Saturday 13 January 2024

Epiphany 2 2024, John 1v43-51, Loppiainen 2 2024, Offenbarung 2 2024, عيد الغطاس 2 2024،

Take me to Bethlehem

House of bread

Where the empty are filled                                                   

The poor find riches

And the rich recognise their poverty

Where all kneel and worship 

And all are fed.

 

Song “Kaleidoscope” https://youtu.be/ReOkNQHodKk

 

Reflection on John 1v43-51

 

The season of Epiphany has followed the wise men as they foolishly searched for a star, a star that would lead them to a new king. We have watched as the magi returned a different route having been warned in a dream to beware of Herod. And in fulfillment of that warning, Herod in rage and motivated by jealousy, killed all the children under two years old in that region. So Mary and Joseph like many since became refugees and fled to Egypt, returning when the political situation had subsided to live in Nazareth where Mary originally came from. Lots of new beginnings.

 

The scene jumps some years and we encounter Jesus now at the age of about thirty on the shore of the Sea of Galilee. As the scene opens Jesus is walking along the lake. He probably knew the disciples, Philip, Andrew, Peter, and Nathaniel before this encounter as they were local.

 

These men were working class fishermen, not scholars, not teachers but burly, smelly fishermen and they would not have been religious people. But in fact we find that almost exclusively it was to these people that Jesus ministered, the hamarez, the common people, and it was from such people that he chose his disciples. And they are already captivated by him. What a contrast he was to the other rabbis!

 

When Jesus called the fishermen he made no conditions, just come he said and they came as they were. Similarly Jesus asks us to come as we are, and he will use us as we are. We are all the same. There are no conditions to being a Christian except to want to follow Christ. You may have committed great sins you may subsequently mess your live up but Jesus says just come. Come, follow me, warts and all. When we do this we take one step, one day at a time and just trust God. 

 

It was an act which changed the course of human history but it began with a simple act of complete faith. Jesus calls us to leave behind our old lives and just come.

 

The church has a similar journey to make. It has lived with ways of being and structures that served it well in a previous age, but not in this. In an age of Covid it had to let go of buildings and focus on people. It has to let go of the past and embrace a new future, one perhaps less tidy. It has to trust God and just come. Warts and all.

 

This coming year we need more than ever to change, to make a difference in our own lives, with a divinespark, to listen to our dreams and follow our hunches, foolishly following the God of Truth and Wisdom. It may involve upheaval, upset, as people around you don’t want things to change. it may involve a change of attitudes, it may involve traveling and the giving of what is costly. Amen

 

Song “Will you come and follow me”

https://youtu.be/8HNr1fdAbi0

 

When the star in the sky has gone

And the wise men have gone back to their homes

The real work of Christmas begins

To find the lost, 

heal the broken, 

feed the hungry 

and release the prisoner. Amen

 

Vie minut Betlehemiin

Leivän talo

Missä tyhjät täyttyvät

Köyhät löytävät rikkauksia

Ja rikkaat tunnustavat köyhyytensä

Missä kaikki polvistuvat ja palvovat

Ja kaikki ruokitaan.

 

Kappale "Kaleidoscope" https://youtu.be/ReOkNQHodKk

 

Pohdintaa Joh. 1:43-51

 

Loppiaisen aika on seurannut viisaita miehiä, kun he tyhmästi etsivät tähteä, tähteä, joka johtaisi heidät uuden kuninkaan, uuden Jumalan luo. Olemme nähneet, kuinka tietäjät palasivat eri reittiä, kun heitä oli unessa varoitettu varomaan Herodest. Ja täyttääkseen tuon varoituksen Herodes raivoissaan ja mustasukkaisuuden motiivina tappoi kaikki alle kaksivuotiaat lapset tällä alueella. Niinpä Maria ja Joosef, kuten monet muutkin, joutuivat pakolaisiksi ja pakenivat Egyptiin ja palasivat poliittisen tilanteen laantuessa asumaan Nasaretissa, josta Maria alun perin tuli. Paljon uusia alkuja.

 

Kohtaus hyppää muutaman vuoden ja kohtaamme Jeesuksen nyt noin kolmekymppisenä Galileanmeren rannalla. Kun kohtaus avautuu, Jeesus kävelee ikään kuin joutilaina järven rannalla. Hän luultavasti tunsi opetuslapset, Filippuksen, Andreaan, Pietarin ja Natanaelin ennen tätä kohtaamista, koska he olivat paikallisia.

