Friday 17 June 2022

Prayers 17th June 2022, Rugăciuni 17 iunie 2022, 祈禱 2022 年 6 月 17 日,Prières 17 juin 2022,

I call on the clarity of God

To meet me in my confusion

I call on the mercy of God


To meet me in my brokenness


God in our meeting 


God in our parting

 

Song “I will wait for you”

https://youtu.be/_eJUqY_6tqo

 

As I come before your throne

Bow down before you

May my prayers rise up to you 

And your blessings rain down upon me

Come Holy Spirit, dry bones awaken

 

The Lord’s Prayer in our own language

 

Psalm 31

 

But as for me, I trust in You, Lord,
I say, “You are my God.”
15 My times are in Your hand;
Rescue me from the hand of my enemies and from those who persecute me.
16 Make Your face shine upon Your servant;
Save me in Your faithfulness.
17 Let me not be put to shame, Lord, for I call upon You;
Let the wicked be put to shame, let them be silent in Sheol.
18 Let the lying lips be speechless,
Which speak arrogantly against the righteous
With pride and contempt.

 

We pray for all those we carry in our hearts. 

 

For the asylum seekers awaiting deportation, for Ukraine, Russia, Israel, Palestine, Yemen, Myanmar, the Rohingyas, the Uyghurs, Hong Kong, Belarus, Eritrea, Ethiopia, Syria, Iran, the US, our own country, doctors and nurses, carers, teachers, those confronting injustice, and pressing issues of climate change, for the many refugees, our families and friends and ourselves…Spirit of the Living God present with us now enter our bodies, minds and spirits and heal us of all that harms us. Let your angels be beside us at this time. In Jesus Name we pray. 

 

Song “Praise you in the storm”

https://youtu.be/0YUGwUgBvTU

 

Put fire in my heart 

And sends me your Spirit

Renew my hopes and dreams

Remind me that a new way is always possible

In life, in death and beyond death

God is always with us. 

There is always hope.

Amen.

 

Invoc claritatea lui Dumnezeu

Să mă întâlnesc în confuzia mea

Invoc mila lui Dumnezeu

Să mă întâlnesc în necazul meu

Dumnezeu în întâlnirea noastră

Dumnezeu în despărțirea noastră

 

Cântecul „Te voi aștepta”

https://youtu.be/_eJUqY_6tqo

 

Când vin înaintea tronului tău

Închină-te înaintea ta

Fie ca rugăciunile mele să se ridice la tine

Și binecuvântările tale plouă peste mine

Vino, Duhul Sfânt, trezește-te oasele uscate

 

Rugăciunea Domnului în limba noastră

 

Psalmul 31

 

Dar eu mă încred în Tine, Doamne,

Eu spun: „Tu ești Dumnezeul meu”.

15 Vremurile mele sunt în mâna Ta;

Izbăvește-mă din mâna vrăjmașilor mei și de cei ce mă prigonesc.

16 Fă-ți fața să strălucească peste robul Tău;

Mântuiește-mă în credincioșia Ta.

17 Să nu mă las de rușine, Doamne, căci Te chem;

Să fie rușiniți cei răi, să tacă în mormânt.

18 Buzele mincinoase să rămână fără cuvinte,

Care vorbesc cu aroganță împotriva celor drepți

Cu mândrie și dispreț.

 

Ne rugăm pentru toți cei pe care îi purtăm în inimile noastre.

 

Pentru solicitanții de azil care așteaptă deportarea, pentru Ucraina, Rusia, Israel, Palestina, Yemen, Myanmar, rohingyas, uiguri, Hong Kong, Belarus, Eritreea, Etiopia, Siria, Iran, SUA, propria noastră țară, medici și asistente, îngrijitorii, profesorii, cei care se confruntă cu nedreptate și cu probleme presante ale schimbărilor climatice, pentru numeroșii refugiați, familiile și prietenii noștri și pentru noi înșine... Spiritul Dumnezeului Viu prezent cu noi intră acum în trupurile, mințile și spiritele noastre și ne vindecă de tot ce dăunează ne. Lasă îngerii tăi să fie alături de noi în acest moment. În Numele lui Isus ne rugăm.

 

Cântecul „Te laudă în furtună”

https://youtu.be/0YUGwUgBvTU

 

Pune foc în inima mea

Și îmi trimite Duhul tău

Înnoiește-mi speranțele și visele

Amintește-mi că o nouă cale este întotdeauna posibilă

În viață, în moarte și dincolo de moarte

Dumnezeu este mereu cu noi.

Intotdeauna exista speranta.

