Tuesday 8 August 2023

Prayers 10th August 2023, 2023年8月10日祈禱,Gebeden 10 augustus 2023, Молитвы 10 августа 2023 г.,

In the depth of silence

No words are needed

We are just called to listen

To the movement of the Spirit

And in the midst of confusion

To hear your voice. 

 

Song “Holy Spirit”

https://youtu.be/N8FKZIz97AU

  

We say the Lord’s Prayer in our own language

 

Reading Psalm 44

All this has come upon us, but we have not forgotten You,
And we have not dealt falsely with Your covenant.
18 Our heart has not turned back,

And our steps have not deviated from Your way,
19 Yet You have crushed us in a place of jackals
And covered us with deep darkness.

 

We pray for all those we know who need our help and prayers who we carry in our hearts today: for those fleeing fires or flooding Palestine and Israel, Sudan, Yemen, Hong Kong, China, Syria, Thailand, our own country, for those confronting injustice, and pressing issues of climate change, for those who are hungry, distraught, for the many refugees throughout the world, for those on strike, for the homeless, our families and friends and ourselves…Spirit of the Living God present with us now enter our bodies, minds and spirits and heal us of all that harms us. Let your angels be beside us at this time. In Jesus Name we pray.     

Song “Let it rain”

https://youtu.be/aIlw7BInVw0

 

This is the day that God has made

I will rejoice and be glad in it

I will not offer to God

Offerings that cost me nothing

I will go in Peace

To love and serve the Lord

Amen

 

在寂靜的深處

無需言語

我們只是被召喚去聆聽

 

為了聖靈的運行

而在迷茫之中

為了聽到你的聲音。

 

歌曲《聖靈》

https://youtu.be/N8FKZIz97AU

 

  

我們用我們自己的語言念主禱文

 

讀詩篇 44

這一切都發生在我們身上,但我們沒有忘記你,

我們並沒有違背你的約。

18 我們的心並沒有迴轉,

我們的步並沒有偏離你的道路,

19 但你卻將我們壓在豺狼之地

並把我們籠罩在深深的黑暗之中。

 

我們為所有我們認識的需要我們幫助和祈禱的人祈禱,他們今天銘記於心:為那些逃離火災或洪水的巴勒斯坦和以色列、蘇丹、也門、香港、中國、敘利亞、泰國、我們自己的國家,為那些逃離火災或洪水的人們祈禱。面對不公正和氣候變化的緊迫問題,為了那些飢餓、心煩意亂的人,為了世界各地的眾多難民,為了罷工者,為了無家可歸者,為了我們的家人、朋友和我們自己……永生上帝的靈與我們同在現在進入我們的身體、思想和精神,治愈我們所有傷害我們的東西。 此時此刻,讓你的天使在我們身邊吧。 奉耶穌的名我們祈禱。

 

歌曲《下雨吧》

https://youtu.be/aIlw7BInVw0

 

這是上帝所創造的日子

我會為此感到高興和高興

我不會向上帝獻上

我不需要付出任何代價的奉獻

我會平靜地走

愛主並事奉主

阿門

 

In de diepte van de stilte

Er zijn geen woorden nodig

We zijn gewoon geroepen om te luisteren

 

Naar de beweging van de Geest

En midden in de verwarring

Om je stem te horen.

 

Lied "Heilige Geest"

https://youtu.be/N8FKZIz97AU

  

We bidden het Onze Vader in onze eigen taal

 

Psalm 44 lezen

 

Dit alles is ons overkomen, maar we zijn U niet vergeten,

En wij hebben niet vals gehandeld met Uw verbond.

18 Ons hart keert niet terug,

En onze stappen zijn niet afgeweken van Uw weg,

19 Toch hebt U ons verpletterd in een plaats van jakhalzen

En bedekte ons met diepe duisternis.

 

We bidden voor al degenen die we kennen die onze hulp nodig hebben en gebeden die we vandaag in ons hart dragen: voor degenen die op de vlucht zijn voor branden of overstromingen in Palestina en Israël, Soedan, Jemen, Hong Kong, China, Syrië, Thailand, ons eigen land, voor degenen het hoofd bieden aan onrechtvaardigheid en dringende kwesties van klimaatverandering, voor degenen die honger lijden, radeloos zijn, voor de vele vluchtelingen over de hele wereld, voor degenen die staken, voor de daklozen, onze families en vrienden en onszelf... Geest van de levende God aanwezig bij ons ga nu ons lichaam, onze geest en onze geest binnen en genees ons van alles wat ons schaadt. Laat je engelen op dit moment bij ons zijn. In Jezus Naam bidden wij.

 

Lied "Laat het regenen"

https://youtu.be/aIlw7BInVw0

 

Dit is de dag die God heeft gemaakt

Ik zal me verheugen en er blij mee zijn

Ik zal niet offeren aan God

Aanbiedingen die me niets kosten

Ik ga in vrede

De Heer liefhebben en dienen

 

В глубине тишины

Не нужны слова

Мы просто призваны слушать

 

К движению Духа

И посреди неразберихи

Услышать ваш голос.

 

Песня «Святой дух»

https://youtu.be/N8FKZIz97AU

  

Мы произносим молитву «Отче наш» на своем родном языке

 

Чтение псалма 44

Все это пришло к нам, но мы не забыли Тебя,

И мы не обманули Твой завет.

18 Наше сердце не повернулось назад,

И наши шаги не отклонились от Твоего пути,

19 Но Ты сокрушил нас вместо шакалов

И покрыл нас глубокой тьмой.

 

Мы молимся за всех тех, кого мы знаем, кто нуждается в нашей помощи и молитвах, кого мы носим сегодня в наших сердцах: за тех, кто спасается от пожаров или затопления Палестины и Израиля, Судана, Йемена, Гонконга, Китая, Сирии, Таиланда, нашей собственной страны, за тех, противостоять несправедливости и насущным проблемам изменения климата, для тех, кто голоден, обезумел, для многих беженцев по всему миру, для тех, кто бастует, для бездомных, наших семей, друзей и нас самих… Дух Живого Бога присутствует с нами теперь войди в наши тела, умы и духи и исцели нас от всего, что вредит нам. Пусть ваши ангелы будут рядом с нами в это время. Во Имя Иисуса мы молимся.

 

Песня «Пусть идет дождь»

https://youtu.be/aIlw7BInVw0

 

 

Это день, который Бог сделал

Я буду радоваться и веселиться в нем

Я не буду предлагать Богу

Предложения, которые мне ничего не стоят

Я пойду с миром

Любить и служить Господу

 

Winter

Winter

Total Pageviews