Monday 19 December 2022

Prayers 19th December 2022, Doa 19 Disember 2022, 祈禱 2022 年 12 月 19 日,Cầu nguyện ngày 19 tháng 12 năm 2022,

From light comes life.

Deep in the earth, a seed begins to grow.

In our imagination, an idea takes root.

In a moment, love grows.

Safe in the womb, a baby turns.

  

A candle is lit.

 

We light a candle for hope, sending

prayers high into the inky heavens and

dreams deep into our human soul.

 

We light a candle for hope. May it light our way.

 

Song “Of the Fathers love begotten”

 

https://m.youtube.com/watch?v=7jICEbS4acQ

 

Forgive us

When we choose the wrong way

Restore us

Help us to have compassion for ourselves and others

To create a world that is good and just

And to carry your dream within us

 

The Lord’s Prayer in our own language

 

Psalm 66


Come and hear, all you who fear God;

    let me tell you what he has done for me.
17 I cried out to him with my mouth;
    his praise was on my tongue.
18 If I had cherished sin in my heart,
    the Lord would not have listened;
19 but God has surely listened
    and has heard my prayer.
20 Praise be to God,
    who has not rejected my prayer
    or withheld his love from me!

 

We pray this Advent time, a time of waiting, for people and situations that are on our hearts, for people who cannot afford to heat their homes or buy food, for those on long hospitals waiting lists, Covid ongoing in so many countries, for Ukraine, Russia, Iran, Syria, Yemen, Palestine, Israel, Hong Kong, China, our governments, for those who are alone and those suffering with depression, for the homeless, asylum seekers and refugees and victims of climate change. 

May we not fail you though we face great dangers. 

Give us your peace, your wisdom and your strength. Amen

 

In our watching and in our waiting

Come Lord Jesus

In our hopes and our fears

Come Lord Jesus

In our homes and in our world

Come Lord Jesus

Come Lord Jesus, when least expected.

 

©Janet Morley adapted

 

Từ ánh sáng đến sự sống.

Sâu trong lòng đất, một hạt giống bắt đầu phát triển.

Trong trí tưởng tượng của chúng tôi, một ý tưởng bén rễ.

Trong phút chốc, tình yêu lớn dần.

An toàn trong bụng mẹ, một em bé quay đầu.

  

Một ngọn nến được thắp sáng.

 

Ta thắp lên ngọn nến hy vọng, gửi

những lời cầu nguyện cao đến bầu trời đen tối và

những giấc mơ sâu thẳm trong tâm hồn con người chúng ta.

 

Chúng tôi thắp một ngọn nến cho hy vọng. Có thể nó thắp sáng con đường của chúng tôi.

 

Bài hát “Tình yêu của Cha được sinh ra”

 

https://m.youtube.com/watch?v=7jICEbS4acQ

 

Tha lỗi cho chúng tôi

Khi chúng ta chọn sai đường

khôi phục chúng tôi

Giúp chúng ta có lòng trắc ẩn đối với bản thân và những người khác

Để tạo ra một thế giới tốt đẹp và công bằng

Và để mang ước mơ của bạn trong chúng tôi

 

Kinh Lạy Cha bằng ngôn ngữ của chúng ta

 

Thánh vịnh 66

 

Hỡi tất cả những người kính sợ Đức Chúa Trời, hãy đến mà nghe;

     Hãy để tôi nói cho bạn biết những gì anh ấy đã làm cho tôi.

17 Miệng tôi kêu cầu Ngài;

     lời khen ngợi của anh ấy đã ở trên lưỡi của tôi.

18 Nếu lòng tôi ấp ủ tội lỗi,

     Chúa sẽ không lắng nghe;

19 nhưng Đức Chúa Trời chắc chắn đã lắng nghe

     và đã nghe lời cầu nguyện của tôi.

20 Ngợi khen Đức Chúa Trời,

     người đã không từ chối lời cầu nguyện của tôi

     hoặc từ chối tình yêu của anh ấy với tôi!

 

Chúng ta cầu nguyện trong Mùa Vọng này, thời gian chờ đợi, cho những người và những hoàn cảnh mà chúng ta đau lòng, cho những người không có khả năng sưởi ấm nhà cửa hoặc mua thức ăn, cho những người trong danh sách dài chờ đợi của bệnh viện, cho Covid đang diễn ra ở rất nhiều quốc gia, cho Ukraine, Nga, Iran, Syria, Yemen, Palestine, Israel, Hồng Kông, Trung Quốc, chính phủ của chúng tôi, cho những người cô đơn và những người bị trầm cảm, cho những người vô gia cư, những người xin tị nạn và những người tị nạn và nạn nhân của biến đổi khí hậu.

Xin cho chúng con không làm Chúa thất vọng mặc dù chúng con phải đối mặt với những nguy hiểm lớn lao.

