Monday 17 October 2022

Prayers 17th October 2022, Modlitwy 17 października 2022 r., Молитвы 17 октября 2022 г., 祈禱 2022 年 10 月 17 日,

Come, Jesus be out guest,
stay with us for the day is beginning/ending
with friend, with stranger,
with neighbour, and the well known ones, be among us 

For the doors of our house we open
And the doors of our hearts we leave ajar. 

 

Song “Courage”

https://youtu.be/Deq8rsjG0y4

 

We say the Lord’s Prayer in our own language

 

Psalm 55

 

Listen to my prayer, O God,
    do not ignore my plea;
    hear me and answer me.
My thoughts trouble me and I am distraught
    because of what my enemy is saying,
    because of the threats of the wicked;
for they bring down suffering on me
    and assail me in their anger.

 

We pray for all those we know who need our help and prayers who we carry in our hearts today. For those who can’t afford fuel, food or housing, for those on strike, those suffering in the floods, heatwaves and fires, for the Ukraine and Russia, for Palestine and Gaza, Myanmar, Hong Kong, India, Myanmar, the Rohingyas, the Uyghurs, Belarus, Iran, US, Afghanistan, for UK, for our own country, doctors and nurses, carers, teachers, those confronting injustice, and pressing issues of climate change, for the millions of refugees, our own families, friends and ourselves…Spirit of the Living God present with us now enter our bodies, minds and spirits and heal us of all that harms us. Let your angels be beside us at this time. Amen

 

Song “Receive” https://www.youtube.com/watch?v=WLKsUc5FEDg

 

This is the day that God has made

I will rejoice and be glad in it

I will not offer to God

Offerings that cost me nothing

I will go in Peace

To love and serve the Lord

Amen

 

Iona Community (c) adapted

 

Przyjdź, Jezu bądź gościem,

zostań z nami na początek/koniec dnia

z przyjacielem, z nieznajomym,

z bliźnimi i znanymi bądź wśród nas

Otwieramy drzwi naszego domu

A drzwi naszych serc zostawiamy uchylone.

 

Piosenka „Odwaga”

https://youtu.be/Deq8rsjG0y4

 

Odmawiamy Modlitwę Pańską w naszym własnym języku

 

Psalm 55

 

Wysłuchaj mojej modlitwy, Boże,

    nie ignoruj ​​mojej prośby;

2 wysłuchaj mnie i odpowiedz.

Niepokoją mnie moje myśli i jestem zrozpaczony

3 z powodu tego, co mówi mój wróg,

    z powodu gróźb niegodziwych;

bo sprowadzają na mnie cierpienie,

    i napadnij na mnie w ich gniewie.

 

Modlimy się za wszystkich, których znamy, którzy potrzebują naszej pomocy i modlitw, które nosimy dzisiaj w naszych sercach. Dla tych, których nie stać na paliwo, żywność i mieszkania, dla strajkujących, cierpiących w powodziach, falach upałów i pożarach, dla Ukrainy i Rosji, dla Palestyny ​​i Gazy, Myanmaru, Hongkongu, Indii, Myanmaru, Rohingjów Ujgurów, Białorusi, Iranu, USA, Afganistanu, Wielkiej Brytanii, naszego kraju, lekarzy i pielęgniarek, opiekunów, nauczycieli, tych, którzy borykają się z niesprawiedliwością i palącymi problemami zmian klimatycznych, dla milionów uchodźców, naszych własnych rodzin, przyjaciół i nas samych… Duch Żywego Boga obecny z nami wchodzi teraz w nasze ciała, umysły i duchy i uzdrawia nas ze wszystkiego, co nam szkodzi. Niech wasi aniołowie będą w tym czasie obok nas. Amen

 

Piosenka „Odbierz” https://www.youtube.com/watch?v=WLKsUc5FEDg

 

To jest dzień, który stworzył Bóg

będę się radować i radować z tego,

nie ofiaruję Bogu

Oferty, które nic mnie nie kosztują

pójdę w pokoju

Kochać i służyć Panu

Amen

 

Приди, Иисус, будь гостем,

оставайтесь с нами, потому что день начинается/заканчивается

с другом, с незнакомцем,

с ближним и известными, будь среди нас

Для дверей нашего дома мы открываем

И двери наших сердец мы оставляем приоткрытыми.

