Tuesday 11 July 2023

Prayers 12th July 2023, 2023 年 7 月 12 日祈禱, Mga Panalangin ika-12 ng Hulyo 2023,

In the depth of silence

No words are needed

We are just called to listen

To the movement of the Spirit

And in the midst of confusion

To hear your voice

 

Song “The Power of the Cross”

https://youtu.be/Oq2YBxxLr2c

 

Forgive me my closed mind

And break down the barricades of my heart

So I can embrace new ways of being

 

We say the Lord’s Prayer in our own language

 

Reading Psalm 37

Do not get upset because of evildoers,
Do not be envious of wrongdoers.
For they will wither quickly like the grass,
And decay like the green plants.
Trust in God and do good;
Live in the land and cultivate faithfulness.
Delight yourself in the Lord;
And God will give you the desires of your heart.
Commit your way to God,
Trust also in Him, and He will do it.
He will bring out your righteousness as the light,
And your judgment as the noonday.


We pray for all those we know who need our help and prayers who we carry in our hearts today. 

For the families of refugees killed in the Mediterranean, for Ukraine and Russia, for Israel and Palestine, Sudan, Yemen, Hong Kong, Eritrea, Syria, our own country, for those confronting injustice, and pressing issues of climate change, for those who are distraught, for the many refugees throughout the world, for those on strike, for the homeless, our families and friends and ourselves…Spirit of the Living God present with us now enter our bodies, minds and spirits and heal us of all that harms us. Let your angels be beside us at this time. In Jesus Name we pray.

 

Song “Felix Culpa”

https://youtu.be/1awX3nBOFsg

  

This is the day that God has made

We will rejoice and be glad in it

We will not offer to God

Offerings that cost us nothing

We will go in Peace

To love and serve the Lord. Amen

 

在寂靜的深處

無需言語

我們只是被召喚去聆聽

為了聖靈的運行

而在迷茫之中

為了聽到你的聲音

 

歌曲《十字架的力量》

https://youtu.be/Oq2YBxxLr2c

 

原諒我封閉的心靈

並衝破我心中的障礙

這樣我就可以擁抱新的生活方式

 

我們用我們自己的語言念主禱文

 

讀詩篇 37

勿因惡人而煩惱,

不要嫉妒作惡的人。

因為他們像草一樣快要枯乾,

也像綠色植物一樣腐爛。

仰賴耶和華,行善;

生活在這片土地上,培養忠誠。

要以耶和華為樂;

他會給你心所渴望的。

將你的道路交託給主,

也相信他,他會做到的。

他必使你的公義如光發出來,

和你的判斷為正午。

 

 

我們為今天所有我們認識的需要我們幫助和祈禱的人祈禱。

為了在地中海遇難的難民家屬,為了烏克蘭和俄羅斯,為了以色列和巴勒斯坦,蘇丹,也門,香港,厄立特里亞,敘利亞,我們自己的國家,為了那些面臨不公正和緊迫的氣候變化問題的人們,為了那些 為世界各地的眾多難民、為罷工者、為無家可歸者、為我們的家人、朋友和我們自己感到心煩意亂……與我們同在的永生上帝的靈現在進入我們的身體、思想和精神,治愈我們所有的傷害 我們。 此時此刻,讓你的天使在我們身邊吧。 奉耶穌的名我們祈禱。

 

歌曲《菲利克斯·庫爾帕》

https://youtu.be/1awX3nBOFsg

  

這是上帝所創造的日子

我們會因此而歡欣鼓舞

我們不會向上帝獻上

我們無需花費任何費用的

我們將和平前往

愛主並事奉主

阿門 

 

 

Sa lalim ng katahimikan

Walang mga salita ang kailangan

Tinatawag lang kami para makinig

Sa paggalaw ng Espiritu

At sa gitna ng kalituhan

Para marinig ang boses mo

 

Awit "Ang Kapangyarihan ng Krus"

https://youtu.be/Oq2YBxxLr2c

 

Patawarin mo ako sarado kong isip

At sinira ang mga barikada ng aking puso

Kaya maaari kong yakapin ang mga bagong paraan ng pagiging

 

Sinasabi natin ang Panalangin ng Panginoon sa ating sariling wika

 

Pagbasa sa Awit 37

Huwag kang mabalisa dahil sa mga gumagawa ng masama,

Huwag kang mainggit sa mga gumagawa ng masama.

2 Sapagkat mabilis silang matutuyo gaya ng damo,

At nabubulok tulad ng mga berdeng halaman.

3 Magtiwala ka sa Panginoon at gumawa ng mabuti;

Mamuhay sa lupain at linangin ang katapatan.

4 Magalak ka sa Panginoon;

At ibibigay Niya sa iyo ang mga hinahangad ng iyong puso.

5 Ihabilin mo ang iyong lakad sa Panginoon,

Magtiwala ka rin sa Kanya, at gagawin Niya ito.

6 Ilalabas niya ang iyong katuwiran bilang liwanag,

At ang iyong paghatol bilang ang tanghali.

