Tuesday 18 October 2022

Prayers 18th October 2022, Modlitwy 18 października 2022 r., 祈禱 2022 年 10 月 18 日, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ 18 ਅਕਤੂਬਰ 2022,

 

Come, Jesus be out guest,
stay with us for the day is beginning/ending
with friend, with stranger,
with neighbour, and the well known ones, be among us 

For the doors of our house we open
And the doors of our hearts we leave ajar. 

 

Song “I will praise you in this storm”

https://www.youtube.com/watch?v=0YUGwUgBvTU

 

We say the Lord’s Prayer in our own language

 

Psalm 55

 

My heart is in anguish within me;
    the terrors of death have fallen on me.
Fear and trembling have beset me;
    horror has overwhelmed me.
I said, “Oh, that I had the wings of a dove!
    I would fly away and be at rest.
I would flee far away
    and stay in the desert;
I would hurry to my place of shelter,
    far from the tempest and storm.”

 

We pray for all those we know who need our help and prayers who we carry in our hearts today. For those who can’t afford fuel, food or housing, for those on strike, those suffering in the floods, heatwaves and fires, for the Ukraine and Russia, for Palestine and Gaza, Myanmar, Hong Kong, India, Myanmar, the Rohingyas, the Uyghurs, Belarus, Iran, US, Afghanistan, for UK, for our own country, doctors and nurses, carers, teachers, those confronting injustice, and pressing issues of climate change, for the millions of refugees, our own families, friends and ourselves…Spirit of the Living God present with us now enter our bodies, minds and spirits and heal us of all that harms us. Let your angels be beside us at this time. Amen

 

Song “Lord I come to you”

https://youtu.be/CL1POv2eY04

 

This is the day that God has made

I will rejoice and be glad in it

I will not offer to God

Offerings that cost me nothing

I will go in Peace

To love and serve the Lord

Amen

 

Iona Community (c) adapted

 

 

Przyjdź, Jezu bądź gościem,

zostań z nami na początek/koniec dnia

z przyjacielem, z nieznajomym,

z bliźnimi i znanymi bądź wśród nas

Otwieramy drzwi naszego domu

A drzwi naszych serc zostawiamy uchylone.

 

Piosenka „Będę Cię chwalić w tej burzy”

https://www.youtube.com/watch?v=0YUGwUgBvTU

 

Odmawiamy Modlitwę Pańską w naszym własnym języku

 

Psalm 55

 

Moje serce jest we mnie udręczone;

    strach przed śmiercią spadł na mnie.

5 Ogarnął mnie strach i drżenie;

    przerażenie mnie ogarnęło.

6 Powiedziałem: „Och, gdybym miał skrzydła gołębicy!

    Odleciałbym i odpoczywałem.

7 Uciekłbym daleko,

    i pozostań na pustyni;[c]

8 Pospieszyłbym do schronienia,

    daleko od burzy i burzy”.

 

Modlimy się za wszystkich, których znamy, którzy potrzebują naszej pomocy i modlitw, które nosimy dzisiaj w naszych sercach. Dla tych, których nie stać na paliwo, żywność i mieszkania, dla strajkujących, cierpiących w powodziach, falach upałów i pożarach, dla Ukrainy i Rosji, dla Palestyny ​​i Gazy, Myanmaru, Hongkongu, Indii, Myanmaru, Rohingjów Ujgurów, Białorusi, Iranu, USA, Afganistanu, Wielkiej Brytanii, naszego kraju, lekarzy i pielęgniarek, opiekunów, nauczycieli, tych, którzy borykają się z niesprawiedliwością i palącymi problemami zmian klimatycznych, dla milionów uchodźców, naszych własnych rodzin, przyjaciół i nas samych… Duch Żywego Boga obecny z nami wchodzi teraz w nasze ciała, umysły i duchy i uzdrawia nas ze wszystkiego, co nam szkodzi. Niech wasi aniołowie będą w tym czasie obok nas. Amen

 

Pieśń „Panie przychodzę do Ciebie”

https://youtu.be/CL1POv2eY04

 

To jest dzień, który stworzył Bóg

będę się radować i radować z tego,

nie ofiaruję Bogu

Oferty, które nic mnie nie kosztują

pójdę w pokoju

Kochać i służyć Panu

Amen

 

 

來吧,耶穌做客,

留在我們身邊,這一天開始/結束

與朋友,與陌生人,

與鄰居和知名人士一起在我們中間

我們為我們家的門打開

我們的心門半開著。

 

歌曲《風雨中讚美你》

https://www.youtube.com/watch?v=0YUGwUgBvTU

 

我們用我們自己的語言念主禱文

 

詩篇 55

 

我的心在我裡面痛苦;

    死亡的恐怖降臨在我身上。

恐懼戰兢纏著我;

    恐怖已經淹沒了我。

哦,我有鴿子的翅膀!

