Friday 5 January 2024

Epiphany January 7th 2024, Matthew 2v1-12, Loppiainen 7. tammikuuta 2024, Dreikönigstag, 7. Januar 2024, 主顯節 2024 年 1 月 7 日,

 


Rise within us like the star 

And make us restless

Till we journey on

To seek our peace in you

 

Song "We Three Kings of Orient are". https://youtu.be/jBwL3y-Wlms

 

Jesus says "I am the Way", and so we come to follow Christ.

Jesus says "I am the Truth", and so we come to dwell in the light of 

that Truth.

Jesus says "I am the Light", and so we come, leaving all else 

behind, to which we cling. Amen.

 

Song “Every star shall sing a Carol” https://youtu.be/O_XES6MwVbA

 

Reflection Mathew 2v1-12 

 

Epiphany (the season now), begins with the story of the visit of the magi. They are astrologers, who predict events from the stars. Christians are often condemning astrology! But here they are in our nativity story, astrologers from the East, probably Persia (Iran) visiting the baby Jewish Messiah because their stargazing has told them it was a very significant birth. Astrologers were important people in Persia! 

 

They embark on a long and dangerous journey to find the reason for this large star. Google will tell you there were planetary alignments of Jupiter and Saturn on June 17th in 2BC which could have caused the star. The magi believed that the star told them of the birth of the Jewish Messiah. They went to the palace to find the king-because kings live in palaces. But jealousy and rivalry are as old as the hills and Herod is troubled greatly by the arrival of the magi. But he pretends that he is interested and encourages them on their way to Bethlehem, to where the prophet Micah has foretold that the Messiah will come from.

 

The magi give the infant Jesus gifts of gold, frankincense and myrrh and pay homage to him: Myrrh for a kings anointing, gold symbolising costly worship and frankincense for prayer. And they departed another way having been warned in a dream of impending trouble, if they went back to Herod. The importance of dreams in the gospel stories of the nativity are striking. Do we take notice of our dreams?

Sometimes we forget, that the arrival of Jesus was not celebrated by everyone. Herod the Great ordered the killing of every single male infant in Bethlehem under two years old. Herod died in 1BC so that dates our story. Imagine the grief. How did Mary and Joseph feel when they heard the news? They fled to escape the tyranny as many do today. The event is recorded in a 5th Century account of Macrobius. We continue to see power abused, as the powerless, children are slaughtered by the powerful. 

How was it that Jesus, a Palestinian Jewish baby born into a poor family could cause such disruption? How could someone seemingly so powerless threaten someone so powerful? 

We live in a world where leaders project strength by attacking the most vulnerable, babies. These merciless acts go against everything Jesus teaches about power. His teachings are a challenge to the powerful. This is Jesus’ story, but it is also the story of many families across the world, Syrians, Ukrainians, Afghans, Iranians and Palestinians to name a few. 

These travelers were foreigners, from a different culture. Rich with servants travelling in a caravan across the desert wastes. 

 

They were people of another faith, so convinced by their astrology that they, non-Jews, went to find the star and the baby Jewish Messiah. 

 

They travelled hundreds of miles to follow their beliefs. They had to leave behind the safety of their homes, their occupations, and in great danger follow their hunch. 

And they gave expensive gifts to the new king. 

 

And they listened to their dreams.

 

Can you imagine that journey today through Israel? 

If the wise men turned up today on UK borders they would be arrested and sent to a detention centre! 

 

The importance of dreams and angels in the gospel stories of Jesus are striking. Do we take notice of our dreams? Without a vision, a dream, we become as dead people. Gods Spirit is at its most powerful when it inspires our imaginations and dreams and drives us to think and act in ways that can change us and those around us and our world.

 

What will drive us like the magi? 

 

Real lasting satisfaction comes when we listen to our dreams, our intuitions. 