 

Nämä miehet olivat työväenluokan kalastajia, eivät tutkijoita, eivät opettajia, vaan vanhoja, haisevia kalastajia, eivätkä he olisi olleet uskonnollisia ihmisiä. Mutta itse asiassa huomaamme, että Jeesus palveli lähes yksinomaan näitä ihmisiä, hamarezeja, tavallisia ihmisiä, ja juuri sellaisista ihmisistä hän valitsi opetuslapsensa. Ja he ovat jo hänen kiehtovansa. Mikä vastakohta hän oli muihin rabbeihin nähden!

 

Kun Jeesus kutsui kalastajat, hän ei asettanut ehtoja, vaan tulkaa hän sanoi ja he tulivat sellaisina kuin olivat. Samoin Jeesus pyytää meitä tulemaan sellaisina kuin olemme, ja hän käyttää meitä sellaisina kuin olemme. Olemme kaikki samanlaisia. Ei ole olemassa muita ehtoja olla kristitty, paitsi halu seurata Kristusta. Olet ehkä tehnyt suuria syntejä, saatat myöhemmin sotkea elämäsi, mutta Jeesus sanoo, että tule vain. Tule seuraamaan minua, syylät ja kaikki. Kun teemme tämän, otamme askeleen, päivä kerrallaan ja luotamme vain Jumalaan.

 

Se oli teko, joka muutti ihmiskunnan historian kulun, mutta se alkoi yksinkertaisella täydellisen uskon teolla. Jeesus kutsuu meitä jättämään taakseen vanhan elämämme ja vain tulemaan.

 

Kirkolla on samanlainen matka tehtävänä. Se on elänyt olemistapojen ja rakenteiden kanssa, jotka palvelivat sitä hyvin edellisellä aikakaudella, mutta ei tässä. Covidin aikakaudella sen täytyi päästää irti rakennuksista ja keskittyä ihmisiin. Sen on päästävä irti menneestä ja omaksuttava uusi tulevaisuus, ehkä vähemmän siisti. Sen täytyy luottaa Jumalaan ja vain tulla. Syyliä ja kaikkea.

 

Tänä tulevana vuonna tarvitsemme enemmän kuin koskaan muutosta, muuttaa omaa elämäämme jumalallisella kipinällä, kuunnella unelmiamme ja seurata aavistuksiamme, seuraamalla typerästi Totuuden ja Viisauden Jumalaa. Se voi sisältää mullistuksia, järkytyksiä, koska ympärilläsi olevat ihmiset eivät halua asioiden muuttuvan. siihen voi liittyä asenteiden muutosta, matkustamista ja kallista antamista.

 

Kun Jeesus kutsui opetuslapsensa Pietarin ja Andreaksen, hän odotti heidän seuraavan häntä. Kun Jeesus kutsuu meitä tänään, hän odottaa meidän seuraavan häntä ja kulkevan ja puhuvan hänen tietä. Kävele kävelyllä ja puhu puhetta.

 

Tänä tulevana vuonna tarvitsemme enemmän kuin koskaan muutosta, muuttaa omaa elämäämme jumalallisella kipinällä, kuunnella unelmiamme ja seurata aavistuksiamme, seuraamalla typerästi Totuuden ja Viisauden Jumalaa. Se voi sisältää mullistuksia, järkytyksiä, koska ympärilläsi olevat ihmiset eivät halua asioiden muuttuvan. siihen voi liittyä asenteiden muutosta, matkustamista ja kallista antamista. Aamen

 

Laulu "Tuletko seuraamaan minua"

https://youtu.be/8HNr1fdAbi0

 

Kun tähti taivaalta on kadonnut

Ja viisaat miehet ovat palanneet koteihinsa

Joulun varsinainen työ alkaa

Löytääkseen kadonneen,

paranna rikkinäiset,

ruokkia nälkäisiä

ja vapauta vanki. Aamen

 

Bring mich nach Bethlehem

Haus aus Brot

Wo das Leere gefüllt wird

Die Armen finden Reichtum

Und die Reichen erkennen ihre Armut

Wo alle niederknien und anbeten

Und alle werden gefüttert.

 

Lied „Kaleidoskop“ https://youtu.be/ReOkNQHodKk

 

Reflexion über Johannes 1,43–51

 

Die Zeit des Dreikönigstages begleitete die Weisen auf ihrer törichten Suche nach einem Stern, einem Stern, der sie zu einem neuen König, einem neuen Gott führen würde. Wir haben beobachtet, wie die Magier einen anderen Weg einschlugen, nachdem sie in einem Traum gewarnt worden waren, sich vor Herodes in Acht zu nehmen. Und in Erfüllung dieser Warnung tötete Herodes voller Wut und Eifersucht alle Kinder unter zwei Jahren in dieser Region. So wurden Maria und Josef wie viele andere zu Flüchtlingen und flohen nach Ägypten. Als sich die politische Situation gelegt hatte, kehrten sie zurück, um in Nazareth zu leben, wo Maria ursprünglich herkam. Viele Neuanfänge.