    我會飛走並休息。

我會逃到很遠的地方

    留在沙漠中;[c]

我要趕到我的避難所,

    遠離暴風雨。

 

我們為我們認識的所有需要​​我們幫助的人祈禱,並為我們今天銘記在心的人祈禱。對於那些買不起燃料、食物或住房的人,對於那些罷工的人,那些在洪水、熱浪和火災中受苦的人,對於烏克蘭和俄羅斯,對於巴勒斯坦和加沙、緬甸、香港、印度、緬甸、羅興亞人,維吾爾人,白俄羅斯,伊朗,美國,阿富汗,為了英國,為了我們自己的國家,為了我們自己的國家,為了醫生和護士,照顧者,教師,那些面臨不公正和氣候變化緊迫問題的人,為了數百萬難民,我們自己的家人,朋友還有我們自己……與我們同在的永生上帝的精神現在進入我們的身體、思想和精神,並治愈我們所有傷害我們的東西。讓你的天使在這個時候在我們身邊。阿門

 

歌曲《主我來找你》

https://youtu.be/CL1POv2eY04

 

這是上帝創造的日子

我會為此歡喜快樂

我不會獻給上帝

不花錢的

我會和平地去

愛主、事奉主

阿門

 

ਆਓ, ਯਿਸੂ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣੋ,

ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ / ਸਮਾਪਤੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੋ

ਦੋਸਤ ਨਾਲ, ਅਜਨਬੀ ਨਾਲ,

ਗੁਆਂਢੀ, ਅਤੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਵੋ

ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ

ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ.

 

ਗੀਤ "ਇਸ ਤੂਫਾਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਉਸਤਤ ਕਰਾਂਗਾ"

https://www.youtube.com/watch?v=0YUGwUgBvTU

 

ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ

 

ਜ਼ਬੂਰ 55

 

ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੁਖੀ ਹੈ;

    ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।

5 ਡਰ ਅਤੇ ਕੰਬਣੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਹੈ।

    ਦਹਿਸ਼ਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਾਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

6 ਮੈਂ ਕਿਹਾ, “ਹਾਏ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘੁੱਗੀ ਦੇ ਖੰਭ ਹੁੰਦੇ!

    ਮੈਂ ਉੱਡ ਜਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਾਂਗਾ।

7 ਮੈਂ ਦੂਰ ਭੱਜ ਜਾਵਾਂਗਾ

    ਅਤੇ ਮਾਰੂਥਲ ਵਿੱਚ ਰਹੋ;[c]

8ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਨਾਹ ਦੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜਾਵਾਂਗਾ,

    ਤੂਫ਼ਾਨ ਅਤੇ ਤੂਫ਼ਾਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ।

 

ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ।ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਈਂਧਨ, ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ, ਹੜ੍ਹਾਂ, ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਅੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜਿਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਯੂਕਰੇਨਅਤੇ ਰੂਸ ਲਈ, ਫਲਸਤੀਨ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਲਈ, ਮਿਆਂਮਾਰ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ, ਭਾਰਤ, ਮਿਆਂਮਾਰ, ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਲਈ , ਉਇਗਰਜ਼, ਬੇਲਾਰੂਸ, ਈਰਾਨ, ਅਮਰੀਕਾ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਯੂ.ਕੇ. ਲਈ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਨਰਸਾਂ, ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਅਧਿਆਪਕ, ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਦਬਾਉਣਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਦੋਸਤਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ... ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਜੀਵਤ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਾਂ, ਦਿਮਾਗਾਂ ਅਤੇ ਆਤਮਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਆਮੀਨ

 

ਗੀਤ "ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹਾਂ"

https://youtu.be/CL1POv2eY04

 

ਇਹ ਉਹ ਦਿਨ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ

ਮੈਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਵਾਂਗਾ

ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਭੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ

ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ

ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗਾ

ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ

ਆਮੀਨ

 

  

Winter

Winter

Total Pageviews