Saturday 18 June 2022

Prayers 19th June 2022, Luke 8v26-39, Pentecost 2, Rugăciuni 19 iunie 2022, 祈禱 2022 年 6 月 19 日, 路加福音 8v26-39, Prières 19 juin 2022

Our sisters and brothers bear a heavy load

Only many hands will move the rock

Come for Christ calls us

Only many hands will move the rock

 

Song “Beauty for brokenness”

https://youtu.be/08utbDFP9AE

 

Loving God

We are made in your image

We pray for justice and peace

Believing in your love for us

We pray for an end to oppression

Believing you made us and our earth

We commit to protecting one another

And your world

Amen

 

We say the Lord’s Prayer in our own language

 

Song “He will hold me fast”

https://youtu.be/936BapRFHaQ

 

Reflection Luke 8v26-39

 

The story of the Gerasene demoniac is of a cosmic confrontation between the kingdom of God and the Kingdom of Satan. It is a confrontation played ouy in the ministry of Jesus and in our own lives and world. It follows the stilling of the storm. Both stories image the powers of evil and the defeat of those powers. 

 

When Jesus stepped ashore a man from the city having demons (we would say today mental health issues), began to scream out and fell at Jesus feet, lunged at him.

 

He said “I beg you”. Jesus responded “What do you want with me-literally “What to me and you?”, what do we have in common, an Aramaic saying. The demons in the man recognized that Jesus was the Son of the Most High God. The evil powers are well aware of Jesus divine origins. Don’t torture me they said or literally, Don’t twist me. Torture to exact a confession.  

 

Many times this power seized the man though he was chained and bound to keep him safe. But he had broken his chains and escaped into the wilderness. 

 

Jesus asked him what was his name and he answered Legion. A Roman Legion was 5000 soldiers. We are many then! (Like Mary).

 

They begged him not to send them into the abyss. A very deep underworld and the dwelling place of Satan. 

 

There is a herd of pigs grazing nearby on the hillside. The demons beg to be sent into the pigs (Why?! This seems very unfair on the pigs!)

 

When the demons came out they went into the pigs who rushed over the cliff into the sea and drowned. There was a lot of noise and the herdsman and villagers were very afraid. What they found was the man sitting talking to Jesus, having been dressed and now of sound mind. He is seated at the feet of Jesus like a disciple. 

 

They were afraid even though the man was healed! The eye witnesses the swine herdsmen said the man had been healed. Healing is salvation, being saved in Luke. It is demonstrated here. 

 

And the people ask Jesus to leave!! So he returned to Galilee and the man begged to go with him but Jesus told him to return to his people, his village. So he did, telling his story of healing. 

 

Do we know situations where miracles have been performed but people don't want change? 

 

Intercessions

 

Blessed are the ones we call poor

God comforts them with an open door

Blessed are the ones who deeply mourn

God comforts them from dusk till dawn

Blessed are the ones who know their need

God comforts them and sows a seed

Blessed are the ones who thirst for right

God comforts them in their fight.

Blessed are the ones who bring calm

God comforts them with his open arms. 

 

We pray for our world, our country, our communities, our families and friends.

 

Song “This Glorious Grace”

https://youtu.be/q0RBfm60s5A

 
Wisdom take root in our spirits.
Help us to see new possibilities

Dream new dreams.
And bless us on our way. Amen


Song “Nobody knows the trouble I’ve seen!”

https://youtu.be/lPArqF7Pqow

 

Surorile și frații noștri poartă o povară grea

Numai multe mâini vor mișca piatra

Vino că Hristos ne cheamă

Numai multe mâini vor mișca piatra

 

Cântecul „Frumusețe pentru frângere”

https://youtu.be/08utbDFP9AE

 

Iubitor de Dumnezeu

Suntem făcuți după imaginea ta

Ne rugăm pentru dreptate și pace

Crezând în dragostea ta pentru noi

Ne rugăm pentru încetarea asupririi

Crezând că ne-ai făcut pe noi și pământul nostru

Ne angajăm să ne protejăm unii pe alții

Și lumea ta

Amin

 

