Tuesday 20 December 2022

Prayers 20th December 2022, Doa 20hb Disember 2022, Cầu nguyện ngày 20 tháng 12 năm 2022, 祈禱 2022 年 12 月 20 日,

 

From light comes life.

Deep in the earth, a seed begins to grow.

In our imagination, an idea takes root.

In a moment, love grows.

Safe in the womb, a baby turns.

  

A candle is lit.

 

We light a candle for peace, sending

prayers high into the inky heavens and

dreams deep into our human soul.

 

We light a candle for peace. May it light our way.

 

Song “Adore”

https://youtu.be/ZesKpNv11U0

 

Forgive us

When we choose the wrong way

Restore us

Help us to have compassion for ourselves and others

To create a world that is good and just

And to carry your dream within us

 

The Lord’s Prayer in our own language

 

Isaiah 25

 

On this mountain the Lord Almighty will prepare
    a feast of rich food for all peoples,
a banquet of aged wine—
    the best of meats and the finest of wines.
On this mountain he will destroy
    the shroud that enfolds all peoples,
the sheet that covers all nations;
    he will swallow up death forever.
The Sovereign Lord will wipe away the tears
    from all faces;
he will remove his people’s disgrace
    from all the earth.
The Lord has spoken.

 

We pray this Advent time, a time of waiting, for people and situations that are on our hearts, for people who cannot afford to heat their homes or buy food, for those on strike, for those on long hospitals waiting lists, for people with Covid ongoing in so many countries, for Ukraine, Russia, Iran, Syria, Yemen, Palestine, Israel, Hong Kong, China, our governments, for those who are alone and those suffering with depression, for the homeless, asylum seekers and refugees and victims of climate change. 

May we not fail you though we face great dangers. 

Give us your peace, your wisdom and your strength. Amen

 

Song “When love came down” 

https://youtu.be/giKVGmMp94o

 

In our watching and in our waiting

Come Lord Jesus

In our hopes and our fears

Come Lord Jesus

In our homes and in our world

Come Lord Jesus

Come Lord Jesus, when least expected.

 

©Janet Morley adapted

 

Từ ánh sáng đến sự sống.

Sâu trong lòng đất, một hạt giống bắt đầu phát triển.

Trong trí tưởng tượng của chúng tôi, một ý tưởng bén rễ.

Trong phút chốc, tình yêu lớn dần.

An toàn trong bụng mẹ, một em bé quay đầu.

  

Một ngọn nến được thắp sáng.

 

Ta thắp nến cầu bình an, gửi

những lời cầu nguyện cao đến bầu trời đen tối và

những giấc mơ sâu thẳm trong tâm hồn con người chúng ta.

 

Chúng tôi thắp một ngọn nến cho hòa bình. Có thể nó thắp sáng con đường của chúng tôi.

 

Bài hát “Yêu”

https://youtu.be/ZesKpNv11U0

 

Tha lỗi cho chúng tôi

Khi chúng ta chọn sai đường

khôi phục chúng tôi

Giúp chúng ta có lòng trắc ẩn đối với bản thân và những người khác

Để tạo ra một thế giới tốt đẹp và công bằng

Và để mang ước mơ của bạn trong chúng tôi

 

Kinh Lạy Cha bằng ngôn ngữ của chúng ta

 

Ê-sai 25

 

Trên núi này Chúa Toàn Năng sẽ chuẩn bị

     một bữa tiệc thịnh soạn cho mọi dân tộc,

tiệc rượu lâu năm—

     những loại thịt ngon nhất và những loại rượu ngon nhất.

7 Trên núi này, Ngài sẽ tiêu diệt

     tấm vải liệm bao trùm tất cả các dân tộc,

tờ bao gồm tất cả các quốc gia;

8 nó sẽ nuốt chửng sự chết mãi mãi.

Chúa Tối Cao sẽ lau nước mắt

     từ mọi khuôn mặt;

anh ta sẽ loại bỏ sự ô nhục của người dân của mình

     từ khắp nơi trên trái đất.

Chúa đã phán.

 

Chúng ta cầu nguyện trong Mùa Vọng này, thời gian chờ đợi, cho những người và những hoàn cảnh mà chúng ta đau lòng, cho những người không có khả năng sưởi ấm nhà cửa hoặc mua thức ăn, cho những người đang đình công, cho những người nằm trong danh sách dài chờ đợi của bệnh viện, cho những người mắc bệnh hiểm nghèo. Covid đang diễn ra ở rất nhiều quốc gia, đối với Ukraine, Nga, Iran, Syria, Yemen, Palestine, Israel, Hồng Kông, Trung Quốc, chính phủ của chúng tôi, đối với những người cô đơn và những người bị trầm cảm, đối với người vô gia cư, người xin tị nạn và người tị nạn và nạn nhân của biến đổi khí hậu.

Xin cho chúng con không làm Chúa thất vọng mặc dù chúng con phải đối mặt với những nguy hiểm lớn lao.

Xin ban cho chúng con sự bình an, sự khôn ngoan và sức mạnh của Chúa. Amen

 

Bài hát "Khi tình yêu đến"

https://youtu.be/giKVGmMp94o

 

Trong quan sát của chúng tôi và trong chờ đợi của chúng tôi

Hãy đến với Chúa Giêsu

Trong hy vọng của chúng tôi và nỗi sợ hãi của chúng tôi

Hãy đến với Chúa Giêsu

Trong nhà của chúng ta và trong thế giới của chúng ta

Hãy đến với Chúa Giêsu

Hãy đến với Chúa Giêsu, khi ít được mong đợi nhất.