So any resolutions we make for the coming year should be fired with real belly felt dreams. Gods Spirit is at its most powerful in what inspires our imaginations and our dreams. 

 

It may involve a leaving behind and moving into dangerous territory and the giving of what is costly. Some of you have already travelled a long way for a dream. What about the rest of us?

That’s the journey we are on following Jesus. 

Of such stuff are dreams made of and of such stuff is the journey we are on. Amen

 

Song ”Longing for Light ” https://youtu.be/kt3Qc04ulOM

 

When the star in the sky has gone

And the wise men have gone back to their homes

The real work of Christmas begins

To find the lost, heal the broken, feed the hungry and release the prisoner. 

 

Nouse meissä kuin tähti

Ja saa meidät levottomiksi

Kunnes matka jatkuu

Etsimään rauhaamme sinussa

 

Laulu "We Three Kings of Orient are". https://youtu.be/jBwL3y-Wlms

 

Jeesus sanoo "Minä olen tie", ja niin me tulemme seuraamaan Kristusta.

Jeesus sanoo "Minä olen Totuus", ja niin me tulemme asumaan tuon Totuuden valossa.

Jeesus sanoo "Minä olen Valo", ja niin me tulemme jättäen taaksemme kaiken muun, johon takertumme. Aamen.

 

Kappale "Jokainen tähti laulaa laulun" https://youtu.be/O_XES6MwVbA

 

Heijastus Matteus 2v1-12

 

Loppiainen (kausi nyt) alkaa tarinalla maagien vierailusta. He ovat astrologeja, jotka ennustavat tapahtumia tähdistä. Kristityt usein tuomitsevat astrologian! Mutta tässä he ovat meidän syntymätarinassamme, astrologit idästä, luultavasti Persiasta (Iran) vierailemassa juutalaisen Messiaan vauvan luona, koska heidän tähtien katselunsa on kertonut heille, että se oli erittäin merkittävä syntymä. Astrologit olivat tärkeitä ihmisiä Persiassa!

 

He lähtevät pitkälle ja vaaralliselle matkalle löytääkseen syyn tälle suurelle tähdelle. Google kertoo, että Jupiterin ja Saturnuksen planeettojen kohdistus tapahtui kesäkuun 17. päivänä vuonna 2eKr, mikä olisi voinut aiheuttaa tähden. Tiedaat uskoivat tähden kertoneen heille juutalaisen Messiaan syntymästä. He menivät palatsiin etsimään kuningasta, koska kuninkaat asuvat palatseissa. Mutta mustasukkaisuus ja kilpailu ovat yhtä vanhoja kuin kukkulat, ja Herodesta vaivaa suuresti tietäjien saapuminen. Mutta hän teeskentelee olevansa kiinnostunut ja rohkaisee heitä matkalla Betlehemiin, minne profeetta Miika on ennustanut Messiaan tulevan.

 

Tiedaat antavat Jeesuksen lapselle kultaa, suitsuketta ja mirhaa ja kunnioittavat häntä: mirhaa kuninkaiden voiteluksi, kultaa, joka symboloi kallista palvontaa, ja suitsuketta rukoukseen. Ja he lähtivät toista tietä saatuaan unessa varoituksen lähestyvästä onnettomuudesta, jos he palaisivat Herodeksen luo. Unien merkitys syntymän evankeliumin tarinoissa on silmiinpistävää. Huomioimmeko unelmamme?

Joskus unohdamme, että kaikki eivät juhlineet Jeesuksen saapumista. Herodes Suuri käski tappaa jokaisen alle kaksivuotiaan poikalapsen Betlehemissä. Herodes kuoli vuonna 1eKr, joten se on meidän tarinamme. Kuvittele suru. Miltä Mariasta ja Joosefista tuntui, kun he kuulivat uutisen? He pakenivat tyranniaa, kuten monet tekevät nykyään. Tapahtuma on tallennettu 5th Century -kertomukseen Macrobiuksesta. Näemme edelleen vallan väärinkäytön, kun voimattomat teurastavat lapsia.

