Monday 4 December 2023

Prayers 5th December 2023, Gebete 5. Dezember 2023, Lời cầu nguyện ngày 5 tháng 12 năm 2023,

From light comes life.

Deep in the earth, a seed begins to grow.

In our imagination, an idea takes root.

In a moment, love grows.

Safe in the womb, a baby turns.

 

Song “The whole world is waiting”

https://www.youtube.com/watch?v=sU_yiBXsLwU

 

A candle is lit.

 

We light a candle for hope, sending

prayers high into the inky heavens and

dreams deep into our human soul.

 

We light a candle for hope. May it light our way.

 

We say the Lords Prayer in our own language

 

Psalm 25

 

Turn to me and be gracious to me,
For I am lonely and afflicted.
17The troubles of my heart are enlarged;
Bring me out of my distresses.
18 Look at my misery and my trouble,
And forgive all my sins.
19 Look at my enemies, for they are many,
And they hate me with violent hatred.
20 Guard my soul and save me;
Do not let me be ashamed, for I take refuge in You.
21 Let integrity and uprightness protect me,
For I wait for You.
22 Redeem Israel, God,
From all his distress.

  

We pray this Advent time, a time of waiting, for peace, throughout the world, for Gaza, for Ukraine, where little children cannot sleep because of the sound of bombs falling, where people are imprisoned for protesting about the abuse of human rights, where temperatures soar because of climate change and forests burn, for the vulnerable in this time and those sick and dying, for the homeless in their own country and those far from home, for asylum seekers and refugees the world over, and finally for our children and grandchildren who we must give a better future. In Jesus name we pray, Amen

 

Song “I shall not want”

https://youtu.be/YgqDY1whzoc

 

In our watching and in our waiting

Come Lord Jesus

In our hopes and our fears

Come Lord Jesus

In our homes and in our world

Come Lord Jesus

  

©Iona Community and Janet Morley adapted 

https://embraceme.org

https://www.amostrust.org 

 

Aus Licht entsteht Leben.

Tief in der Erde beginnt ein Samen zu wachsen.

In unserer Vorstellung wurzelt eine Idee.

In einem Moment wächst die Liebe.

Sicher im Mutterleib verwandelt sich ein Baby.


Song “The whole world is waiting”

https://www.youtube.com/watch?v=sU_yiBXsLwU

 

Eine Kerze wird angezündet.

 

Wir zünden eine Kerze der Hoffnung an und senden

Gebete hoch in den tintenschwarzen Himmel und

Träume tief in unsere menschliche Seele.

 

Wir zünden eine Kerze für Hoffnung an. Möge es unseren Weg erhellen.

 

Wir beten das Vaterunser in unserer eigenen Sprache

 

Psalm 25

 

Wende dich zu mir und sei mir gnädig,

Denn ich bin einsam und traurig.

17Die Nöte meines Herzens werden größer;

Bring mich aus meinen Nöten heraus.

18 Schau dir mein Elend und meine Not an,

Und vergib mir alle meine Sünden.

19 Schaut auf meine Feinde, denn ihrer sind viele,

Und sie hassen mich mit heftigem Hass.

20 Behüte meine Seele und rette mich;

Lass mich nicht beschämt sein, denn ich nehme Zuflucht bei Dir.

21 Lauterkeit und Aufrichtigkeit beschützen mich,

Denn ich warte auf Dich.

22 Erlöse Israel, Gott,

Aus all seiner Not.

  

Wir beten in dieser Adventszeit, einer Zeit des Wartens, für Frieden, in der ganzen Welt, für Gaza, für die Ukraine, wo kleine Kinder wegen des Lärms der fallenden Bomben nicht schlafen können, wo Menschen eingesperrt sind, weil sie gegen die Verletzung der Menschenrechte protestieren, wo die Temperaturen aufgrund des Klimawandels in die Höhe schnellen und Wälder brennen, für die Verletzlichen in dieser Covid-Zeit und die Kranken und Sterbenden, für die Obdachlosen im eigenen Land und diejenigen weit weg von zu Hause, für Asylsuchende und Flüchtlinge auf der ganzen Welt und schließlich für unsere Kinder und Enkel, denen wir eine bessere Zukunft ermöglichen müssen. Im Namen Jesu beten wir, Amen