Rugăciunea Domnului în limba noastră

 

Cântecul „El mă va ține tare”

https://youtu.be/936BapRFHaQ

Reflecție „Leagă omul puternic”

 

Cântecul „Nimeni nu știe problemele pe care le-am văzut!”

https://youtu.be/lPArqF7Pqow

Reflecție Luca 8v26-39

Povestea demoniacului Gherasen este a unei confruntări cosmice între împărăția lui Dumnezeu și Împărăția lui Satana. Este o confruntare jucată în slujirea lui Isus și în propria noastră viață și lume. Urmează potolirea furtunii. Ambele povești imaginează puterile răului și înfrângerea acelor puteri.

Când Isus a pășit pe mal, un bărbat din oraș care avea demoni (am spune astăzi probleme de sănătate metalice), a început să țipe și a căzut la picioarele lui Isus, s-a aruncat asupra lui.

El a spus „te implor”. Isus a răspuns: „Ce vrei tu de la mine – literal „Ce să-mi faci și tu?”, ce avem în comun, o vorbă aramaică. Demonii din om au recunoscut că Isus era Fiul Dumnezeului Prea Înalt. Puterile malefice sunt bine conștiente de originile divine ale lui Isus. Nu mă tortura, au spus sau la propriu, nu mă suci. Tortura pentru a cere o mărturisire.

De multe ori această putere l-a pus pe om, deși era înlănțuit și obligat să-l țină în siguranță. Dar el își rupsese lanțurile și scăpase în pustie.

Isus l-a întrebat cum îl cheamă și a răspuns Legiune. O legiune romană era de 5000 de soldați. Suntem multi atunci! (Ca Maria).

L-au rugat să nu-i trimită în prăpastie. O lume interlopă foarte adâncă și locuința lui Satana.

În apropiere, pe versantul dealului, pășc o turmă de porci. Demonii cer să fie trimiși în porci (De ce?! Acest lucru pare foarte nedrept pentru porci!)

Când au ieșit demonii, au intrat în porcii care s-au repezit peste stâncă în mare și s-au înecat. Era mult zgomot și păstorul și sătenii s-au speriat foarte tare. Ceea ce au găsit a fost bărbatul care stătea vorbind cu Isus, care era îmbrăcat și acum sănătos. El stă la picioarele lui Isus ca un ucenic.

Le-a fost frică deși bărbatul era vindecat! Martorii oculari ai păstorilor de porci au spus că bărbatul a fost vindecat. Vindecarea este mântuire, a fi mântuit în Luca. Este demonstrat aici.

Iar oamenii ii cer lui Iisus sa plece!! Așa că s-a întors în Galileea și omul a rugat să meargă cu el, dar Isus i-a spus să se întoarcă la poporul său, satul lui. Așa că și-a spus povestea de vindecare.

Cunoaștem situații în care s-au săvârșit miracole, dar oamenii își doresc din nou drumul vechi înapoi?

Mijlocirile

Fericiți cei pe care îi numim săraci

Dumnezeu îi mângâie cu ușa deschisă

Fericiți cei care plâng profund

Dumnezeu îi mângâie din amurg până în zori

Fericiți cei care își cunosc nevoia

Dumnezeu îi mângâie și seamănă sămânță

Fericiți cei care sunt însetați de dreptate

Dumnezeu îi mângâie în lupta lor.

Fericiți cei care aduc calm

Dumnezeu îi mângâie cu brațele Lui deschise.

Ne rugăm pentru lumea noastră, țara noastră, comunitățile noastre, familiile și prietenii noștri.


Cântecul „This Glorious Grace”

https://youtu.be/q0RBfm60s5A

 

Înțelepciunea prind rădăcini în spiritele noastre.

Ajută-ne să vedem noi posibilități

Visează vise noi.

