Monday, 20 March 2023

Prayers 20th March 2023, 祈禱 2023 年 3 月 20 日,Bön 20 mars 2023, প্রার্থনা 20শে মার্চ 2023,

God our creator who goes before us

You draw us forward in faith

Like a pillar of fire across deserts 

A rock of assurance

As we journey 

Speak to us with your words of comfort and wisdom.

 

Song “Build your kingdom here”

https://youtu.be/sbdJXKqVgtg

 

We say the Lords Prayer in our own language

 

Luke 18v1-7

 

Now He was telling them a parable to show that at all times they ought to pray and not become discouraged,saying, “In a certain city there was a judge who did not fear God and did not respect any person. Now there was a widow in that city, and she kept coming to him, saying, ‘Give me justice against my opponent.’ For a while he was unwilling; but later he said to himself, ‘Even though I do not fear God nor respect any person,yet because this widow is bothering me, I will give her justice; otherwise by continually coming she will wear me out.’”And the Lord said, “Listen to what the unrighteous judge *said;now, will God not bring about justice for His elect who cry out to Him day and night, and will He delay long for them? 

 

We pray for the people of Ukraine, and for the Russian people, for Hong Kong, for Taiwan, for Syrians, for Yemenis, for Palestinians, for Rohingas, for Uighurs; For those suffering from flooding, drought earthquakes, and cyclones due to climate change, for the millions of refugees, for homeless people, for those who are hungry, thirsty or in prison, for the terrified and deranged; for those on strike, for doctors nurses, teachers and for the government to do the best for its people and not the worst; for our children, grandchildren and a better future for us all.

 

May God’s hand be upon us in these difficult times, your angels protect us and the Holy Spirit work in and around us. Amen 

 

Loving God help us to follow you

Into a place of quietness,

Where we may face beasts and wilderness

But we will know the presence of angels 

Even in the desert times. Amen. 

 

走在我們前面的造物主上帝

你憑著信心帶領我們前進

猶如穿越沙漠的火柱

保證的基石

隨著我們的旅程

用你安慰和智慧的話對我們話。

 

歌曲在這裡建立你的王國

https://youtu.be/sbdJXKqVgtg

 

我們用我們自己的語言念主禱文

 

路加福音 18v1-7

 

耶穌用比告訴他們,要時常禱告,不要灰心,在某城裡,有一個法官,不敬畏上帝,也不尊重任何人。 3 那城裡有一個寡婦,常來見他,求你給我伸冤,審判我的仇敵。” 4 他一時不肯。 但後來他心裡我雖然不敬畏上帝,也不尊重任何人,但因這寡婦來攪擾我,我必給她伸冤; ’”6 請聽那不義的法官*的話;現在,上帝豈不為那些晝夜呼求的選民伸張正義, 他會為他們遲延多久嗎?

 

我們為烏克蘭人民、俄羅斯人民、香港人、台灣人、敘利亞人、也門人、巴勒斯坦人、羅興亞人、維吾爾人祈禱; 為了那些因氣候變化而遭受洪水、乾旱地震和颶風之苦的人,為了數百萬難民,為了無家可歸的人,為了那些飢餓、口渴或在監獄中的人,為了那些驚恐和精神錯亂的人; 對於罷工者、醫生護士、教師以及政府為人民做最好的而不是最壞的; 為了我們的子孫後代,為我們所有人創造更美好的未來。

 

願上帝的手在這些困難時期幫助我們,您的天使保護我們,聖靈在我們裡面和周圍工作。 阿門

 

愛神幫助我們跟隨你

進入一個安靜的地方,

我們可能面對野獸和荒野的地方

但我們會知道天使的存在

即使在沙漠時代。 阿門。

 

Gud vår skapare som går före oss

Du drar oss framåt i tro

Som en eldstolpe över öknar

En klippa av trygghet

När vi reser

Tala till oss med dina tröstande och visdomsord.

 

Låten "Bygg ditt rike här"

https://youtu.be/sbdJXKqVgtg

 

Vi ber Herrens bön på vårt eget språk

 

Lukas 18v1-7

 

Nu berättade han för dem en liknelse för att visa att de alltid borde be och inte bli missmodiga,2 och sade: "I en viss stad fanns det en domare som inte fruktade Gud och inte respekterade någon person. 3 Nu fanns det en änka i den staden, och hon fortsatte att komma till honom och säga: ’Ge mig rättvisa mot min motståndare.’ 4 Ett tag var han ovillig; men senare sade han till sig själv: 'Även om jag inte fruktar Gud och inte respekterar någon person,5 men eftersom denna änka stör mig, kommer jag att ge henne rättvisa. I annat fall kommer hon att uttöta mig genom att ständigt komma.'"6 Och Herren sade: "Hör vad den orättfärdige domaren sade; 7 kommer nu inte Gud att åstadkomma rättvisa åt sina utvalda som ropar till honom dag och natt, och Kommer han att dröja länge för dem?