 

Lied „Ich werde nicht wollen“

https://youtu.be/YgqDY1whzoc

 

In unserem Beobachten und in unserem Warten

Komm, Herr Jesus

In unseren Hoffnungen und unseren Ängsten

Komm, Herr Jesus

In unseren Häusern und in unserer Welt

Komm, Herr Jesus

 

©Iona Community und Janet Morley angepasst

 

https://embraceme.org

https://www.amostrust.org

 

Từ ánh sáng đến sự sống.

Sâu trong lòng đất, một hạt giống bắt đầu nảy mầm.

Trong trí tưởng tượng của chúng ta, một ý tưởng đã bén rễ.

Trong khoảnh khắc, tình yêu lớn dần.

An toàn trong bụng mẹ, em bé quay đầu.


Song “The whole world is waiting”

https://www.youtube.com/watch?v=sU_yiBXsLwU

 

Một ngọn nến được thắp sáng.

 

Chúng ta thắp một ngọn nến hy vọng, gửi đi

những lời cầu nguyện cao tới tận thiên đường đen tối và

ước mơ sâu thẳm trong tâm hồn con người.

 

Chúng ta thắp một ngọn nến để hy vọng. Cầu mong nó soi sáng con đường của chúng ta.

 

Chúng tôi đọc Kinh Lạy Cha bằng ngôn ngữ của chúng tôi

 

Thánh vịnh 25

 

Hãy quay về phía tôi và tỏ lòng nhân từ với tôi,

Vì tôi cô đơn và đau khổ.

17 Nỗi lo lắng của lòng tôi ngày càng gia tăng;

Đưa tôi ra khỏi nỗi đau khổ của tôi.

18 Hãy xem sự khốn khổ và hoạn nạn của tôi,

Và tha thứ mọi tội lỗi của tôi.

19 Hãy nhìn kẻ thù của tôi, vì chúng rất đông,

Và họ ghét tôi với lòng căm thù dữ dội.

20 Hãy bảo vệ linh hồn tôi và cứu tôi;

Xin đừng để con phải hổ thẹn, vì con nương náu nơi Ngài.

21 Nguyện sự chính trực và ngay thẳng bảo vệ tôi,

Vì tôi đang chờ đợi Bạn.

22 Lạy Thiên Chúa, xin cứu chuộc Ít-ra-en,

Từ tất cả sự đau khổ của mình.

  

Chúng ta cầu nguyện cho Mùa Vọng này, thời gian chờ đợi, cho hòa bình trên toàn thế giới, cho Gaza, cho Ukraine, nơi mà trẻ em không thể ngủ được vì tiếng bom rơi, nơi người ta bị cầm tù vì phản đối vi phạm nhân quyền, nơi nhiệt độ tăng cao vì biến đổi khí hậu và cháy rừng, vì những người dễ bị tổn thương trong thời kỳ Covid này và những người ốm đau sắp chết, vì những người vô gia cư ở quê hương của họ và những người ở xa nhà, vì những người xin tị nạn và người tị nạn trên toàn thế giới, và cuối cùng là vì chúng ta con cháu chúng ta phải mang lại một tương lai tốt đẹp hơn. Nhân danh Chúa Giêsu chúng con cầu nguyện, Amen

 

Bài hát “Tôi sẽ không muốn”

https://youtu.be/YgqDY1whzoc

 

Trong sự quan sát và chờ đợi của chúng ta

Lạy Chúa Giêsu hãy đến

Trong niềm hy vọng và nỗi sợ hãi của chúng ta

Lạy Chúa Giêsu hãy đến

Trong nhà của chúng ta và trong thế giới của chúng ta

Lạy Chúa Giêsu hãy đến

 

© Cộng đồng Iona và Janet Morley chuyển thể

 

https://embraceme.org

https://www.amostrust.org

 

 

 

Winter

Winter

Total Pageviews