Și binecuvântează-ne pe drumul nostru. Amin

 

我們的兄弟姐妹肩負重任

只有許多人才能搬動石頭

來基督呼召我們

只有許多人才能搬動石頭

 

歌曲《為破碎而美》

https://youtu.be/08utbDFP9AE

愛神

我們是按照你的形象製作的

我們祈求正義與和平

相信你對我們的愛

我們祈禱結束壓迫

相信你創造了我們和我們的地球

我們承諾保護彼此

還有你的世界

阿門

用我們自己的語言做主禱文

歌曲他會緊緊抓住我

https://youtu.be/936BapRFHaQ

反思束縛強者

歌曲沒有人知道我見過的麻煩!

https://youtu.be/lPArqF7Pqow

反射盧克 8v26-39

Gerasene 惡魔的故事是關於上帝王國和撒旦王國之間的宇宙對抗。這是一場在耶穌的事工中以及在我們自己的生活和世界中上演的對抗。它跟隨風暴的平息。這兩個故事都描繪了邪惡的力量和這些力量的失敗。

當耶穌上岸時,一個來自城裡的人有惡魔(我們今天會金屬健康問題),開始尖叫並倒在耶穌下,向他猛撲過去。

求求你了。耶穌回答你對我有什麼要求——字面意思是對我和你有什麼好處?,我們有什麼共同點,這是一句阿拉姆語諺語。那人身上的鬼認出耶穌是至高神的兒子。邪惡的力量很清楚耶穌的神聖起源。不要折磨我他們或字面意思,不要扭曲我。刑訊逼供。

很多時候,這種力量抓住了這個人,儘管他被鎖住了,必須保證他的安全。但他掙了鎖鏈,逃進了曠野。

耶穌問他叫什麼名字,他回答是軍團。一個羅馬軍團是5000名士兵。那我們就很多了! (像瑪麗)。

他們求他不要把他們送入深淵。很深的黑道,也是撒旦的居所。

附近的山坡上有一群豬在吃草。惡魔乞求被送進豬裡(為什麼?!這對豬來似乎很不公平!)

當惡魔出來時,他們進入了那些衝過懸崖進入大海並淹死的豬。吵吵鬧鬧的,牧民和村民都很害怕。他們發現的是那個坐著和耶穌話的人,他已經穿好衣服,現在頭腦很清醒。他像門徒一樣坐在耶穌前。

那個人痊癒了,他們還是害怕!目擊養豬的牧民稱,該男子已痊癒。醫治就是救恩,在路加福音中得救。在這裡演示。

人們要求耶穌離開!!於是他回到加利利,那人懇求和他一起去,但耶穌告訴他回到他的人民,他的村莊。所以他確實講述了他的治愈故事。

我們是否知道發生了奇蹟但人們又想回到舊路的情況?

代禱

 

我們稱貧窮的人有福了

上帝用敞開的門安慰他們

深切哀悼的人有福了

神從黃昏到黎明安慰他們

知道自己需要的人有福了

上帝安慰他們並播下種子

渴望正義的人有福了

上帝在他們的戰鬥中安慰他們。

帶來平靜的人有福了

上帝張開雙臂安慰他們。

 

我們為我們的世界、我們的國家、我們的社區、我們的家人和朋友祈禱。

歌曲《這榮耀的恩典》

https://youtu.be/q0RBfm60s5A

 

智慧在我們的心靈中紮根。

幫助我們看到新的可能性

夢想新的夢想。

並祝福我們在路上。阿門

 

Nos sœurs et frères portent un lourd fardeau

Seules de nombreuses mains déplaceront le rocher

Venez car le Christ nous appelle

Seules de nombreuses mains déplaceront le rocher

 

Chanson "La beauté pour le brisement"

https://youtu.be/08utbDFP9AE

Dieu d'amour

Nous sommes à votre image

Nous prions pour la justice et la paix

Croire en ton amour pour nous

Nous prions pour la fin de l'oppression

Croire que tu as fait de nous et de notre terre

Nous nous engageons à nous protéger les uns les autres

Et ton monde

Amen

 