 

Idinadalangin namin ang lahat ng kakilala namin na nangangailangan ng aming tulong at mga panalangin na dinadala namin sa aming mga puso ngayon.

Para sa mga pamilya ng mga refugee na pinatay sa Mediterranean, para sa Ukraine at Russia, para sa Israel at Palestine, Sudan, Yemen, Hong Kong, Eritrea, Syria, sa ating sariling bansa, para sa mga humaharap sa kawalan ng katarungan, at matitinding isyu ng pagbabago ng klima, para sa mga taong ay nababagabag, para sa maraming mga refugee sa buong mundo, para sa mga nagwewelga, para sa mga walang tirahan, sa ating mga pamilya at mga kaibigan at sa ating sarili... Ang Espiritu ng Buhay na Diyos na kasama natin ay pumapasok na ngayon sa ating mga katawan, isipan at espiritu at pinapagaling tayo sa lahat ng nakakapinsala tayo. Hayaan ang iyong mga anghel sa tabi namin sa oras na ito. Sa Pangalan ni Hesus kami ay nananalangin.

 

Kantang "Felix Culpa"

https://youtu.be/1awX3nBOFsg

  

Ito ang araw na ginawa ng Diyos

Magsasaya at matutuwa tayo dito

Hindi tayo mag-aalay sa Diyos

Mga alok na walang halaga sa amin

Pupunta tayo sa Kapayapaan

Ang ibigin at paglingkuran ang Panginoon

Amen

 

 

สะละลิมงคะตะหิมิกัง

Walang mga salita ang kailangan

ติณฺฑาวัก ลังคามิ ปาระมากิณิก

สะ ปะกาลอว์ ng Espiritu

ที่สากิตนางกาลิทูฮัน

พารา มารินิก อัง โบส โม

 

อวิต "อังคะปังยะริหาญงครูส"

https://youtu.be/Oq2YBxxLr2c

 

Patawarin mo ako sarado kong isip

At สินิรา อัง มกะ บาริคาดา หง อะกิง ปุโซะ

Kaya maaari kong yakapin ang mga bagong paraan ng เพจกิง

 

Sinasabi natin ang Panalangin ng Panginoon sa ating sariling wika

 

ปกาบาสะ อาวิต 37

ฮูวัก คัง มาบาลีซา ดาฮิล สา มกกา กูมากาวะ หง มะซามะ,

ฮูวัก กัง เมนกิต สา มกกะ กูมากาวะ หง มาซามะ.

สะปักกัต มาบิลิส สิลัง มะตูตูโย กายา อึ้ง ดาโม

ที่ nabubulok tulad ng mga berdeng halaman.

มักติวาลา กาสา ปังกินูน ที่ กูมาวา หง มาบูติ;

มามูเฮ ซา ลูแปง แอท ลินังกิน อัง กาตาปาตัน

มากาลัค กาซา พังกินูน;

อิบิบิไก นิยา สา อิโย อัง มกกะ ฮินะหังกัด หง อิยง ปูโซ

อิฮาบิลิน โม อัง อิยอง ลากัด ซา ปังกินูน

มักติวาลา กา ริน สะ กันยากากาวิน นิยา อิโต.

อิลาลาบัส นียา อัง อิยง กาตุวิรัน บิลัง ลิวานัก,

อัง อิยอง ปะกาตอล บิลัง อัง ทังกาลี

 

 

Idinadalangin namin ang lahat ng kakilala namin na nangangailangan ng aming tulong at mga panalangin na dinadala namin sa aming mga puso ngayon.

Para sa mga pamilya ng mga ผู้ลี้ภัยในพินาเตย์ในเมดิเตอร์เรเนียนสำหรับยูเครนในรัสเซียสำหรับอิสราเอลในปาเลสไตน์ซูดานเยเมนฮ่องกงเอริเทรียซีเรียใน sariling bansa, สำหรับใน maga humaharap sa kawalan ng katarungan, ที่ matitinding isyu ng pagbabago ng klima, para sa mga taong ay nababagabag, para sa maraming mga ผู้ลี้ภัย sa buong mundo, para sa mga nagwewelga, para sa mga walang tirahan, sa ating mga pamilya at mga kaibigan at sa ating sarili... Ang Espiritu ng Buhay na Diyos na kasama natin ay pumapasok na ngayon sa ating mga katawan, isipan at espiritu at pinapagaling tayo sa lahat ng nakakapinsala tayo. Hayaan ang iyong mga anghel sa tabi namin sa oras na ito. สะ ปังกาลัน นิ เฮซุส คามิ อัย นันนาลานิน.

 

กันตัง "เฟลิกซ์ คัลปา"

https://youtu.be/1awX3nBOFsg

  

อิโต อัง อะราว นา กินาวา อิง ดิโยส

มักซายะ อา มะตุตุวะ ตะโย ดิโต

ภาษาฮินดี tayo mag-aalay sa Diyos

มกอาลกนาวาลังฮาลากะสาอามีน

ปุพฺพนฺทาโยสากาพยภาณ

อังอิบิกิน ปาลิงกุรัน อังปังกินูน

อาเมน

 

Winter

Winter

Total Pageviews