 

Песня «Мужество»

https://youtu.be/Deq8rsjG0y4

 

Мы произносим молитву «Отче наш» на своем родном языке

 

Псалом 55

 

Услышь мою молитву, о Боже,

    не игнорируй мою просьбу;

2 услышь меня и ответь мне.

Мои мысли беспокоят меня, и я обезумел

3 из-за того, что говорит мой враг,

    из-за угроз нечестивых;

ибо они обрушивают на меня страдания

    и нападают на меня в гневе своем.

 

Мы молимся за всех тех, кого мы знаем, кто нуждается в нашей помощи и молитвах, кого мы носим в наших сердцах сегодня. Для тех, кто не может позволить себе топливо, еду или жилье, для бастующих, пострадавших от наводнений, аномальной жары и пожаров, для Украины и России, для Палестины и Газы, Мьянмы, Гонконга, Индии, Мьянмы, рохинджа , уйгуров, Беларуси, Ирана, США, Афганистана, за Великобританию, за нашу страну, врачей и медсестер, опекунов, учителей, тех, кто сталкивается с несправедливостью и насущными проблемами изменения климата, для миллионов беженцев, наших собственных семей, друзей и мы сами… Дух Живого Бога, присутствующего с нами, теперь входит в наши тела, умы и духи и исцеляет нас от всего, что нам вредит. Пусть ваши ангелы будут рядом с нами в это время. Аминь

 

Песня «Прими» https://www.youtube.com/watch?v=WLKsUc5FEDg

 

Это день, который Бог сделал

Я буду радоваться и веселиться в нем

Я не буду предлагать Богу

Предложения, которые мне ничего не стоят

Я пойду с миром

Любить и служить Господу

Аминь

 

 

來吧,耶穌做客,

留在我們身邊,這一天開始/結束

與朋友,與陌生人,

與鄰居和知名人士一起在我們中間

我們為我們家的門打開

我們的心門半開著。

 

歌曲《勇氣》https://youtu.be/Deq8rsjG0y4

 

我們用我們自己的語言念主禱文

 

詩篇 55

 

上帝啊,聽我的祈禱,

    不要忽視我的請求;

聽我,回答我。

我的想法困擾著我,我心煩意亂

因為我仇敵所的話,

    因惡人的威嚇;

因為他們減輕了我的痛苦

    並在他們的憤怒中攻擊我。

 

我們為我們認識的所有需要​​我們幫助的人祈禱,並為我們今天銘記在心的人祈禱。對於那些買不起燃料、食物或住房的人,對於那些罷工的人,那些遭受洪水、熱浪和火災的人,對於烏克蘭和俄羅斯,對於巴勒斯坦和加沙、緬甸、香港、印度、緬甸、羅興亞人維吾爾人白俄羅斯伊朗美國阿富汗為了英國為了我們自己的國家為了我們自己的國家為了醫生和護士照顧者教師那些面臨不公正和氣候變化緊迫問題的人為了數百萬難民我們自己的家人朋友還有我們自己……與我們同在的永生上帝的精神現在進入我們的身體、思想和精神,並治愈我們所有傷害我們的東西。讓你的天使在這個時候在我們身邊。阿門

 

歌曲接收 https://www.youtube.com/watch?v=WLKsUc5FEDg

 

這是上帝創造的日子

我會為此歡喜快樂

我不會獻給上帝

不花錢的

我會和平地去

愛主、事奉主

阿門

 

Winter

Winter

Total Pageviews