La prière du Seigneur dans notre propre langue

 

Chanson "Il me retiendra vite"

https://youtu.be/936BapRFHaQ

 

Réflexion "Lier l'homme fort"

Chanson "Personne ne connaît les problèmes que j'ai vus!"

https://youtu.be/lPArqF7Pqow

 

Réflexion Luc 8v26-39

L'histoire du démoniaque Gerasene est celle d'une confrontation cosmique entre le royaume de Dieu et le royaume de Satan. C'est une confrontation jouée dans le ministère de Jésus et dans nos propres vies et dans le monde. Il suit l'apaisement de la tempête. Les deux histoires décrivent les pouvoirs du mal et la défaite de ces pouvoirs.

Lorsque Jésus a débarqué, un homme de la ville ayant des démons (nous dirions aujourd'hui des problèmes de santé liés au métal), a commencé à crier et est tombé aux pieds de Jésus, s'est jeté sur lui.

Il a dit "je t'en supplie". Jésus a répondu "Qu'est-ce que tu veux de moi-littéralement "Qu'est-ce que moi et toi?", Qu'avons-nous en commun, un dicton araméen. Les démons dans l'homme ont reconnu que Jésus était le Fils du Dieu Très-Haut. Les puissances maléfiques sont bien conscientes des origines divines de Jésus. Ne me torturez pas, ont-ils dit ou littéralement, ne me tordez pas. Torturer pour exiger un aveu.

Plusieurs fois, ce pouvoir s'est emparé de l'homme bien qu'il soit enchaîné et tenu de le garder en sécurité. Mais il avait brisé ses chaînes et s'était enfui dans le désert.

Jésus lui a demandé quel était son nom et il a répondu Légion. Une légion romaine était de 5000 soldats. Nous sommes nombreux alors ! (Comme Marie).

Ils le supplièrent de ne pas les envoyer dans l'abîme. Un monde souterrain très profond et la demeure de Satan.

Il y a un troupeau de cochons qui paissent à proximité sur la colline. Les démons supplient d'être envoyés dans les cochons (Pourquoi ?! Cela semble très injuste pour les cochons !)

Lorsque les démons sont sortis, ils sont entrés dans les cochons qui se sont précipités par-dessus la falaise dans la mer et se sont noyés. Il y avait beaucoup de bruit et le berger et les villageois avaient très peur. Ce qu'ils ont trouvé était l'homme assis parlant à Jésus, ayant été habillé et maintenant sain d'esprit. Il est assis aux pieds de Jésus comme un disciple.

Ils avaient peur même si l'homme était guéri ! Les témoins oculaires des éleveurs de porcs ont dit que l'homme avait été guéri. La guérison est le salut, être sauvé en Luc. C'est démontré ici.

Et les gens demandent à Jésus de partir !! Alors il est retourné en Galilée et l'homme a supplié de l'accompagner mais Jésus lui a dit de retourner vers son peuple, son village. Il a donc raconté son histoire de guérison.

Connaissons-nous des situations où des miracles ont été accomplis mais où les gens veulent revenir à l'ancienne ? 

Intercessions

Heureux ceux qu'on appelle les pauvres

Dieu les réconforte avec une porte ouverte

Heureux ceux qui pleurent profondément

Dieu les réconforte du crépuscule à l'aube

Heureux ceux qui connaissent leur besoin

Dieu les console et sème une graine

Heureux ceux qui ont soif de droit

Dieu les réconforte dans leur combat.

Bienheureux ceux qui apportent le calme

Dieu les réconforte de ses bras ouverts.

 

Nous prions pour notre monde, notre pays, nos communautés, nos familles et nos amis.

Chanson « Cette grâce glorieuse »

https://youtu.be/q0RBfm60s5A


La sagesse s'enracine dans nos esprits.

Aidez-nous à voir de nouvelles possibilités

Faites de nouveaux rêves.

Et bénis-nous sur notre chemin. Amen

 

 

Winter

Winter

Total Pageviews