Tuesday 5 December 2023

Prayers 6th December 2023, Gebete 6. Dezember 2023, Lời cầu nguyện ngày 6 tháng 12 năm 2023,

Come Holy Child

Stir in the womb of our complacency

Shepherd us

Whisper through our lives

Be born in us today

 

Song “We are enough”

https://youtu.be/lc5jodfPnN0?feature=shared

 

A candle is lit.

 

We light a candle for hope, sending

prayers high into the inky heavens and

dreams deep into our human soul.

 

We light a candle for hope. May it light our way.

 

We say the Lord’s Prayer in our own language

 

Reading Isaiah 11

 

Then a shoot will spring from the stem of Jesse,
And a Branch from his roots will bear fruit.
The Spirit of the Lord will rest on Him,
The spirit of wisdom and understanding,
The spirit of counsel and strength,
The spirit of knowledge and the fear of the Lord.

 

We pray this Advent time, a time of waiting, for peace, throughout the world, for Gaza, for Ukraine, where little children cannot sleep because of the sound of bombs falling, where people are imprisoned for protesting about the abuse of human rights, where temperatures soar because of climate change and forests burn, for the vulnerable in this Covid time and those sick and dying, for the homeless in their own country and those far from home, for asylum seekers and refugees the world over.

May we not fail you though we face great dangers. 

Give us your peace, your wisdom and your strength. Amen

 

Song “The Lord is my salvation”

https://youtu.be/MzZaeKr3PD4

 

In our watching and in our waiting

Come Lord Jesus

In our hopes and our fears

Come Lord Jesus

In our homes and in our world

Come Lord Jesus

Come Lord Jesus, when least expected.

 

https://embraceme.org

https://www.amostrust.org 

 

Komm, heiliges Kind

Rühre den Schoß unserer Selbstzufriedenheit ein

Hirte uns

Flüstern Sie durch unser Leben

Werde heute in uns geboren

 

Lied „Wir sind genug“

https://youtu.be/lc5jodfPnN0?feature=shared

 

Eine Kerze wird angezündet.

 

Wir zünden eine Kerze der Hoffnung an und senden

Gebete hoch in den tintenschwarzen Himmel und

Träume tief in unsere menschliche Seele.

 

Wir zünden eine Kerze für Hoffnung an. Möge es unseren Weg erhellen.

 

Wir beten das Vaterunser in unserer eigenen Sprache

 

Jesaja 11 lesen

 

Dann wird ein Spross aus dem Stamm Isais entspringen,

Und ein Zweig seiner Wurzeln wird Frucht bringen.

2 Der Geist des Herrn wird auf ihm ruhen,

Der Geist der Weisheit und des Verständnisses,

Der Geist des Rates und der Stärke,

Der Geist des Wissens und die Furcht des Herrn.

 

Wir beten in dieser Adventszeit, einer Zeit des Wartens, für Frieden, in der ganzen Welt, für Gaza, für die Ukraine, wo kleine Kinder wegen des Lärms der fallenden Bomben nicht schlafen können, wo Menschen eingesperrt sind, weil sie gegen die Verletzung der Menschenrechte protestieren, wo die Temperaturen aufgrund des Klimawandels in die Höhe schnellen und Wälder brennen, für die Verletzlichen in dieser Covid-Zeit und die Kranken und Sterbenden, für die Obdachlosen im eigenen Land und diejenigen weit weg von zu Hause, für Asylsuchende und Flüchtlinge auf der ganzen Welt.

Mögen wir Sie nicht im Stich lassen, auch wenn uns große Gefahren bevorstehen.

Schenk uns deinen Frieden, deine Weisheit und deine Stärke. Amen

 

Lied „Der Herr ist mein Heil“

https://youtu.be/MzZaeKr3PD4

 

In unserem Beobachten und in unserem Warten

Komm, Herr Jesus

In unseren Hoffnungen und unseren Ängsten

Komm, Herr Jesus

In unseren Häusern und in unserer Welt

Komm, Herr Jesus

Komm, Herr Jesus, wenn du es am wenigsten erwartest.

 

https://embraceme.org

https://www.amostrust.org

 

Hãy đến với Thánh Con

Khuấy động trong lòng chúng ta sự tự mãn

chăn dắt chúng tôi

Thì thầm qua cuộc đời chúng ta

Hãy sinh ra trong chúng ta hôm nay

 

Bài hát “Chúng ta đủ rồi”

https://youtu.be/lc5jodfPnN0?feature=shared

 

Một ngọn nến được thắp sáng.

 

Chúng ta thắp một ngọn nến hy vọng, gửi đi

những lời cầu nguyện cao tới tận thiên đường đen tối và

ước mơ sâu thẳm trong tâm hồn con người.

 

Chúng ta thắp một ngọn nến để hy vọng. Cầu mong nó soi sáng con đường của chúng ta.

 

Chúng ta đọc Kinh Lạy Cha bằng ngôn ngữ của chúng ta

 

Đọc Ê-sai 11

 

Rồi một chồi sẽ mọc lên từ thân Jesse,

Và một Nhánh từ cội rễ của nó sẽ kết trái.

2 Thần của Chúa sẽ ngự trên Ngài,

Tinh thần khôn ngoan và hiểu biết,

Tinh thần cố vấn và sức mạnh,

Tinh thần hiểu biết và kính sợ Chúa.

 

Chúng ta cầu nguyện cho Mùa Vọng này, thời gian chờ đợi, cho hòa bình trên toàn thế giới, cho Gaza, cho Ukraine, nơi mà trẻ em không thể ngủ được vì tiếng bom rơi, nơi người ta bị cầm tù vì phản đối vi phạm nhân quyền, nơi nhiệt độ tăng cao vì biến đổi khí hậu và cháy rừng, cho những người dễ bị tổn thương trong thời kỳ Covid này và những người bệnh tật và sắp chết, cho những người vô gia cư ở quê hương của họ và những người ở xa nhà, cho những người xin tị nạn và người tị nạn trên toàn thế giới.

Cầu mong chúng con không làm Chúa thất vọng dù chúng con phải đối mặt với những nguy hiểm lớn lao.

Hãy cho chúng tôi sự bình an, trí tuệ và sức mạnh của bạn. Amen

 

Bài hát “Chúa là sự cứu rỗi của tôi”

https://youtu.be/MzZaeKr3PD4

 

Trong sự quan sát và chờ đợi của chúng ta

Lạy Chúa Giêsu hãy đến

Trong niềm hy vọng và nỗi sợ hãi của chúng ta

Lạy Chúa Giêsu hãy đến

Trong nhà của chúng ta và trong thế giới của chúng ta

Lạy Chúa Giêsu hãy đến

Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến khi chúng con ít mong đợi nhất.

 

https://embraceme.org

https://www.amostrust.org

 

 

  

Winter

Winter

Total Pageviews