Miten Jeesus, köyhään perheeseen syntynyt palestiinalaisjuutalainen vauva, saattoi aiheuttaa tällaista häiriötä? Kuinka joku, joka näyttää niin voimattomalta, voi uhkailla jotakuta niin voimakasta?

Elämme maailmassa, jossa johtajat heijastavat voimaa hyökkäämällä haavoittuvimpien vauvojen kimppuun. Nämä armottomat teot ovat vastoin kaikkea, mitä Jeesus opettaa vallasta. Hänen opetuksensa ovat haaste voimakkaille. Tämä on Jeesuksen tarina, mutta se on myös tarina monista perheistä ympäri maailmaa, syyrialaisista, ukrainalaisista, afgaaneista, iranilaisista ja palestiinalaisista muutamia mainitakseni.

Nämä matkustajat olivat ulkomaalaisia, eri kulttuurista. Rikas palvelijoita, jotka matkustavat asuntovaunussa autiomaassa.

 

He olivat toisen uskon ihmisiä, ja he olivat astrologiansa niin vakuuttuneita, että he, ei-juutalaiset, menivät etsimään tähteä ja juutalaisen Messiaan vauvaa.

 

He matkustivat satoja kilometrejä seuratakseen uskomuksiaan. Heidän täytyi jättää taakseen kotinsa, ammattinsa turvallisuus ja suuressa vaarassa seurata aavistustaan.

Ja he antoivat kalliita lahjoja uudelle kuninkaalle.

 

Ja he kuuntelivat unelmiaan.

 

Voitko kuvitella tämän päivän matkan Israelin läpi?

Jos viisaat miehet ilmestyisivät tänään Yhdistyneen kuningaskunnan rajoilla, heidät pidätettäisiin ja lähetettäisiin pidätyskeskukseen!

 

Unelmien ja enkelien merkitys Jeesuksen evankeliumin tarinoissa on silmiinpistävää. Huomioimmeko unelmamme? Ilman visiota, unta meistä tulee kuolleita ihmisiä. Jumalan Henki on voimakkaimmillaan, kun se inspiroi mielikuvituksemme ja unelmamme ja saa meidät ajattelemaan ja toimimaan tavoilla, jotka voivat muuttaa meitä ja ympärillämme olevia ja maailmaamme.

 

Mikä ajaa meidät kuin taikurit?

 

Todellinen kestävä tyytyväisyys tulee, kun kuuntelemme unelmiamme, intuitioitamme.

Joten kaikki tulevalle vuodelle tekemämme lupaukset tulisi täyttää todellisilla vatsatunnelmilla. Jumalan Henki on voimakkaimmillaan siinä, mikä inspiroi mielikuvitustamme ja unelmiamme.

 

Se voi sisältää jälkensä jättämisen ja siirtymisen vaaralliselle alueelle ja sen antamisen, mikä on kallista. Jotkut teistä ovat jo matkustaneet pitkän matkan unelmansa eteen. Entä me muut?

Tällä matkalla seuraamme Jeesusta.

Sellaisista asioista tehdään unelmia ja sellaisista on matka, jolla olemme. Aamen

 

Kappale ”Longing for Light” https://youtu.be/kt3Qc04ulOM

 

Kun tähti taivaalta on kadonnut

Ja viisaat miehet ovat palanneet koteihinsa

Joulun varsinainen työ alkaa

Löytääksesi kadonneet, paranna rikkinäiset, ruoki nälkäiset ja vapauta vanki.

 

Erhebe dich in uns wie der Stern

Und uns unruhig machen

Bis wir weiterreisen

Um unseren Frieden in dir zu suchen

 

Lied „Wir drei Könige des Orients sind“. https://youtu.be/jBwL3y-Wlms

 

Jesus sagt: „Ich bin der Weg“, und so folgen wir Christus.

