Saturday 13 August 2022

Service 14th August 2022, Pentecost 10, Luke 12:49-56, Dienst 14 augustus 2022, Gottesdienst 14. August 2022, Служба 14 августа 2022 года,

For morning Light

We humbly thank you

And offer our praise to you

Open our hearts and our minds 

Give us your presence

In our life today

 

Song “The Lords my shepherd”

https://youtu.be/-eIQQayhpak


We say the Lord’s Prayer in our own language


Reflection on Luke 12v49-56


This passage in Luke is about the kingdom and judgment, and signs of the age – division. There is reference to Micah 7:6 and the "last days".Although we have the inner peace of God, we do not have peace on earth. We face division at work, with friends and family. Division is the main theme, but the overarching theme is judgment. There is reference to the "fire" of the coming kingdom, the "fire" of judgment, sharply dividing us.  

 

Jesus has come on a mission and his coming brings fire in other words judgment.  Fire is a dominant Old Testament image of judgment. 

  

Jesus says “I have a baptism to undergo”, this word being used in a metaphorical sense. In fact, it is quite possible that most uses of the word in the New Testament are metaphorical. Here baptized or immersed means suffering, the suffering of the cross. 

 

Jesus is very distressed until his job, his mission is completed. And there will be no relief for Jesus until this suffering is over. He aligns himself with the true prophets when he reminds us that "the good news" has a sting; for many it's bad news! Truth today is a rare commodity. It is smothered by politicians, the media, the newspapers, the TV channels. People will do anything rather than allow the truth to be heard. The truth of corruption, of climate change, of the sufferings of the poor. 

 

Jesus comes to bring division or a sword as in Matt.10:34. The sense is of separating the sheep from the goats, the wheat from the chaff, the repentant from the unrepentant. It is a present social separation.There will be fractured relationships, families, households will be divided, one against another, but, one generation against another. 

 

Do you think that I have come to bring peace to the earth? No, I tell you, but rather division!

 

Jesus is naming the reality that was around him.  His presence in the world, God’s presence, was unsettling and it was a time of disruption and division.  It was to be a time of upheaval. By Jesus connecting his words about fire and division with the issue of reading the signs of the times Jesus is drawing attention to the unrest that was caused by his presence.

 

The end goal of God’s presence in the world is not in the division but in what the angels sang about and what Jesus declared after his resurrection: Peace. Shalom!  Though he says he did not come to bring peace in the moment of his lifetime, the fulfilment of God’s promise in him is Peace.

 

The imagery of ‘fire’ is used here by Jesus to hearken back to the Old Testament and the images of ‘fire’.  Some of these images point to a time of purification which was to come.  The image of ‘fire’ is not the hellfire of punishment but the fire of purification; the refiners fire. Like when you heat a metal until it is liquid and take off the impurities that rise to the surface. That’s a bit like our lives. In the worst situations a purification takes place and we remove things that are tarnishing us.

 

Jesus was purified through his death and resurrection. So Jesus is also speaking of the baptism of suffering that he has to go through, his suffering and death.  His death however was not about division but about reconciliation, of us to God and us to one another. 

 

Jesus is not affirming family breakdown and the disruption of relationships between children and their parents, nor affirming and encouraging division but naming what he saw around him. We should not use this passage to condone division between one another, in our families, our congregation, or across the world.  Division is the mark of the ungodly, not us! We are to be people of peace. To walk in the shoes of the gospel of peace.

 

We too can read the signs around us. We may experience fire and division but we remember that God’s peace is where we are headed. Let us live as people of God’s shalom, receiving gratefully forgiveness when we fall short and celebrating and making God’s peace where we are. Amen

 

We pray for people and situations we are concerned about …Ending with…May we not fail them Amen

Song  “Be thou my vision”

https://youtu.be/p9dLsd3-4QU

 

This is the day that God has made

We will rejoice and be glad in it

We will not offer to God

Offerings that cost us nothing

We will go in Peace

To love and serve the Lord

Amen

 

Song “Peace like a river”

https://youtu.be/7it5W1FVtTs

 

Voor ochtendlicht

Wij danken u nederig

En bieden onze lof aan u

Open ons hart en onze geest

Geef ons uw aanwezigheid

In ons leven vandaag

 