Amin.

 

 

我呼籲上帝的清晰

在迷茫中遇見我

我呼求上帝的憐憫

在我破碎的時候遇見我

神在我們的聚會中

神在我們的分別

 

歌曲《我等你》

https://youtu.be/_eJUqY_6tqo

 

當我來到你的寶座前

在你面前鞠躬

願我為你祈禱

你的祝福如雨點般落在我身上

聖靈降臨,枯骨甦醒

 

用我們自己的語言做主禱文

 

詩篇 31

 

但至於我,我信靠你,主,

你是我的上帝。

15 我的日子在你手中;

救我離仇敵和迫害我的人的手。

16 使你的臉光照你的僕人;

在你的信實中拯救我。

17 主啊,不要讓我感到羞恥,因為我呼求你;

願惡人蒙羞,願他們在陰間靜默。

18 謊的嘴唇啞口無言,

傲慢地反對義人

帶著驕傲和蔑視。

 

我們為所有我們心中的人祈禱。

 

對於等待被驅逐出境的尋求庇護者,對於烏克蘭、俄羅斯、以色列、巴勒斯坦、也門、緬甸、羅興亞人、維吾爾人、香港、白俄羅斯、厄立特里亞、埃塞俄比亞、敘利亞、伊朗、美國、我們自己的國家、醫生和護士,照顧者、老師、那些面對不公正和緊迫的氣候變化問題的人,為許多難民、我們的家人和朋友以及我們自己……與我們同在的永生上帝的精神現在進入我們的身體、思想和精神,治愈我們所有的傷害我們。讓你的天使在這個時候在我們身邊。我們奉耶穌的名祈禱。

 

歌曲《在風暴中讚美你》

https://youtu.be/0YUGwUgBvTU

 

把火燒在我心裡

把你的靈魂送給我

更新我的希望和夢想

提醒我新的方式總是可能的

在生命中,在死亡中和超越死亡

上帝總是與我們同在。

總有希望。

阿門。

 

 

J'invoque la clarté de Dieu

Pour me rencontrer dans ma confusion

J'invoque la miséricorde de Dieu

Pour me rencontrer dans mon brisement

Dieu dans notre rencontre

Dieu dans notre séparation

 

Chanson "Je t'attendrai"

https://youtu.be/_eJUqY_6tqo

 

Alors que je viens devant ton trône

Prosternez-vous devant vous

Que mes prières montent vers vous

Et tes bénédictions pleuvent sur moi

Viens Saint-Esprit, les os desséchés se réveillent

 

La prière du Seigneur dans notre propre langue

 

Psaume 31

 

Mais moi, j'ai confiance en toi, Seigneur,

Je dis : « Tu es mon Dieu.

15 Mes temps sont entre tes mains;

Délivre-moi de la main de mes ennemis et de ceux qui me persécutent.

16 Fais briller ta face sur ton serviteur;

Sauve-moi dans Ta fidélité.

17 Que je ne sois pas confus, Seigneur, car je t'invoque ;

Que les méchants soient confus, qu'ils se taisent dans le shéol.

18 Que les lèvres menteuses soient muettes,

Qui parlent avec arrogance contre les justes

Avec fierté et mépris.

 

Nous prions pour tous ceux que nous portons dans nos cœurs.

 

Pour les demandeurs d'asile en attente d'expulsion, pour l'Ukraine, la Russie, Israël, la Palestine, le Yémen, le Myanmar, les Rohingyas, les Ouïghours, Hong Kong, la Biélorussie, l'Érythrée, l'Éthiopie, la Syrie, l'Iran, les États-Unis, notre propre pays, les médecins et les infirmières, soignants, enseignants, ceux qui sont confrontés à l'injustice et aux problèmes urgents du changement climatique, pour les nombreux réfugiés, nos familles et amis et nous-mêmes… L'Esprit du Dieu vivant présent avec nous entre maintenant dans nos corps, nos esprits et nos esprits et nous guérit de tout ce qui fait du mal nous. Que vos anges soient à nos côtés en ce moment. Au Nom de Jésus, nous prions.

 

Chanson "Louez-vous dans la tempête"

https://youtu.be/0YUGwUgBvTU

 

Mets le feu dans mon coeur

Et envoie-moi ton Esprit

Renouveler mes espoirs et mes rêves

Rappelle-moi qu'une nouvelle voie est toujours possible

Dans la vie, dans la mort et au-delà de la mort

Dieu est toujours avec nous.

Il y a toujours de l'espoir.

Amen.

 

Winter

Winter

Total Pageviews