 

Die Szene springt um einige Jahre und wir begegnen Jesus jetzt im Alter von etwa dreißig Jahren am Ufer des Sees Genezareth. Als die Szene beginnt, geht Jesus sozusagen müßig am See entlang. Wahrscheinlich kannte er die Jünger Philippus, Andreas, Petrus und Nathaniel vor dieser Begegnung, da sie aus der Gegend stammten.

 

Diese Männer waren Fischer der Arbeiterklasse, keine Gelehrten, keine Lehrer, sondern stämmige, stinkende Fischer, und sie wären keine religiösen Menschen gewesen. Aber tatsächlich stellen wir fest, dass Jesus fast ausschließlich diesen Menschen diente, den Hamarez, dem einfachen Volk, und aus solchen Menschen wählte er seine Jünger. Und sie sind bereits von ihm fasziniert. Was für ein Kontrast er zu den anderen Rabbinern war!

 

Als Jesus die Fischer rief, machte er keine Bedingungen, sagte er, komm einfach und sie kamen, wie sie waren. Ebenso bittet uns Jesus, so zu kommen, wie wir sind, und er wird uns so gebrauchen, wie wir sind. Wir sind alle gleich. Es gibt keine Bedingungen, um Christ zu sein, außer Christus nachfolgen zu wollen. Du magst große Sünden begangen haben und anschließend vielleicht dein Leben ruinieren, aber Jesus sagt, komm einfach. Komm, folge mir, Warzen und alles. Wenn wir das tun, machen wir einen Schritt, einen Tag nach dem anderen und vertrauen einfach Gott.

 

Es war eine Tat, die den Lauf der Menschheitsgeschichte veränderte, aber sie begann mit einem einfachen Akt vollkommenen Glaubens. Jesus ruft uns dazu auf, unser altes Leben hinter uns zu lassen und einfach zu kommen.

 

Die Kirche hat einen ähnlichen Weg vor sich. Es hat mit Seinsweisen und Strukturen gelebt, die ihm in einem früheren Zeitalter gute Dienste geleistet haben, aber nicht in diesem. Im Zeitalter von Covid musste man Gebäude loslassen und sich auf die Menschen konzentrieren. Es muss die Vergangenheit loslassen und eine neue Zukunft annehmen, vielleicht eine weniger aufgeräumte. Es muss Gott vertrauen und einfach kommen. Warzen und so.

 

Im kommenden Jahr müssen wir uns mehr denn je verändern, in unserem eigenen Leben einen Unterschied machen, mit einem göttlichen Funken, auf unsere Träume hören und unseren Ahnungen folgen und törichterweise dem Gott der Wahrheit und Weisheit folgen. Es kann zu Aufruhr und Aufregung kommen, weil die Menschen um Sie herum nicht wollen, dass sich die Dinge ändern. Es kann eine Änderung der Einstellung erfordern, es kann Reisen und das Geben von Kostspieligem erfordern.

 

Als Jesus seine Jünger Petrus und Andreas rief, erwartete er, dass sie ihm folgen würden. Wenn Jesus uns heute ruft, erwartet er von uns, dass wir ihm folgen und auf seinem Weg gehen und reden. Gehen Sie den Weg und reden Sie.

 

Im kommenden Jahr müssen wir uns mehr denn je verändern, in unserem eigenen Leben einen Unterschied machen, mit einem göttlichen Funken, auf unsere Träume hören und unseren Ahnungen folgen und törichterweise dem Gott der Wahrheit und Weisheit folgen. Es kann zu Aufruhr und Aufregung kommen, weil die Menschen um Sie herum nicht wollen, dass sich die Dinge ändern. Es kann eine Änderung der Einstellung erfordern, es kann Reisen und das Geben von Kostspieligem erfordern. Amen

 

Lied „Willst du kommen und mir folgen“ https://youtu.be/8HNr1fdAbi0

 

Wenn der Stern am Himmel verschwunden ist

Und die Weisen sind in ihre Häuser zurückgekehrt

Die eigentliche Weihnachtsarbeit beginnt

Um die Verlorenen zu finden,

heile die Gebrochenen,

Füttere die Hungrigen

und den Gefangenen freilassen. Amen

 

خذني إلى بيت لحم

بيت الخبز

حيث يتم ملء الفراغ

الفقراء يجدون الثروات

والأغنياء يدركون فقرهم

حيث يركع الجميع ويعبدون

ويتم إطعام الجميع.