Lied "De Heren, mijn herder"

https://youtu.be/-eIQQayhpak

 

We zeggen het Onze Vader in onze eigen taal

 

Reflectie op Lukas 12:49-56

 

Deze passage in Lukas gaat over het koninkrijk en het oordeel, en tekenen van het tijdperk – verdeeldheid. Er wordt verwezen naar Micha 7:6 en de "laatste dagen". Hoewel we de innerlijke vrede van God hebben, hebben we geen vrede op aarde. We hebben te maken met verdeeldheid op het werk, bij vrienden en familie. Verdeeldheid is het hoofdthema, maar het overkoepelende thema is oordeel. Er wordt verwezen naar het "vuur" van het komende koninkrijk, het "vuur" van het oordeel, dat ons scherp verdeelt.

 

Jezus is op een missie gekomen en zijn komst brengt vuur met andere woorden oordeel. Vuur is een dominant oudtestamentisch beeld van oordeel.

  

Jezus zegt: "Ik moet een doop ondergaan", dit woord wordt in metaforische zin gebruikt. Het is zelfs heel goed mogelijk dat het meeste gebruik van het woord in het Nieuwe Testament metaforisch is. Gedoopt of ondergedompeld betekent hier lijden, het lijden aan het kruis.

 

Jezus is erg bedroefd totdat zijn taak, zijn missie is voltooid. En er zal geen verlichting voor Jezus zijn totdat dit lijden voorbij is. Hij sluit zich aan bij de ware profeten wanneer hij ons eraan herinnert dat "het goede nieuws" een angel heeft; voor velen is het slecht nieuws! Waarheid is tegenwoordig een zeldzaam goed. Het wordt gesmoord door politici, de media, de kranten, de tv-zenders. Mensen zullen alles doen in plaats van de waarheid te laten horen. De waarheid van corruptie, van klimaatverandering, van het lijden van de armen.

 

Jezus komt om verdeeldheid of een zwaard te brengen zoals in Matt.10:34. De zin is om de schapen van de bokken te scheiden, het kaf van het koren, de berouwvolle van de onberouwvolle. Het is een huidige sociale scheiding. Er zullen gebroken relaties zijn, families, huishoudens zullen worden verdeeld, de een tegen de ander, maar de ene generatie tegen de andere.

 

Denk je dat ik gekomen ben om vrede op aarde te brengen? Nee, zeg ik je, maar eerder verdeeldheid!

 

Jezus benoemt de werkelijkheid die om hem heen was. Zijn aanwezigheid in de wereld, Gods aanwezigheid, was verontrustend en het was een tijd van ontwrichting en verdeeldheid. Het zou een tijd van beroering worden. Door Jezus zijn woorden over vuur en verdeeldheid te verbinden met het lezen van de tekenen der tijden vestigt Jezus de aandacht op de onrust die door zijn aanwezigheid werd veroorzaakt.

 

Het einddoel van Gods aanwezigheid in de wereld ligt niet in de verdeling, maar in waar de engelen over zongen en wat Jezus na zijn opstanding verklaarde: Vrede. Shalom! Hoewel hij zegt dat hij niet gekomen is om vrede te brengen op het moment van zijn leven, is de vervulling van Gods belofte in hem Vrede.

 

De beeldspraak van ‘vuur’ wordt hier door Jezus gebruikt om terug te luisteren naar het Oude Testament en de beelden van ‘vuur’. Sommige van deze beelden wijzen op een tijd van zuivering die zou komen. Het beeld van 'vuur' is niet het hellevuur van straf, maar het vuur van zuivering; de raffinaderijen vuren. Zoals wanneer je een metaal verwarmt tot het vloeibaar is en de onzuiverheden verwijdert die naar de oppervlakte komen. Dat is een beetje zoals ons leven. In de ergste situaties vindt er een zuivering plaats en verwijderen we dingen die ons bezoedelen.

 

Jezus werd gezuiverd door zijn dood en opstanding. Dus Jezus heeft het ook over de doop van het lijden waar hij doorheen moet, zijn lijden en dood. Zijn dood ging echter niet over verdeeldheid maar over verzoening, van ons met God en van ons met elkaar.