Jesus sagt: „Ich bin die Wahrheit“, und so leben wir im Licht dieser Wahrheit.

Jesus sagt: „Ich bin das Licht“, und so kommen wir und lassen alles andere zurück, an dem wir festhalten. Amen.

 

Lied „Jeder Stern soll ein Weihnachtslied singen“ https://youtu.be/O_XES6MwVbA

 

Reflexion Mathew 2v1-12

 

Die Epiphanie (die heutige Jahreszeit) beginnt mit der Geschichte vom Besuch der Heiligen Drei Könige. Sie sind Astrologen, die Ereignisse anhand der Sterne vorhersagen. Christen verurteilen oft die Astrologie! Aber hier sind sie in unserer Weihnachtsgeschichte, Astrologen aus dem Osten, wahrscheinlich aus Persien (Iran), die das jüdische Messias-Baby besuchen, weil ihre Sternbeobachtung ihnen gesagt hat, dass es eine sehr bedeutsame Geburt war. Astrologen waren wichtige Persönlichkeiten in Persien!

 

Sie begeben sich auf eine lange und gefährliche Reise, um den Grund für diesen großen Stern herauszufinden. Google wird Ihnen sagen, dass es am 17. Juni 2 v. Chr. Planetenkonstellationen von Jupiter und Saturn gab, die den Stern verursacht haben könnten. Die Magier glaubten, dass der Stern ihnen die Geburt des jüdischen Messias verkündete. Sie gingen zum Palast, um den König zu finden – denn Könige leben in Palästen. Aber Eifersucht und Rivalität sind so alt wie die Berge und Herodes ist durch die Ankunft der Magier sehr beunruhigt. Doch er gibt vor, Interesse zu haben und ermutigt sie auf dem Weg nach Bethlehem, dorthin, wo der Prophet Micha die Ankunft des Messias vorhergesagt hat.

 

Die Magier schenken dem Jesuskind Gold, Weihrauch und Myrrhe und huldigen ihm: Myrrhe als Königssalbung, Gold als Symbol für kostspielige Anbetung und Weihrauch als Gebet. Und sie machten sich auf einem anderen Weg auf den Weg, nachdem sie in einem Traum vor drohender Gefahr gewarnt worden waren, wenn sie zu Herodes zurückkehren würden. Auffallend ist die Bedeutung von Träumen in den Krippenevangelien. Nehmen wir unsere Träume zur Kenntnis?

Manchmal vergessen wir, dass die Ankunft Jesu nicht von allen gefeiert wurde. Herodes der Große ordnete die Tötung jedes einzelnen männlichen Säuglings unter zwei Jahren in Bethlehem an. Herodes starb im Jahr 1 v. Chr., daher datiert unsere Geschichte. Stellen Sie sich die Trauer vor. Wie fühlten sich Maria und Josef, als sie die Nachricht hörten? Sie flohen, um der Tyrannei zu entkommen, wie es heute viele tun. Das Ereignis wird in einem Bericht von Macrobius aus dem 5. Jahrhundert aufgezeichnet. Wir erleben weiterhin Machtmissbrauch, während die Machtlosen und Kinder von den Mächtigen abgeschlachtet werden.

Wie kam es, dass Jesus, ein palästinensisch-jüdisches Baby, das in eine arme Familie hineingeboren wurde, solch eine Störung verursachen konnte? Wie konnte jemand, der scheinbar so machtlos war, jemanden bedrohen, der so mächtig war?

Wir leben in einer Welt, in der Führungskräfte Stärke ausstrahlen, indem sie die Schwächsten, die Babys, angreifen. Diese gnadenlosen Taten widersprechen allem, was Jesus über Macht lehrt. Seine Lehren sind eine Herausforderung für die Mächtigen. Dies ist die Geschichte Jesu, aber auch die Geschichte vieler Familien auf der ganzen Welt, Syrer, Ukrainer, Afghanen, Iraner und Palästinenser, um nur einige zu nennen.