 

Vi ber för folket i Ukraina och för det ryska folket, för Hongkong, för Taiwan, för syrier, för jemeniter, för palestinier, för rohinger, för uigurer; För dem som lider av översvämningar, torka jordbävningar och cykloner på grund av klimatförändringar, för miljontals flyktingar, för hemlösa människor, för de som är hungriga, törstiga eller i fängelse, för de skräckslagna och förvirrade; för dem som strejkar, för läkare, sjuksköterskor, lärare och för att regeringen ska göra det bästa för sitt folk och inte det värsta; för våra barn, barnbarn och en bättre framtid för oss alla.

 

Må Guds hand vara över oss i dessa svåra tider, dina änglar skyddar oss och den Helige Ande verkar i och omkring oss. Amen

 

Älska Gud hjälp oss att följa dig

Till en plats av stillhet,

Där vi kan möta bestar och vildmark

Men vi kommer att känna till änglars närvaro

Även i ökentider. Amen.

 

ঈশ্বর আমাদের স্রষ্টা যিনি আমাদের আগে যান

আপনি আমাদের বিশ্বাসে এগিয়ে নিয়ে যান

মরুভূমি জুড়ে আগুনের স্তম্ভের মতো

আশ্বাসের শিলা

আমরা যাত্রা হিসাবে

আপনার সান্ত্বনা এবং জ্ঞানের শব্দ দিয়ে আমাদের সাথে কথা বলুন

 

গান "এখানে তোমার রাজ্য গড়ো"

https://youtu.be/sbdJXKqVgtg

 

আমরা আমাদের নিজস্ব ভাষায় প্রভুর প্রার্থনা বলি

 

লুক 18v1-7

 

এখন তিনি তাদের একটি দৃষ্টান্ত বলছিলেন তা দেখানোর জন্য যে সর্বদা তাদের প্রার্থনা করা উচিত এবং নিরুৎসাহিত হওয়া উচিত নয়, 2 বলেন, “একটি নির্দিষ্ট শহরেএকজন বিচারক ছিলেন যিনি ঈশ্বরকে ভয় করতেন না এবং কাউকে সম্মান করতেন না 3 এখন সেই শহরে একজন বিধবা ছিলআর সে তার কাছে আসতে থাকেএবং বলতে থাকে, ‘আমার প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে আমাকে ন্যায়বিচার করুন’ 4 কিছুক্ষণের জন্য তিনি অনিচ্ছুক ছিলেনকিন্তু পরে সে মনে মনে বলল, ‘যদিও আমিঈশ্বরকে ভয় করি না বা কাউকে সম্মান করি না, 5 তবুও এই বিধবা আমাকে বিরক্ত করছেআমি তার বিচার করবঅন্যথায় ক্রমাগত আসার দ্বারা সে আমাকে শেষকরে দেবে'” 6 এবং প্রভু বললেন, “অধার্মিক বিচারক যা বলেছেন তা শুনুন; 7 এখনঈশ্বর কি তাঁর নির্বাচিতদের জন্য ন্যায়বিচার আনবেন না যারা দিনরাত তাঁরকাছে কান্নাকাটি করে এবং তিনি কি তাদের জন্য দীর্ঘ বিলম্ব করবেন?

 

আমরা ইউক্রেনের জনগণের জন্য এবং রাশিয়ার জনগণের জন্যহংকংয়ের জন্যতাইওয়ানের জন্যসিরিয়ানদের জন্যইয়েমেনিদের জন্যফিলিস্তিনিদের জন্যরোহিঙ্গাদের জন্যউইঘুরদের জন্য প্রার্থনা করিজলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বন্যাখরা ভূমিকম্প এবং ঘূর্ণিঝড়ে যারা ভুগছেনলক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তুদের জন্যগৃহহীনমানুষদের জন্যযারা ক্ষুধার্ততৃষ্ণার্ত বা কারাগারে আছেনআতঙ্কিত  বিভ্রান্তদের জন্যযারা ধর্মঘটে আছেন তাদের জন্যডাক্তার নার্সদের জন্যশিক্ষকদের জন্যএবং সরকার যাতে তার জনগণের জন্য সর্বোত্তম কাজ করতে পারে এবং সবচেয়ে খারাপ নয়আমাদের সন্তানদের জন্যনাতি-নাতনিদের জন্য এবং আমাদের সবারজন্য একটি ভাল ভবিষ্যতের জন্য

 

এই কঠিন সময়ে ঈশ্বরের হাত আমাদের উপর থাকুকআপনার ফেরেশতারা আমাদের রক্ষা করুন এবং পবিত্র আত্মা আমাদের চারপাশে কাজ করে আমীন

 

প্রেমময় ঈশ্বর আমাদের আপনাকে অনুসরণ করতে সাহায্য করুন

নিস্তব্ধতার জায়গায়,

যেখানে আমরা পশুপাখি এবং প্রান্তরের মুখোমুখি হতে পারি

তবে আমরা ফেরেশতাদের উপস্থিতি জানব

এমনকি মরুভূমির সময়েও আমীন

 

Winter

Winter

Total Pageviews