 

Jezus bevestigt niet het uiteenvallen van het gezin en de verstoring van de relaties tussen kinderen en hun ouders, noch bevestigt en bemoedigt hij verdeeldheid, maar benoemt hij wat hij om zich heen zag. We zouden deze passage niet moeten gebruiken om verdeeldheid tussen elkaar, in onze families, onze gemeente of over de hele wereld door de vingers te zien. Verdeeldheid is het kenmerk van de goddelozen, niet van ons! We moeten mensen van vrede zijn. Om in de schoenen van het evangelie van vrede te lopen.

 

Ook wij kunnen de tekens om ons heen lezen. We kunnen vuur en verdeeldheid ervaren, maar we herinneren ons dat Gods vrede is waar we heen gaan. Laten we leven als mensen van Gods shalom, dankbaar vergeving ontvangen als we tekort schieten en Gods vrede vieren waar we zijn. Amen

 

We bidden voor mensen en situaties waar we ons zorgen over maken ... Eindigen met ... Mogen we ze niet teleurstellen Amen

 

Lied "Wees mijn visie"

https://youtu.be/p9dLsd3-4QU

 

Dit is de dag die God heeft gemaakt

We zullen er blij mee zijn en er blij mee zijn

We zullen niet aanbieden aan God

Aanbiedingen die ons niets kosten

We gaan in vrede

Om de Heer lief te hebben en te dienen

Amen

 

Lied "Vrede als een rivier"

https://youtu.be/7it5W1FVtTs

 

Für Morgenlicht

Wir danken Ihnen demütig

Und bieten Ihnen unser Lob an

Öffne unsere Herzen und unseren Verstand

Schenken Sie uns Ihre Präsenz

In unserem Leben heute

 

Lied „Die Herren mein Hirte“

https://youtu.be/-eIQQayhpak

 

Wir beten das Vaterunser in unserer eigenen Sprache

 

Reflexion über Lukas 12:49-56

 

In dieser Passage bei Lukas geht es um das Königreich und das Gericht und um die Zeichen des Zeitalters – die Teilung. Es gibt einen Hinweis auf Micha 7:6 und die „letzten Tage“. Obwohl wir den inneren Frieden Gottes haben, haben wir keinen Frieden auf Erden. Wir sind bei der Arbeit, mit Freunden und der Familie mit Spaltungen konfrontiert. Spaltung ist das Hauptthema, aber das übergreifende Thema ist das Urteilen. Es gibt Hinweise auf das „Feuer“ des kommenden Königreichs, das „Feuer“ des Gerichts, das uns scharf trennt.

 

Jesus ist auf Mission gekommen und sein Kommen bringt Feuer, mit anderen Worten Gericht. Feuer ist ein vorherrschendes Bild des Gerichts im Alten Testament.

  

Jesus sagt „Ich muss mich einer Taufe unterziehen“, wobei dieses Wort im übertragenen Sinne verwendet wird. Tatsächlich ist es durchaus möglich, dass die meisten Verwendungen des Wortes im Neuen Testament metaphorisch sind. Getauft oder untergetaucht bedeutet hier Leiden, das Leiden des Kreuzes.

 

Jesus ist sehr verzweifelt, bis sein Job, seine Mission erfüllt ist. Und es wird keine Erleichterung für Jesus geben, bis dieses Leiden vorüber ist. Er schließt sich den wahren Propheten an, wenn er uns daran erinnert, dass „die gute Nachricht“ einen Stachel hat; für viele ist es eine schlechte nachricht! Wahrheit ist heute ein seltenes Gut. Sie wird von Politikern, den Medien, den Zeitungen, den Fernsehsendern erstickt. Die Menschen werden alles tun, anstatt zuzulassen, dass die Wahrheit gehört wird. Die Wahrheit der Korruption, des Klimawandels, des Leidens der Armen.

 

Jesus kommt, um Spaltung oder ein Schwert zu bringen, wie in Matthäus 10:34. Der Sinn ist, die Schafe von den Böcken zu trennen, die Spreu vom Weizen, die Reuigen von den Reuelosen. Es ist eine gegenwärtige soziale Trennung. Es wird zerbrochene Beziehungen geben, Familien, Haushalte werden gespalten sein, einer gegen den anderen, aber eine Generation gegen die andere.

