Thursday 9 June 2022

Prayers 8th June 2022, Молитвы 8 июня 2022 г., Rugăciuni 8 iunie 2022, Oraciones 8 de junio de 2022,

Holy Spirit, breath of God

Breathe on me 

Guide me, strengthen me, console me

As I come before you 

 

Song “Come thou Fount”

https://youtu.be/3bvYJL6WhuY

 

As I come before your throne

Bow down before you

May my prayers rise up to you 

And your blessings rain down upon me

Come Holy Spirit, dry bones awaken

 

The Lord’s Prayer in our own language

 

Psalm 30 

 

I will exalt You, Lord, for You have lifted me up,
And have not let my enemies rejoice over me.
Lord my God,
I cried to You for help, and You healed me.
Lord, You have brought up my soul from Sheol;
You have kept me alive, that I would not go down to the pit.

 

We pray for all those we know who need our help and prayers ….and the many others we carry in our hearts. 

 

For the asylum seekers to be deported to Rwanda, for Ukraine, Russia, Syria, Afghanistan, Yemen, Palestine, Myanmar, the Rohingyas, the Uighurs, Hong Kong, Belarus, Ethiopia, Chad, Nigeria, our own country, climate change, doctors and nurses, carers, teachers, those confronting injustice, our families and friends and ourselves…

 

Spirit of the Living God present with us now enter our bodies, minds and spirits and heal us of all that harms us. Let your angels be beside us at this time. In Jesus Name we pray. Amen

 

Song “Establish the work of our hands”

https://youtu.be/5V2_cs8gTIw

 

Put fire in our hearts 

And sends us your Spirit

To renew our hopes and dreams

To remind us that a new way is always possible

In life, in death and beyond death

God is with us. 

In Jesus Name we pray

Amen.

 

With thanks to © Iona Community adapted

 

Святой Дух, дыхание Бога

 

Дыши на меня

 

Веди меня, укрепляй меня, утешай меня

 

Когда я предстану перед тобой

 

Песня «Приди к источнику»

https://youtu.be/3bvYJL6WhuY

 

Когда я предстану перед твоим троном

Склонись перед тобой

Пусть мои молитвы вознесутся к тебе

И твои благословения падают на меня

Приди, Святой Дух, проснись сухие кости.

 

Молитва Господня на нашем родном языке

 

Псалом 30

 

превознесу Тебя, Господи, ибо Ты вознес меня,

И не позволяй врагам моим радоваться надо мной.

2 Господи Боже мой,

Я воззвал к Тебе о помощи, и Ты исцелил меня.

3 Господи! Ты вывел душу мою из преисподней;

Ты сохранил мне жизнь, чтобы я не сошёл в яму.

 

Мы молимся за всех тех, кого мы знаем, кто нуждается в нашей помощи и молитвах… и за многих других, которых мы носим в наших сердцах.

 

Для депортации просителей убежища в Руанду, за Украину, Россию, Сирию, Афганистан, Йемен, Палестину, Мьянму, рохинджа, уйгуров, Гонконг, Беларусь, Эфиопию, Чад, Нигерию, нашу собственную страну, изменение климата, врачей и медсестер, опекунов, учителей, тех, кто сталкивается с несправедливостью, наших семей, друзей и нас самих…

 

Дух Живого Бога, присутствующий с нами, теперь входит в наши тела, умы и души и исцеляет нас от всего, что нам вредит. Пусть ваши ангелы будут рядом с нами в это время. Во Имя Иисуса мы молимся. Аминь

 

Песня «Установи дело рук наших»

https://youtu.be/5V2_cs8gTIw

 

Зажги огонь в наших сердцах

И посылает нам свой Дух

Чтобы обновить наши надежды и мечты

Чтобы напомнить нам, что новый путь всегда возможен

В жизни, в смерти и после смерти

Бог с нами.

Во Имя Иисуса мы молимся

Аминь.

