mulți alții pe care îi purtăm în inimile noastre.

 

Pentru Ucraina, Siria, Afganistan, Nigeria, Yemen, Myanmar, rohingyas, uighuri, Hong Kong, Belarus, Eritreea, Etiopia, propria noastră țară, schimbările climatice, medici și asistente, îngrijitori, profesori, cei care se confruntă cu nedreptatea, familiile și prietenii noștri si noi insine...

 

Duhul Dumnezeului Viu prezent cu noi intră acum în trupurile, mințile și spiritele noastre și vindecă-ne de tot ce ne face rău. Lasă îngerii tăi să fie alături de noi în acest moment. În Numele lui Isus ne rugăm. Amin

 

Cântecul „Nu trebuie să vă faceți griji”

https://youtu.be/u6eoPzwdR9Q

 

Dumnezeu să mă învăluie

Dumnezeu să mă înconjoare

Dumnezeu în somnul meu

Dumnezeu în veghea mea

Dumnezeu în privirile mele

Dumnezeu in speranta mea

Dumnezeu in viata mea

Dumnezeu în sufletul meu

Dumnezeu în inima mea

 

感謝上帝賜予我的那一天

我向你表達我的讚美和感謝

打開我的心和我的思想

致你的靈

給我你的存在

在我今天的生活中

 

歌曲《有希望》

https://youtu.be/qyMWBx6vvJo

 

愛神

我經常弄錯

發送你的精神

在我裡面工作

重新調整我

好讓我知道

你的喜樂,你的平安,你的平安

 

我們用自己的語言念主禱文

 

讀詩篇 94

 

主啊,惡人要到幾時——

惡人得勝多久?

他們傾吐言語,狂妄自大;

行不義的人都自誇。

主啊,他們壓碎你的百姓,

折磨你的業。

他們殺了寡婦和寄居的

並殺害孤兒。

他們耶和華看不見,

雅各的神也不知道。

 

我們為所有我們認識的需要我們幫助和祈禱的人祈禱……以及我們心中的許多其他人。

 

對於烏克蘭、敘利亞、阿富汗、尼日利亞、也門、緬甸、羅興亞人、維吾爾人、香港、白俄羅斯、厄立特里亞、埃塞俄比亞、我們自己的國家、氣候變化、醫生和護士、護理人員、教師、那些面臨不公正的人、我們的家人和朋友和我們自己……

 

與我們同在的永生神的靈現在進入我們的身體、思想和精神,治愈我們所有傷害我們的東西。讓你的天使在這個時候在我們身邊。我們奉耶穌的名祈禱。阿門

 

歌曲《你不必擔心》

https://youtu.be/u6eoPzwdR9Q

 

上帝將我包圍

上帝圍繞著我

上帝在我的睡眠中

上帝在我醒來

上帝在我的注視下

上帝在我的希望中

上帝在我的生命中

神在我的靈魂裡

上帝在我心中

 

Я благодарю тебя, Бог, за день, который ты подарил мне

Я возношу вам свою похвалу и благодарность

Открой мое сердце и мой разум

К вашему духу

И дай мне свое присутствие

В моей жизни сегодня

 

Песня «Есть надежда»

https://youtu.be/qyMWBx6vvJo

 

Любящий Бог

я часто ошибаюсь

Пошлите свой дух

Работать во мне

Чтобы перестроить меня

Чтобы я мог знать

Твоя радость, твой мир, твой шалом

 

Мы произносим молитву «Отче наш» на своем родном языке

 

Чтение псалма 94

 

Доколе, Господи, будут нечестивые...

Доколе нечестивцы будут торжествовать?

4 Они изливают слова, говорят высокомерно;

Все, делающие неправду, хвастаются.

5 Они сокрушают Твой народ, Господи,

И поразить наследие Твое.

6 Они убивают вдову и пришельца

И убить сирот.

7 Они сказали: «Господь не видит,

Не видит и Бог Иакова».

 

Мы молимся за всех тех, кого мы знаем, кто нуждается в нашей помощи и молитвах… и за многих других, которых мы носим в наших сердцах.

 

Для Украины, Сирии, Афганистана, Нигерии, Йемена, Мьянмы, рохинджа, уйгуров, Гонконга, Беларуси, Эритреи, Эфиопии, нашей страны, изменения климата, врачей и медсестер, опекунов, учителей, тех, кто сталкивается с несправедливостью, наших семей и друзей и сами…

 

Дух Живого Бога, присутствующий с нами, теперь входит в наши тела, умы и души и исцеляет нас от всего, что нам вредит. Пусть ваши ангелы будут рядом с нами в это время. Во Имя Иисуса мы молимся. Аминь

 

Песня «Тебе не о чем волноваться»

https://youtu.be/u6eoPzwdR9Q

 

Бог, чтобы окутать меня

Бог, чтобы окружить меня

Бог во сне

Бог в моем пробуждении

Бог в моих наблюдениях

Бог в моей надежде

Бог в моей жизни

Бог в моей душе

Бог в моем сердце

 

Winter

Winter

Total Pageviews