 

Glaubst du, ich bin gekommen, um Frieden auf die Erde zu bringen? Nein, sage ich euch, sondern Spaltung!

 

Jesus benennt die Realität, die ihn umgab. Seine Gegenwart in der Welt, die Gegenwart Gottes, war beunruhigend und es war eine Zeit der Zerrüttung und Spaltung. Es sollte eine Zeit des Umbruchs werden. Indem Jesus seine Worte über Feuer und Spaltung mit der Frage des Lesens der Zeichen der Zeit verbindet, macht Jesus auf die Unruhe aufmerksam, die durch seine Anwesenheit verursacht wurde.

 

Das Endziel der Gegenwart Gottes in der Welt liegt nicht in der Teilung, sondern in dem, worüber die Engel sangen und was Jesus nach seiner Auferstehung verkündete: Frieden. Schalom! Obwohl er sagt, dass er nicht gekommen ist, um im Moment seines Lebens Frieden zu bringen, ist die Erfüllung von Gottes Verheißung in ihm Frieden.

 

Die Bildsprache des „Feuers“ wird hier von Jesus verwendet, um auf das Alte Testament und die Bilder des „Feuers“ zurückzugreifen. Einige dieser Bilder weisen auf eine kommende Zeit der Reinigung hin. Das Bild von „Feuer“ ist nicht das Höllenfeuer der Bestrafung, sondern das Feuer der Reinigung; die Raffinerien feuern. Wie wenn Sie ein Metall erhitzen, bis es flüssig ist, und die Verunreinigungen entfernen, die an die Oberfläche steigen. Das ist ein bisschen wie unser Leben. In den schlimmsten Situationen findet eine Reinigung statt und wir entfernen Dinge, die uns trüben.

 

Jesus wurde durch seinen Tod und seine Auferstehung gereinigt. Jesus spricht also auch von der Leidenstaufe, die er durchmachen muss, von seinem Leiden und Sterben. Bei seinem Tod ging es jedoch nicht um Trennung, sondern um Versöhnung, von uns mit Gott und von uns untereinander.

 

Jesus bejaht weder den Zusammenbruch von Familien und die Unterbrechung der Beziehungen zwischen Kindern und ihren Eltern, noch bejaht und ermutigt er Spaltung, sondern benennt, was er um sich herum sah. Wir sollten diese Passage nicht verwenden, um die Spaltung untereinander, in unseren Familien, unserer Versammlung oder auf der ganzen Welt zu dulden. Spaltung ist das Zeichen der Gottlosen, nicht wir! Wir sollen Menschen des Friedens sein. In den Schuhen des Evangeliums des Friedens zu wandeln.

 

Auch wir können die Zeichen um uns herum lesen. Wir mögen Feuer und Spaltung erleben, aber wir erinnern uns daran, dass Gottes Frieden das ist, wohin wir gehen. Lasst uns als Menschen von Gottes Schalom leben, dankbar Vergebung empfangen, wenn wir zu kurz kommen, und feiern und Gottes Frieden schließen, wo wir sind. Amen

 

Wir beten für Menschen und Situationen, die uns Sorgen bereiten … und enden mit … Mögen wir sie nicht enttäuschen. Amen

 

Lied „Sei du meine Vision“

https://youtu.be/p9dLsd3-4QU

 

Dies ist der Tag, den Gott gemacht hat

Wir werden uns freuen und froh darüber sein

Wir werden Gott nicht anbieten

Angebote, die uns nichts kosten

Wir werden in Frieden gehen

Den Herrn lieben und ihm dienen

Amen

 

Lied „Frieden wie ein Fluss“

https://youtu.be/7it5W1FVtTs

 

 

Для утреннего света

Мы смиренно благодарим вас

И воздаем вам нашу хвалу

Открой наши сердца и наши умы

Дайте нам свое присутствие

В нашей жизни сегодня

 

Песня «Господа пастыри мои»

https://youtu.be/-eIQQayhpak

 

Мы произносим молитву «Отче наш» на своем родном языке

 

Размышление над Луки 12:49-56

 

Этот отрывок у Луки говорит о царстве и суде, а о признаках века – разделении. Есть ссылка на Михея 7:6 и «последние дни». Хотя у нас есть внутренний мир Божий, у нас нет мира на земле. Мы сталкиваемся с разделением на работе, с друзьями и семьей. Разделение является главной темой, но всеобъемлющей темой является суд. Имеется в виду «огонь» грядущего царства, «огонь» суда, резко разделивший нас.