 

 

Duh Sfânt, suflare a lui Dumnezeu

 

Respiră pe mine

 

Călăuzește-mă, întărește-mă, consola-mă

 

Cum vin înaintea ta

 

Cântecul „Vino la Izvorul”

https://youtu.be/3bvYJL6WhuY

 

Când vin înaintea tronului tău

Închină-te înaintea ta

Fie ca rugăciunile mele să se ridice la tine

Și binecuvântările tale plouă peste mine

Vino, Duhul Sfânt, trezește-te oasele uscate

 

Rugăciunea Domnului în limba noastră

 

Psalmul 30

 

Te voi înălța, Doamne, căci m-ai înălțat,

Și nu le-a lăsat pe vrăjmașii mei să se bucure de mine.

2 Doamne Dumnezeul meu,

Am strigat către Tine după ajutor și Tu m-ai vindecat.

3 Doamne, Tu mi-ai scos sufletul din mormânt;

M-ai ținut în viață, ca să nu cobor în groapă.

 

Ne rugăm pentru toți cei pe care îi cunoaștem care au nevoie de ajutorul și rugăciunile noastre... și pentru mulți alții pe care îi purtăm în inimile noastre.

 

Pentru solicitanții de azil care urmează să fie deportați în Rwanda, pentru Ucraina, Rusia, Siria, Afganistan, Yemen, Palestina, Myanmar, rohingyas, uighuri, Hong Kong, Belarus, Etiopia, Ciad, Nigeria, propria noastră țară, schimbări climatice, medici și asistentele, îngrijitorii, profesorii, cei care se confruntă cu nedreptatea, familiile și prietenii noștri și noi înșine...

 

Duhul Dumnezeului Viu prezent cu noi intră acum în trupurile, mințile și spiritele noastre și vindecă-ne de tot ce ne face rău. Lasă îngerii tăi să fie alături de noi în acest moment. În Numele lui Isus ne rugăm. Amin

 

Cântecul „Să stabilească lucrarea mâinilor noastre”

https://youtu.be/5V2_cs8gTIw

 

Pune foc în inimile noastre

Și ne trimite Duhul Tău

Pentru a ne reînnoi speranțele și visele

Pentru a ne aminti că o nouă cale este întotdeauna posibilă

În viață, în moarte și dincolo de moarte

Dumnezeu este cu noi.

În Numele lui Isus ne rugăm

Amin.

 

Espíritu Santo, soplo de Dios

 

Respira en mí

 

Guíame, fortaléceme, consuélame

 

Como vengo ante ti

 

Canción "Ven, fuente"

https://youtu.be/3bvYJL6WhuY

 

Mientras vengo ante tu trono

Inclínate ante ti

Que mis oraciones se eleven hacia ti

Y tus bendiciones llueven sobre mí

Ven Espíritu Santo, despierta huesos secos

 

El Padrenuestro en nuestro propio idioma

 

Salmo 30

 

Te exaltaré, Señor, porque me has exaltado,

y no permitiste que mis enemigos se regocijaran sobre mí.

2 Señor mi Dios,

Te clamé por ayuda, y me sanaste.

3 Señor, tú hiciste subir mi alma del Seol;

Tú me has mantenido con vida, para que no baje a la fosa.

 

Oramos por todos aquellos que conocemos que necesitan nuestra ayuda y oraciones... y los muchos otros que llevamos en nuestros corazones.

 

Para que los solicitantes de asilo sean deportados a Ruanda, a Ucrania, Rusia, Siria, Afganistán, Yemen, Palestina, Myanmar, los rohingyas, los uigures, Hong Kong, Bielorrusia, Etiopía, Chad, Nigeria, nuestro propio país, el cambio climático, los médicos. y enfermeras, cuidadores, maestros, aquellos que enfrentan la injusticia, nuestras familias y amigos y nosotros mismos...

 

Espíritu del Dios Vivo presente con nosotros ahora entra en nuestros cuerpos, mentes y espíritus y sánanos de todo lo que nos daña. Deja que tus ángeles estén a nuestro lado en este momento. En el Nombre de Jesús oramos. Amén

 

Canción “Establece la obra de nuestras manos”

https://youtu.be/5V2_cs8gTIw

 

Pon fuego en nuestros corazones

Y nos envía tu Espíritu

Para renovar nuestras esperanzas y sueños

Para recordarnos que una nueva forma siempre es posible

En la vida, en la muerte y más allá de la muerte

Dios esta con nosotros.

En el nombre de Jesús oramos

Amén.

 

Winter

Winter

Total Pageviews