 

生命來自光。

在地球深處,一顆種子開始生長。

在我們的想像中,一個想法生根發芽。

一瞬間,愛滋生。

安全在子宮裡,嬰兒轉身。

  

一支蠟燭被點燃。

 

我們為和平點亮蠟燭,送出

祈禱高入漆黑的天空和

夢想深入我們的人類靈魂。

 

我們為和平點亮蠟燭。 願它照亮我們的道路。

 

歌曲《愛慕》

https://youtu.be/ZesKpNv11U0

 

原諒我們

當我們選擇錯誤的方式

恢復我們

幫助我們對自己和他人有同情心

創造一個美好而公正的世界

並在我們心中承載你的夢想

 

主禱文用我們自己的語言

 

以賽亞書 25

 

萬軍之耶和華必在這山上預備

     為各國人民準備的豐盛的美食盛宴,

陳年酒宴——

     最好的肉和最好的酒。

他要在這山上毀滅

     包裹著所有民族的裹屍布,

涵蓋所有國家的表格;

他要永遠吞滅死亡。

至尊主會擦乾眼淚

     從各個方面;

他要除掉他百姓的恥辱

     來自全地。

主已經話了。

 

我們在這個將臨期,一個等待的時刻,為我們心中的人和情況祈禱,為無力為房屋取暖或買食物的人,為罷工的人,為那些在醫院等候名單上排長隊的人,為那些有疾病的人祈禱 新冠疫情在許多國家蔓延,對烏克蘭、俄羅斯、伊朗、敘利亞、也門、巴勒斯坦、以色列、香港、中國、我們的政府、對那些孤獨的人和患有抑鬱症的人、對無家可歸者、尋求庇護者和難民以及 氣候變化的受害者。

儘管我們面臨巨大的危險,但願我們不辜負您。

把你的平安、智慧和力量賜給我們。 阿門

 

歌曲《當愛降臨》

https://youtu.be/giKVGmMp94o

 

在我們的注視和等待中

來主耶穌

在我們的希望和恐懼中

來主耶穌

在我們的家中和我們的世界

來主耶穌

主耶穌,在最意想不到的時候來。

 

 

Dari cahaya datang kehidupan.

Jauh di dalam bumi, benih mula tumbuh.

Dalam imaginasi kita, idea berakar umbi.

Sekejap sahaja, cinta tumbuh.

Selamat dalam kandungan, bayi bertukar.

  

Sebatang lilin dinyalakan.

 

Kami menyalakan lilin untuk keamanan, menghantar

sembahyang tinggi ke langit bertinta dan

impian jauh ke dalam jiwa manusia kita.

 

Kami menyalakan lilin untuk keamanan. Semoga ia menerangi jalan kita.

 

Lagu "Adore"

https://youtu.be/ZesKpNv11U0

 

Maafkan kami

Bila kita salah pilih jalan

Pulihkan kami

Bantu kami untuk mempunyai belas kasihan untuk diri sendiri dan orang lain

Untuk mencipta dunia yang baik dan adil

Dan untuk membawa impian anda dalam diri kami

 

Doa Bapa Kami dalam bahasa kita sendiri

 

Yesaya 25

 

Di atas gunung ini Tuhan Yang Maha Kuasa akan menyediakan

     pesta makanan yang kaya untuk semua orang,

jamuan wain tua—

     daging yang terbaik dan wain yang terbaik.

7 Di atas gunung ini Dia akan membinasakan

     kain kafan yang membungkus semua bangsa,

lembaran yang meliputi semua bangsa;

8 Dia akan menelan maut untuk selama-lamanya.

Tuhan Yang Berdaulat akan menghapuskan air mata

     dari semua muka;

dia akan menghapuskan aib umatnya

     dari seluruh bumi.

Tuhan telah berfirman.

 

Kami berdoa masa Adven ini, masa menunggu, untuk orang dan situasi yang ada di hati kita, untuk orang yang tidak mampu untuk memanaskan rumah mereka atau membeli makanan, untuk mereka yang mogok, untuk mereka yang berada dalam senarai menunggu hospital yang panjang, untuk orang yang mempunyai Covid berterusan di banyak negara, untuk Ukraine, Rusia, Iran, Syria, Yaman, Palestin, Israel, Hong Kong, China, kerajaan kita, untuk mereka yang bersendirian dan mereka yang mengalami kemurungan, untuk gelandangan, pencari suaka dan pelarian dan mangsa perubahan iklim.

Semoga kami tidak mengecewakan anda walaupun kami menghadapi bahaya besar.

Berikan kami ketenangan, kebijaksanaan dan kekuatan anda. Amin

 

Lagu "Apabila cinta jatuh"

https://youtu.be/giKVGmMp94o

 

Dalam pemerhatian kita dan dalam penantian kita

Datanglah Tuhan Yesus

Dalam harapan dan ketakutan kita

Datanglah Tuhan Yesus

Di rumah kita dan di dunia kita

Datanglah Tuhan Yesus

Datanglah Tuhan Yesus, apabila tidak dijangka.

  

Winter

Winter

Total Pageviews