 

Иисус пришел с миссией, и его приход несет огонь, другими словами, суд. Огонь — доминирующий ветхозаветный образ суда.

  

Иисус говорит: «Мне нужно пройти крещение», это слово используется в метафорическом смысле. На самом деле вполне возможно, что в большинстве случаев это слово в Новом Завете используется метафорически. Здесь крещеный или погруженный означает страдание, крестное страдание.

 

Иисус очень огорчен, пока его работа, его миссия не завершена. И не будет облегчения для Иисуса, пока не прекратятся эти страдания. Он присоединяется к истинным пророкам, когда напоминает нам, что «благая весть» имеет жало; для многих это плохая новость! Истина сегодня — редкость. Его душат политики, СМИ, газеты, телеканалы. Люди сделают что угодно, лишь бы не позволить правде быть услышанной. Правда о коррупции, об изменении климата, о страданиях бедняков.

 

Иисус приходит, чтобы принести разделение или меч, как в Мф.10:34. Смысл в том, чтобы отделить овец от козлов, пшеницу от плевел, кающихся от нераскаявшихся. Это нынешнее социальное разделение. Будут разрушены отношения, семьи, домохозяйства будут разделены, одно против другого, но одно поколение против другого.

 

Вы думаете, что я пришел принести мир на землю? Нет, говорю вам, а разделение!

 

Иисус называет реальность, которая была вокруг него. Его присутствие в мире, Божье присутствие тревожило, и это было время разрушения и разделения. Это должно было быть время потрясений. Соединяя свои слова об огне и разделении с вопросом о прочтении знамений времени, Иисус привлекает внимание к волнениям, вызванным его присутствием.

 

Конечная цель присутствия Бога в мире не в разделении, а в том, о чем пели ангелы и что Иисус провозгласил после своего воскресения: мир. Шалом! Хотя он говорит, что не пришел принести мир в момент своей жизни, исполнение Божьего обетования в нем есть Мир.

 

Образ «огня» используется здесь Иисусом, чтобы вернуться к Ветхому Завету и образам «огня». Некоторые из этих образов указывают на время очищения, которое должно было прийти. Образ «огня» — это не адский огонь наказания, а огонь очищения; нефтепереработчики стреляют. Например, когда вы нагреваете металл, пока он не станет жидким, и удаляете примеси, которые поднимаются на поверхность. Это немного похоже на нашу жизнь. В худших ситуациях происходит очищение, и мы удаляем то, что запятнало нас.

 

Иисус был очищен через свою смерть и воскресение. Итак, Иисус также говорит о крещении страданием, через которое ему предстоит пройти, о его страдании и смерти. Его смерть, однако, была не о разделении, а о примирении нас с Богом и нас друг с другом.

 

Иисус не утверждает распада семьи и разрыва отношений между детьми и их родителями, не утверждает и не поощряет разделения, а называет то, что видел вокруг себя. Мы не должны использовать этот отрывок, чтобы потворствовать разногласиям между собой, в наших семьях, в нашем собрании или во всем мире. Разделение есть клеймо нечестивых, а не нас! Мы должны быть людьми мира. Ходить в обуви евангелия мира.

 

Мы тоже можем читать знаки вокруг нас. Мы можем испытать огонь и разделение, но мы помним, что Божий мир — это то, куда мы направляемся. Давайте жить как люди Божьего шалома, с благодарностью принимая прощение, когда мы ошибаемся, и празднуя, и творя Божий мир там, где мы есть. Аминь

 

Мы молимся за людей и ситуации, которые нас беспокоят… Заканчивая словами… Да не подведем их Аминь

 

Песня «Будь моим видением»

https://youtu.be/p9dLsd3-4QU

 

Это день, который Бог сделал

Мы будем радоваться и веселиться в нем

Мы не будем предлагать Богу

Предложения, которые нам ничего не стоят

Мы пойдем с миром

Любить и служить Господу

Аминь

 

Песня «Мир как река»

https://youtu.be/7it5W1FVtTs

 

 

 

Winter

Winter

Total Pageviews