Diese Reisenden waren Ausländer aus einer anderen Kultur. Reich an Dienern, die in einer Karawane durch die Wüstenwüste reisen.

 

Sie waren Menschen eines anderen Glaubens und von ihrer Astrologie so überzeugt, dass sie, Nichtjuden, sich auf die Suche nach dem Stern und dem kleinen jüdischen Messias machten.

 

Sie reisten Hunderte von Kilometern, um ihrem Glauben zu folgen. Sie mussten die Sicherheit ihrer Häuser und ihrer Berufe hinter sich lassen und in großer Gefahr ihrer Vermutung folgen.

Und sie machten dem neuen König teure Geschenke.

 

Und sie hörten auf ihre Träume.

 

Können Sie sich diese Reise heute durch Israel vorstellen?

Wenn die weisen Männer heute an den Grenzen des Vereinigten Königreichs auftauchen würden, würden sie verhaftet und in ein Internierungslager gebracht!

 

Auffallend ist die Bedeutung von Träumen und Engeln in den Evangeliengeschichten Jesu. Nehmen wir unsere Träume zur Kenntnis? Ohne eine Vision, einen Traum werden wir zu toten Menschen. Der Geist Gottes ist am stärksten, wenn er unsere Vorstellungen und Träume inspiriert und uns dazu antreibt, auf eine Weise zu denken und zu handeln, die uns, die Menschen um uns herum und unsere Welt verändern kann.

 

Was wird uns wie die Magier antreiben?

 

Wirklich dauerhafte Zufriedenheit stellt sich ein, wenn wir auf unsere Träume und unsere Intuitionen hören.

Deshalb sollten alle Vorsätze, die wir für das kommende Jahr fassen, mit echten Bauchträumen befeuert werden. Der Geist Gottes ist in dem, was unsere Vorstellungen und Träume inspiriert, am mächtigsten.

 

Es kann bedeuten, dass man zurückbleibt, sich auf gefährliches Terrain begibt und etwas Kostbares gibt. Einige von euch sind für einen Traum schon weit gereist. Was ist mit dem Rest von uns?

Das ist die Reise, auf der wir Jesus folgen.

Aus solchen Stoffen sind Träume gemacht und aus solchen Stoffen ist die Reise, auf der wir uns befinden. Amen

 

Lied „Sehnsucht nach Licht“ https://youtu.be/kt3Qc04ulOM

 

Wenn der Stern am Himmel verschwunden ist

Und die Weisen sind in ihre Häuser zurückgekehrt

Die eigentliche Weihnachtsarbeit beginnt

Um die Verlorenen zu finden, die Gebrochenen zu heilen, die Hungrigen zu ernähren und die Gefangenen freizulassen.

 

像星星一樣在我們心中升起

也讓我們坐立不安

直到我們繼續前行

在祢身上尋求我們的平安

 

歌曲《我們是東方三王》。 https://youtu.be/jBwL3y-Wlms

 

耶穌我就是道路,所以我們來跟隨基督。

耶穌我就是真理,所以我們就住在真理的光中。

耶穌我是光,所以我們來到這裡,把我們所依附的一切都在身後。 阿門。

 

歌曲「每顆星星都會唱頌歌」 https://youtu.be/O_XES6MwVbA

 

反思馬修 2v1-12

 

主顯節(現在的季節),以賢士來訪的故事開始。 他們是占星家,根據星星預測事件。 基督徒經常譴責占星術! 但在我們的耶穌誕生故事中,來自東方,可能是波斯(伊朗)的占星家拜訪了嬰兒猶太彌賽亞,因為他們的觀星告訴他們這是一個非常重要的誕生。 占星家在波斯是重要人物!