Xin ban cho chúng con sự bình an, sự khôn ngoan và sức mạnh của Chúa. Amen

 

Trong quan sát của chúng tôi và trong chờ đợi của chúng tôi

Hãy đến với Chúa Giêsu

Trong hy vọng của chúng tôi và nỗi sợ hãi của chúng tôi

Hãy đến với Chúa Giêsu

Trong nhà của chúng ta và trong thế giới của chúng ta

Hãy đến với Chúa Giêsu

Hãy đến với Chúa Giêsu, khi ít được mong đợi nhất.

 

生命來自光。

在地球深處,一顆種子開始生長。

在我們的想像中,一個想法生根發芽。

一瞬間,愛滋生。

安全在子宮裡,嬰兒轉身。

  

一支蠟燭被點燃。

 

我們點燃希望的蠟燭,送出

祈禱高入漆黑的天空和

夢想深入我們的人類靈魂。

 

我們點亮希望的蠟燭。 願它照亮我們的道路。

 

歌曲《父愛所生》

 

https://m.youtube.com/watch?v=7jICEbS4acQ

 

原諒我們

當我們選擇錯誤的方式

恢復我們

幫助我們對自己和他人有同情心

創造一個美好而公正的世界

並在我們心中承載你的夢想

 

主禱文用我們自己的語言

 

詩篇 66

 

所有敬畏上帝的人,都來聽吧;

     讓我告訴你他為我做了什麼。

17 我用口向他呼求;

     他的讚美就在我的舌頭上。

18 我若懷著罪惡的心,

     主不會聽;

19 但上帝確實垂聽了

     也聽了我的禱告。

20 讚美歸於上帝,

     誰沒有拒我的祈禱

     或拒他對我的愛!

 

我們在這個將臨期,一個等待的時刻,為我們心中的人和情況祈禱,為無力為房屋供暖或購買食物的人,為那些在醫院等候名單上排長隊的人祈禱,Covid 在許多國家進行,為 烏克蘭、俄羅斯、伊朗、敘利亞、也門、巴勒斯坦、以色列、香港、中國、我們的政府,為那些孤獨的人和患有抑鬱症的人,為無家可歸者、尋求庇護者和難民以及氣候變化的受害者。

儘管我們面臨巨大的危險,但願我們不辜負您。

把你的平安、智慧和力量賜給我們。 阿門

 

在我們的注視和等待中

來主耶穌

在我們的希望和恐懼中

來主耶穌

在我們的家中和我們的世界

來主耶穌

主耶穌,在最意想不到的時候來。

 

Dari cahaya datang kehidupan.

Jauh di dalam bumi, benih mula tumbuh.

Dalam imaginasi kita, idea berakar umbi.

Sekejap sahaja, cinta tumbuh.

Selamat dalam kandungan, bayi bertukar.

  

Sebatang lilin dinyalakan.

 

Kami menyalakan lilin untuk harapan, menghantar

sembahyang tinggi ke langit bertinta dan

impian jauh ke dalam jiwa manusia kita.

 

Kami menyalakan lilin untuk harapan. Semoga ia menerangi jalan kita.

 

Lagu “Cinta Bapa-bapa yang diperanakkan”

 

https://m.youtube.com/watch?v=7jICEbS4acQ

 

Maafkan kami

Bila kita salah pilih jalan

Pulihkan kami

Bantu kami untuk mempunyai belas kasihan untuk diri sendiri dan orang lain

Untuk mencipta dunia yang baik dan adil

Dan untuk membawa impian anda dalam diri kami

 

Doa Bapa Kami dalam bahasa kita sendiri

 

Mazmur 66

  

Datang dan dengarlah, semua orang yang takut akan Tuhan;

     izinkan saya memberitahu anda apa yang telah dia lakukan untuk saya.

17 Aku berseru kepadanya dengan mulutku;

     pujiannya terpancar di lidahku.

18 Sekiranya aku menyayangi dosa dalam hatiku,

     Tuhan tidak akan mendengar;

19 tetapi Tuhan pasti mendengar

     dan telah mendengar doaku.

20 Segala puji bagi Allah,

     yang tidak menolak doaku

     atau menahan cintanya daripada saya!

 

Kami berdoa masa Adven ini, masa menunggu, untuk orang dan situasi yang ada di hati kita, untuk orang yang tidak mampu untuk memanaskan rumah mereka atau membeli makanan, untuk mereka yang berada dalam senarai menunggu hospital yang panjang, Covid yang berterusan di banyak negara, untuk Ukraine, Rusia, Iran, Syria, Yaman, Palestin, Israel, Hong Kong, China, kerajaan kita, untuk mereka yang bersendirian dan mereka yang mengalami kemurungan, untuk gelandangan, pencari suaka dan pelarian serta mangsa perubahan iklim.

Semoga kami tidak mengecewakan anda walaupun kami menghadapi bahaya besar.

Berikan kami ketenangan, kebijaksanaan dan kekuatan anda. Amin

 

Dalam pemerhatian kita dan dalam penantian kita

Datanglah Tuhan Yesus

Dalam harapan dan ketakutan kita

Datanglah Tuhan Yesus

Di rumah kita dan di dunia kita

Datanglah Tuhan Yesus

Datanglah Tuhan Yesus, apabila tidak dijangka.


Winter

Winter

Total Pageviews