 

أغنية "كاليدوسكوب" https://youtu.be/ReOkNQHodKk

 

تأملات في يوحنا 1v43-51

 

لقد تبع موسم عيد الغطاس الحكماء وهم يبحثون بحماقة عن نجم، نجم يقودهم إلى ملك جديد، إله جديد. لقد شاهدنا كيف عاد المجوس إلى طريق مختلف بعد أن تم تحذيرهم في الحلم ليحذروا من هيرودس. وإتمامًا لهذا التحذير، قتل هيرودس بغضب وبدافع الغيرة جميع الأطفال دون الثانية من العمر في تلك المنطقة. لذلك أصبحت مريم ويوسف، مثل كثيرين، لاجئين منذ ذلك الحين وهربا إلى مصر، وعادا عندما هدأ الوضع السياسي ليعيشا في الناصرة، حيث أتت مريم في الأصل. الكثير من البدايات الجديدة.

 

يقفز المشهد بضع سنوات ونلتقي بيسوع الآن وهو في الثلاثين من عمره على شاطئ بحيرة طبريا. في بداية المشهد، يبدو يسوع كما لو كان يمشي خاملاً على طول البحيرة. من المحتمل أنه كان يعرف التلاميذ، فيلبس، وأندراوس، وبطرس، ونثنائيل قبل هذا اللقاء لأنهم كانوا محليين.

 

كان هؤلاء الرجال صيادين من الطبقة العاملة، وليسوا علماء، وليسوا معلمين، بل صيادين أقوياء البنية وذوي رائحة كريهة، ولم يكونوا متدينين. ولكن في الواقع نجد أن يسوع خدم هؤلاء الناس بشكل حصري تقريبًا، أي الحماريز، وعامة الناس، ومن هؤلاء الناس اختار تلاميذه. وهم مفتونون به بالفعل. يا له من تباين بينه وبين الحاخامات الآخرين!

 

عندما دعا يسوع الصيادين لم يشترط عليهم، فقط تعالوا وقال لهم جاءوا كما كانوا. وبالمثل، يطلب منا يسوع أن نأتي كما نحن، وسوف يستخدمنا كما نحن. نحن كلنا سواسية. لا توجد شروط لكي تكون مسيحياً سوى الرغبة في اتباع المسيح. ربما تكون قد ارتكبت خطايا عظيمة، وقد تفسد حياتك بعد ذلك، لكن يسوع يقول تعالَ للتو. تعال، اتبعني، الثآليل وكل شيء. عندما نفعل هذا فإننا نخطو خطوة واحدة، يومًا بعد يوم، ونثق في الله فقط.

 

لقد كان عملاً غيّر مجرى تاريخ البشرية، لكنه بدأ بعمل بسيط من الإيمان الكامل. يدعونا يسوع أن نترك وراءنا حياتنا القديمة ونأتي للتو.

 

الكنيسة لديها رحلة مماثلة للقيام بها. لقد عاش مع طرق وجود وهياكل خدمته جيدًا في عصر سابق، ولكن ليس في هذا العصر. في عصر كوفيد، كان عليها التخلي عن المباني والتركيز على الناس. وعليها أن تتخلى عن الماضي وتتقبل مستقبلاً جديداً، ربما يكون أقل ترتيباً. عليها أن تثق بالله وتأتي للتو. الثآليل وجميع.

 

في هذا العام القادم نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى التغيير، وإلى إحداث تغيير في حياتنا، بشعلة إلهية، والاستماع إلى أحلامنا واتباع حدسنا، واتباع إله الحق والحكمة بحماقة. قد ينطوي الأمر على اضطرابات، أو انزعاج لأن الأشخاص من حولك لا يريدون أن تتغير الأمور. قد يتضمن تغييرًا في المواقف، وقد يتضمن السفر والعطاء الغالي الثمن.

 

عندما دعا يسوع تلميذيه بطرس وأندراوس، توقع منهم أن يتبعوه. عندما يدعونا يسوع اليوم، يتوقع منا أن نتبعه وأن نسير ونتحدث في طريقه. المشي المشي والتحدث الحديث.

 

في هذا العام القادم نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى التغيير، وإلى إحداث تغيير في حياتنا، بشعلة إلهية، والاستماع إلى أحلامنا واتباع حدسنا، واتباع إله الحق والحكمة بحماقة. قد ينطوي الأمر على اضطرابات، أو انزعاج لأن الأشخاص من حولك لا يريدون أن تتغير الأمور. قد يتضمن تغييرًا في المواقف، وقد يتضمن السفر والعطاء الغالي الثمن. آمين

 

أغنية "هل ستأتي وتتبعني"

https://youtu.be/8HNr1fdAbi0

 

عندما ذهب النجم في السماء

وعاد الحكماء إلى ديارهم

يبدأ العمل الحقيقي لعيد الميلاد

للعثور على المفقودين،

شفاء المكسور،

إطعام الجياع

وإطلاق سراح السجين. آمين

 

 

Winter

Winter

Total Pageviews