Monday 12 September 2022

Prayers 12th September 2022, Rugăciuni 12 septembrie 2022, Молитвы 12 сентября 2022 г.,

In a world of great wealth

Where many are hungry

Many persecuted

Guide us into your way of hope, justice and love

 

Song “Peace like a river”

https://youtu.be/mF6n49nKrXA

 

Loving God, we are fragmented and conflicted, 

We speak of liberation and oppress

We speak of peace and are violent

Help us to love and not hate 

Especially in these dark days. Amen

 

We say the Lord’s Prayer in our own language

 

Reading Psalm 48

 

Within your temple, O God,
    we meditate on your unfailing love.
10 Like your name, O God,
    your praise reaches to the ends of the earth;
    your right hand is filled with righteousness.
11 Mount Zion rejoices,
    the villages of Judah are glad
    because of your judgments.

 

We pray for all those we know who need our help and prayers who we carry in our hearts today. For those who cant afford fuel, food or housing, for those on strike, those suffering in the heatwaves and fires, for Palestine and Gaza, Ukraine, Russia, Myanmar, Hong Kong, India, Myanmar, the Rohingyas, the Uyghurs, Belarus, Iran, the US, Afghanistan, the UK, our own country, doctors and nurses, carers, teachers, those confronting injustice, and pressing issues of climate change, for the millions of refugees, our own families, friends and ourselves…Spirit of the Living God present with us now enter our bodies, minds and spirits and heal us of all that harms us. Let your angels be beside us at this time. Amen

 

Song “You Say”

https://youtu.be/sIaT8Jl2zpI

 

This is the day that God has made

I will rejoice and be glad in it

I will not offer to God

Offerings that cost me nothing

I will go in Peace

To love and serve the Lord. Amen

 

Într-o lume de mare bogăție

Unde mulți sunt foame

Mulți persecutați

Călăuzește-ne pe calea ta de speranță, dreptate și iubire

 

Cântecul „Pacea ca un râu”

https://youtu.be/mF6n49nKrXA

 

Iubind pe Dumnezeu, suntem fragmentați și în conflict,

Vorbim de eliberare și asuprire

Vorbim de pace și suntem violenți

Ajută-ne să iubim și să nu urâm

Mai ales în aceste zile negre. Amin

 

Spunem Rugăciunea Domnului în limba noastră

 

Citind Psalmul 48

 

În templul tău, Doamne,

    medităm la iubirea ta nesfârșită.

10 Ca numele Tău, Doamne,

    lauda ta ajunge până la marginile pământului;

    mâna ta dreaptă este plină de dreptate.

11 Muntele Sion se bucură,

    satele lui Iuda se bucură

    din cauza judecăților tale.

 

Ne rugăm pentru toți cei pe care îi cunoaștem care au nevoie de ajutorul nostru și de rugăciunile noastre pe care le purtăm astăzi în inimile noastre. Pentru cei care nu-și permit combustibil, mâncare sau locuință, pentru cei aflați în grevă, cei care suferă de caniculă și incendii, pentru Palestina și Gaza, Ucraina, Rusia, Myanmar, Hong Kong, India, Myanmar, rohingyas, uiguri, Belarus, Iran, SUA, Afganistan, Marea Britanie, propria noastră țară, medici și asistente, îngrijitori, profesori, cei care se confruntă cu nedreptate și probleme presante ale schimbărilor climatice, pentru milioanele de refugiați, propriile noastre familii, prietenii și noi înșine... Spiritul Dumnezeul viu prezent cu noi intră acum în trupurile, mințile și spiritele noastre și ne vindecă de tot ce ne face rău. Lasă-ți îngerii să fie alături de noi în acest moment. Amin

 

Cântecul „Tu spui”

https://youtu.be/sIaT8Jl2zpI

 

Aceasta este ziua pe care a făcut-o Dumnezeu

Mă voi bucura și mă voi bucura de ea

Nu voi oferi lui Dumnezeu

Oferte care nu m-au costat nimic

Voi merge în Pace

Să-L iubesc și să slujească pe Domnul

Amin

 

В мире большого богатства

Где многие голодны

Многие преследуемые

Веди нас на свой путь надежды, справедливости и любви

 

Песня «Мир как река»

https://youtu.be/mF6n49nKrXA

 

Любя Бога, мы разобщены и противоречивы,

Мы говорим об освобождении и угнетаем

Мы говорим о мире и жестоки

Помоги нам любить и не ненавидеть

Особенно в эти темные дни. Аминь

 

Мы произносим молитву «Отче наш» на своем родном языке

 

Чтение псалма 48

 

В храме Твоем, Боже,

    мы медитируем о твоей неизменной любви.

10 Подобно имени Твоему, Боже,

    хвала твоя достигает концов земли;

    твоя правая рука наполнена правдой.

11 Гора Сион радуется,

    села Иуды радуются

    из-за ваших суждений.

 

Мы молимся за всех тех, кого мы знаем, кто нуждается в нашей помощи и молитвах, кого мы носим в наших сердцах сегодня. Для тех, кто не может позволить себе топливо, еду или жилье, для бастующих, страдающих от жары и пожаров, для Палестины и Газы, Украины, России, Мьянмы, Гонконга, Индии, Мьянмы, рохинджа, уйгуров, Беларуси, Иран, США, Афганистан, Великобритания, наша страна, врачи и медсестры, опекуны, учителя, те, кто сталкивается с несправедливостью и насущными проблемами изменения климата, для миллионов беженцев, наших собственных семей, друзей и нас самих… Дух Живой Бог, присутствующий с нами, теперь входит в наши тела, умы и души и исцеляет нас от всего, что нам вредит. Пусть ваши ангелы будут рядом с нами в это время. Аминь

 

Песня «Ты говоришь»

https://youtu.be/sIaT8Jl2zpI

 

Это день, который Бог сделал

Я буду радоваться и веселиться в нем

Я не буду предлагать Богу

Предложения, которые мне ничего не стоят

Я пойду с миром

Любить и служить Господу

Аминь 

Winter

Winter

Total Pageviews