 

他們踏上了漫長而危險的旅程,尋找這顆大星星的原因。 谷歌會告訴你公元前 2  6  17 日木星和土星的行星排列可能是造成這顆恆星的原因。 東方博士相信這顆星星告訴他們猶太彌賽亞的誕生。 他們去宮殿找國王——因為國王住在宮殿裡。 但嫉妒和競爭與山一樣古老,希律王對東方賢士的到來感到非常不安。 但他假裝自己很感興趣,並鼓勵他們前往伯利恆,先知彌迦曾預言彌賽亞將來自那裡。

 

賢士們給嬰兒耶穌禮物黃金、乳香和沒藥,並向他表示敬意:沒藥代表國王的膏油,黃金像徵昂貴的崇拜,乳香代表祈禱。 他們從另一條路出發,因為他們在夢中得到警告,如果他們回到希律那裡,麻煩就會來臨。 夢在耶穌誕生的福音故事中的重要性是驚人的。 我們注意到我們的夢想了嗎?

有時我們忘記了,並不是每個人都慶祝耶穌的到來。 希律大帝下令殺死伯利恆所有兩以下的男嬰。 希律王於公元前 1 年去世,因此我們的故事也是如此。 想像一下悲傷。 瑪利亞和約瑟聽到這個消息後有何感受? 他們像今天的許多人一樣逃離暴政。 事件記錄在 5 世紀的馬克羅比烏斯 (Macrobius) 記述中。 我們繼續看到權力被濫用,弱者、兒童被強者屠殺。

耶穌,一個出生在貧困家庭的巴勒斯坦猶太嬰兒,怎麼會造成這麼大的破壞? 一個看似無能為力的人怎麼可能威脅到如此強大的人?

我們生活在一個領導人透過攻擊最脆弱的嬰兒來展現力量的世界。 這些無情的行為違背了耶穌關於權力的一切教導。 他的教義是對強者的挑戰。 這是耶穌的故事,也是世界各地許多家庭的故事,敘利亞人、烏克蘭人、阿富汗人、伊朗人和巴勒斯坦人等等。

這些旅行者是來自不同文化的外國人。 富有的僕人乘坐商隊穿越沙漠荒原。

 

他們是另一種信仰的人,對占星術深信不疑,以至於他們,非猶太人,去尋找星星和嬰兒猶太彌賽亞。

 

他們長途跋涉數百英里來追隨自己的信仰。 他們不得不放棄安全的家園和職業,並在巨大的危險中追隨自己的直覺。

他們也向新國王贈送了昂貴的禮物。

 

他們聆聽自己的夢想。

 

你能想像今天穿越以色列的旅程嗎?

如果這些智者今天出現在英國邊境,他們將被逮捕並送往拘留中心!

 

耶穌的福音故事中的夢和天使的重要性是驚人的。 我們有留意過我們的夢想嗎? 沒有遠見、夢想,我們就會變成死人。 當上帝的靈激發我們的想像和夢想並驅使我們以能改變我們、我們周圍的人和我們的世界的方式思考和行動時,它是最強大的。

 

是什麼驅使我們像魔術師一樣?

 

當我們傾聽我們的夢想和直覺時,真正持久的滿足就會到來。

因此,我們為來年制定的任何決心都應該以真正的夢想來激發。 神的靈最有能力激發我們的想像和夢想。

 

它可能涉及離開並進入危險的領域以及付出昂貴的代價。 你們中的一些人已經為了夢想走了很長的路。 那我們其他人呢?

這就是我們跟隨耶穌的旅程。

這些東西是由這些東西所構成的夢想,這些東西就是我們正在進行的旅程。 阿門

 

歌曲《渴望光明》https://youtu.be/kt3Qc04ulOM

 

當天上的星星消失了

智者們也都回到了自己的家園

聖誕節真正的工作開始了

尋找失落的人,治癒受傷的人,餵飽飢餓的人,釋放囚犯。

 

 

 

 

Winter

Winter

Total Pageviews